19 °C, 0.8 m/s, 85.8 %

Koku ciršanas atļaujas izsniegšana (informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Koku ciršanas atļaujas izsniegšana (informācija par personas datu apstrādi)
Koku ciršanas atļaujas izsniegšana (informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Koku ciršanas atļaujas izsniegšana

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005594, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegumā norādītās personas identificēšana, informācijas pārbaude un izmantošana, lai pieņemtu lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.

Publisko apspriešanu organizēšana, gadījumos, kad koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Juridiskā pienākuma izpilde, kas pārzinim noteikta Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, t.sk. 4., 12., 14., 15., 22. punktā un  Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.12-31 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas pilsētā”.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pilnvarotā persona (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, bankas rekvizīti (zaudējumu atlīdzības samaksas gadījumā)).

Publisko apspriešanu organizēšanas gadījumā – koku ciršanas ierosinātāja (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, adrese un kadastra numurs, ciršanas pamatojums, plānotā būvniecība (ieceres nosaukums un projektētājs).

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvaldes pilnvarotie darbinieki, pārziņa nolīgtie apstrādātāji (t.sk. dokumentu vadības sistēmas uzturētājs), koku ciršanas atļaujas saņēmējs, viņa pilnvarotā persona, valsts pārvaldes iestādes (t.sk. Dabas aizsardzības pārvalde, Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde atzinuma saņemšanai) un tiesībsargājošās iestādes, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai – atļauju/lēmumu glabā divus gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Lēmumu par koku ciršanu ārpus meža zemes un koku ciršanas atļauju reģistrs. Dokumentu vadības sistēma. Nepieciešamības gadījumā: Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatas (VVDZ) informācijas sistēma – īpašumtiesību pārbaude.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).