28.2 °C, 1.7 m/s, 54.5 %

Līdzdalība

Līdzdalība

sabiedrības līdzdalīna.png

09.07.2024.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 259, Jelgavā, projekta pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2024. gada 3.jūlija lēmumu Nr.2.1-26.3/3264 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma Tērvetes ielā 259 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 029 0531), Jelgavā, detālplānojuma projekta pilnveidotā redakcija.

Detālplānojuma teritorijas īpašnieks ir SIA “Forest Estates”. Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA “Grupa93” (tālrunis: 27373939, e-pasts: info@grupa93.lv).

Detālplānojuma projektā ir veiktas izmaiņas attēlotajā funkcionālajā zonējumā, plānoto dīķu apjomā, saglabājot tikai esošos dīķus, un zemes vienību dalījumā, papildus izveidojot 19 savrupmāju apbūves zemes vienības. Detālplānojuma pilnveidotie risinājumi paredz 154 zemes vienību izveidi savrupmāju apbūvei un jaunu iekšējo ielu tīklu. Detālplānojuma teritorijas centrālajā daļā esošās ūdenstilpes plānots pārveidojot ainaviski pievilcīgas publiskās ārtelpas nodrošināšanai.

Detālplānojuma projekta pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana norisināsies no 2024. gada 10.jūlija līdz 30.jūlijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2024.gada 23.jūlijā pulksten 17.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projekta pilnveidoto redakciju no 10.07.2024. var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā

Konsultācijas par detālplānojuma projekta pilnveidoto redakciju un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005475; 26490841 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā

27.06.2024.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2024.gada 19.martā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi”, vienotais reģistrācijas numurs: 43603022128, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007 (turpmāk – SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”), 2024.gada 19.marta iesniegumu Nr.01­09.2/24 ar tam pievienoto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu un 2024.gada 7.maijā un 28.maijā – papildu informāciju, izmaksu pamatojošus dokumentus un precizētu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu un tarifu projekta aprēķinu pamatojošus dokumentus (2024.gada 7.maijs Nr.01-09.2/48, 2024.gada 28.maijs Nr.01-09.2/59) (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” 2024.gada 19.martā iesniedza tarifu projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu sadzīves atkritumu poligonā “Brakšķi” pie dabas resursu nodokļa likmēm par atkritumu apglabāšanu saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu.

2. SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2024.gada 20.martā (Latvijas Vēstnesis, 2024, 57.nr.). SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” informāciju par tarifu projekta iesniegšanu 19.martā ievietoja savā tīmekļvietnē, kā arī nosūtīja informāciju Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas novada, Dobeles novada un Bauskas novada pašvaldībām publicēšanai šo pašvaldību tīmekļvietnēs. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Tarifu projekts aprēķināts atbilstoši Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) prasībām un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

4. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu un ieņēmumu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

5. SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes 2024.gada 20.jūnija sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 12.1, 16., 17., 20., 20.1, 33., 38. un 39.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 40.pantu, 41.panta pirmo daļu, pirmo seši prim daļu, pārejas noteikumu 58.punktu, Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu un 3.pielikumu, pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1.    apstiprināt SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Dabas resursu nodokļa likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, EUR/t
1.1. 110,00 148,81
1.2. 120,00 153,91
1.3. 130,00 159,02

2.      noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi ir spēkā šādos laikposmos:

2.1.   tarifs 148,81 EUR/t – no 2024.gada 21.jūlija līdz 2024.gada 31.decembrim;

2.2.   tarifs 153,91 EUR/t – no 2025.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim;

2.3.   tarifs 159,02 EUR/t – no 2026.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai;

3.      atcelt no 2024.gada 21.jūlija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023.gada 14.septembra lēmumu Nr.96 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu” (Latvijas Vēstnesis, 2023, 179.nr.) un 2023.gada 11.decembra lēmumu Nr.148 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2023, 241.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

13.06.2024.

Uzsāk detālplānojumu izstrādi zemes vienībai 6.līnijā 64C un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0900 024 0052, Kalnciema ceļā

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 23.maija lēmumu ir uzsākta detālplānojuma 6.līnijā 64C un ar 7.jūnija lēmumu ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0900 024 0052, Kalnciema ceļā.

Detālplānojuma ierosinātāji ir zemes vienību īpašnieki un to izstrādes mērķis ir zemes vienību sadalīšana, paredzot savrupmāju apbūves, transporta un inženiertehniskās infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas departamenta vadītāja. Informāciju par detālplānojumu izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Centrālā pārvalde”, Lielā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas departamentā, kontakttālrunis uzziņām: 63005493, 63005475, e-pasts: dace.sture@jelgava.lv; sandra.ozola@jelgava.lv.

Informācija par detālplānojumu izstrādi pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv:

– Zemes vienībai 6.līnijā 64C – https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_29980;

– Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 09000240052, Kalnciema ceļā – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_30119

29.05.2024.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Dobeles šosejā 118, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2024. gada 23.maija lēmumu Nr.2.1-26.3/2435 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma Dobeles šosejā 118 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 030 0355), Jelgavā, detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma teritorijas īpašnieks ir SIA “Svētes krasti”. Detālplānojuma projektu izstrādājusi SIA “METRUM”.

Detālplānojuma risinājumi paredz 62 jaunu zemes vienību izveidi savrupmāju apbūvei, 5 zemes vienības izveidot plānotajām ielām, 3 zemes vienības ir paredzēts nodalīt publiskās ārtelpas izveidei, 3 zemes vienības novadgrāvja teritorijas nodalīšanai un viena zemes vienība ir paredzēta publiskajai apbūvei. Piekļuve jaunveidojamām zemes vienībām tiks nodrošinātā no Dobeles šosejas pa plānotajām ielām.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2024. gada 30.maija līdz 21.jūnijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2024. gada 13.jūnijā pulksten 17.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 30.05.2024. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā

29.05.2024.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam 6.līnijā 42A, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2024. gada 23.maija lēmumu Nr.2.1-26.3/2665 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma 6.līnijā 42A (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 030 0074), Jelgavā, detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma teritorijas īpašnieks ir SIA “NOVATORS”. Detālplānojuma projektu izstrādājusi SIA “Arhitektūra un vide”.

Detālplānojuma risinājumi paredz 18 jaunu zemes vienību izveidi savrupmāju apbūvei. Piekļuve jaunveidojamām zemes vienībām tiks nodrošinātā no Pambakaru ceļa pa koplietošanas ceļiem.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2024. gada 30.maija līdz 21.jūnijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2024. gada 10.jūnijā pulksten 18.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 30.05.2024. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā.

29.05.2024.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Pambakaru ceļā 11, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2024. gada 23.maija lēmumu Nr.2.1-26.3/2534 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma Pambakaru ceļā 11 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 030 0256), Jelgavā, detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma teritorijas īpašnieks ir fiziska persona. Detālplānojuma projektu izstrādājusi SIA “Arhitektūra un vide”.

Detālplānojuma risinājumi paredz 13 jaunu zemes vienību izveidi savrupmāju apbūvei. Piekļuve jaunveidojamām zemes vienībām tiks nodrošinātā no Pambakaru ceļa un īpašuma 6.līnijā 28, Jelgavā, pa koplietošanas ceļu.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2024. gada 30.maija līdz 21.jūnijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2024. gada 10.jūnijā pulksten 17.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 30.05.2024. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā.

02.05.2024.

Saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja mazajai alkoholisko dzērienu darītavai vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas valstspilsētā” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja mazajai alkoholisko dzērienu darītavai vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas valstspilsētā” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2024. gada 16.maijam. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63005573 vai rakstīt uz e-pastu Inara.Pudele@jelgava.lv.

02.05.2024.

Saistošo noteikumu “Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2024. gada 16.maijam. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63005573 vai rakstīt uz e-pastu Inara.Pudele@jelgava.lv.

02.05.2024.

Saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2024. gada 16.maijam. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63005573 vai rakstīt uz e-pastu Inara.Pudele@jelgava.lv.

02.05.2024.

Paziņojums par plānoto siltumenerģijas tarifa samazinājumu Jelgavā

SIA “Gren Jelgava” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izvērtēšanai siltumenerģijas tarifa samazinājumu Jelgavā. Plānotais siltumenerģijas gala tarifs klientiem ir 69.12 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 0,2 % zemāks nekā līdzšinējais siltumenerģijas tarifs – 69.26 EUR/MWh (bez PVN). Paredzēts, ka pārskatītais siltumenerģijas tarifs Jelgavā stāsies spēkā 2024. gada 2. jūnijā. Plānotās siltumenerģijas tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmo resursu cenu samazinājumu.

05.04.2024.

SIA «JELGAVAS ŪDENS» PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMU IESNIEGŠANU

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI 2024. GADĀ

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.19-2 „Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (grozīti 2024. gada 21. martā) (turpmāk – noteikumi) dzīvojamo māju īpašnieki pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai var iesniegt SIA «Jelgavas ūdens» (Ūdensvada ielā 4 Jelgavā) vai, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtīt uz e-pasta adresi jelgavas.udens@ju.lv.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2024. gada 5. jūnijam (ieskaitot).

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2024. gadā ir 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro).

Ar noteikumiem var iepazīties Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv vai SIA «Jelgavas ūdens» tīmekļvietnē www.ju.lv.

26.03.2024.

Saistošo noteikumu “Interešu izglītības programmas licencēšanas kārtība” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Interešu izglītības programmas licencēšanas kārtība” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies no 2024. gada 27. marta līdz 2024. gada 10. aprīlim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012460, 63012461 vai rakstīt uz e-pastu izglitiba@izglitiba.jelgava.lv.

26.03.2024.

Saistošo noteikumu “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada ____ saistošo noteikumu Nr._“Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16-19 “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada ____ saistošo noteikumu Nr._“Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16-19 “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies no 2024. gada 26. marta līdz 2024. gada 15. aprīlim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63005550 vai rakstīt uz e-pastu: ingars.buss@jelgava.lv.

25.03.2024.

Saistošo noteikumu “Pabalsti un atlīdzība audžuģimenei Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Pabalsti un atlīdzība audžuģimenei Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2024. gada 8. aprīlim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski, nosūtot e-pastā: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012536 vai rakstīt e-pastā jelena.laskova@soc.jelgava.lv

25.03.2024.

Saistošo noteikumu “Sociālās garantijas pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”   projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts  “Sociālās garantijas pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2024. gada 8. aprīlim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski, nosūtot e-pastā: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012536 vai rakstīt uz e-pastu jelena.laskova@soc.jelgava.lv

25.03.2024.

Saistošo noteikumu  “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”  projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2024. gada 8. aprīlim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012536 vai rakstīt uz e-pastu jelena.laskova@soc.jelgava.lv

25.03.2024.

Saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos  Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos  Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2024. gada 8. aprīlim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012536 vai rakstīt uz e-pastu jelena.laskova@soc.jelgava.lv

20.03.2024.

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”, LV43603022128, Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, 2024. gada 19. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku (spēkā no 23.01.2018.).

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums, (%).
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojums  

135.73

 

152.87

 

13 %

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 19.07.2024. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar cenu izmaiņām tehnikas nomā, degvielas cenu pieaugumu un RDF materiāla apstrādes izmaksu pieaugumu, taču lielāko tarifa pieaugumu veido poligona modernizācija (ieguldījumi modernizācijā – jaunu iekārtu iegāde un izsniegtā bankas kredīta procentu pieaugums).

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” birojā, Dobeles šosejā 34, Jelgavā, katru darba dienu no pulksten 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” valdes locekli Aleksejs Jankovskis, tālruņa numurs 63007720 vai elektroniskā pasta adrese info@komunalie.lv .

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, fakss 63048961 vai elektroniskā pasta adrese info@komunalie.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

18.03.2024.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam 5.līnijā 31, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2024. gada 13.marta lēmumu Nr.2.1-26.3/963 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma 5.līnijā 31 (ar kadastra Nr. 0900 030 0083), Jelgavā, detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma teritorijas īpašnieks ir fiziska persona. Detālplānojuma projektu izstrādājusi SIA “Arhitektūra un vide”.

Detālplānojuma risinājumi paredz 15 jaunu zemes vienību izveidi savrupmāju apbūvei. Piekļuve jaunveidojamām zemes vienībām tiks nodrošinātā no 5.līnijas un Bumbieru ceļa, un pa jaunveidojamu koplietošanas ceļu no Bumbieru ceļa.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2024. gada 19.marta līdz 15.aprīlim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2024. gada 8.aprīlī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 19.03.2024. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā.

18.03.2024.

Saistošo noteikumu “Jelgavas valstspilsētas simbolikas saistošie noteikumi” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Jelgavas valstspilsētas simbolikas saistošie noteikumi” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies no 2024. gada 18. marta līdz 2024. gada 5. aprīlim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63005558 vai rakstīt uz e-pastu: liga.klismeta@jelgava.lv.

 

06.03.2024.

Saistošo noteikumu “Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 21.decembra saistošajos noteikumos  Nr.23-22 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu grozījumu projekts “Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 21.decembra saistošajos noteikumos  Nr.23-22 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2024.gada 20.martam. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt pa tālruni 63005412 vai rakstīt uz e-pastu simona.mirka@jelgava.lv.

 

05.03.2024.

Saistošo noteikumu “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos  Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos  Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai””  un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2024.gada 19.martam. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt pa tālruni 63007102 vai 63007103 vai rakstīt uz e-pastu jelgavas.udens@ju.lv.

 

01.03.2024.

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais

tarifs

(bez PVN)

Noteiktais tarifs

(bez PVN)

Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošana 51.98 50.02 – 3.8 %
Siltumenerģijas pārvade un sadale 17.82 17.45 – 2.1 %
Siltumenerģijas tirdzniecība 1.68 1.68 0.0 %
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 0.11 0.11 0.0 %
Siltumenerģijas gala tarifs 71.59 69.26 – 3.3 %

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2024. gada 1.aprīlī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).
Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Gren Jelgava” noteikto tarifu, kas 2024.gada 30.janvārī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2024; Nr. 2024/21.DA9), un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr.94 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā izmaksu samazinājumu.
Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no plkst. 10:00-12:00, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

28.02.2024.

Saistošo noteikumu “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr.22-18 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība”” projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr.22-18 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība”” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies no 2024. gada 28.februāra līdz 2024. gada 15. martam. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63005488 vai rakstīt uz e-pastu: agija.grauda@jelgava.lv.

21.02.2024.

Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties jaunā pilsētas teritorijas plānojuma izstrādē

Šobrīd aktīvi tupinās darbs pie jaunā Jelgavas valstspilsētas teritorijas plānojuma izstrādes, tāpēc aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties savas teritorijas attīstības plānošanā.

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā noteiktas funkcionālās zonas, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves parametri, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Ar spēkā esošajā Jelgavas valstspilsētas teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanu nekustamajos īpašumos var iepazīsties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā).

Ģeoportāla sadaļā Teritorijas attīstības plānošana interesējošo nekustamo īpašumu var atrast, meklētājā ierakstot adresi vai zemes vienības kadastra apzīmējumu vai pietuvinot teritoriju kartes logā.

Priekšlikumus un ieteikumus par savu nekustamo īpašumu vai publisko teritoriju atļauto izmantošanu, pamatojot nepieciešamās izmaiņas, līdz 2024. gada 28. martam var iesniegt:

    •  aizpildot Iesniegumu formu;
    • nosūtot brīvas formas iesniegumu uz e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv;
    • klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Konsultāciju par nekustamo īpašumu atļauto izmantošanu un teritorijas plānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Centrālā pārvalde”, Lielā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas departamentā, kontakttālrunis uzziņām: 63005493; 63005475, e-pasts: dace.sture@jelgava.lv; sandra.ozola@jelgava.lv, kā arī informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un Ģeoportālā.

05.02.2024.

Saistošo noteikumu  „Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības  2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr.23-17 “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā””   projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts  „Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības  2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr.23-17 “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies līdz 2024. gada 19. februārim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012536 vai rakstīt uz e-pastu jelena.laskova@soc.jelgava.lv

29.01.2024.

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam  tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais

tarifs

(bez PVN)

Noteiktais tarifs

(bez PVN)

Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošana 52.65 51.98 – 1.3 %
Siltumenerģijas pārvade un sadale 17.95 17.82 – 0.7 %
Siltumenerģijas tirdzniecība 1.68 1.68 0.0 %
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 0.11 0.11 0.0 %
Siltumenerģijas gala tarifs 72.39 71.59 – 1.1 %

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2024. gada 1.martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Gren Jelgava”  noteikto tarifu, kas  2023.gada 31.augustā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; Nr.  2023/168.DA21),  un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr.94 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var  SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no plkst. 10:00-12:00, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.