-4.4 °C, 4.1 m/s, 85.2 %

Līdzdalība

Līdzdalība

sabiedrības līdzdalīna.png

 

07.12.2023.

Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona  Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un  Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna  2023. – 2027. gadam” sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokumenta nosaukums: “Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas reģionālais plāns 2023. – 2027. gadam” (Plāns).

Plāna izstrādātājs:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001,  tālrunis: 63005522, e-pasts: pasts@jelgava.lv;

Dobeles novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009115092, juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701,  tālrunis: 63707269, e-pasts: apic@dobele.lv;

Jelgavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 9009118031, juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63022238, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv.

Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: gc@geoconsultants.lv.

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 8. martā ir pieņēmis lēmumu Nr. 4-02/17/2023 par SIVN procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam “Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna daļa 2023. – 2027. gadam” (Plāns). Plāns ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī un tas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas nozari daļai no Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona, kas ietver šādas pašvaldības: Jelgavas valstspilsētas pašvaldību, Dobeles un Jelgavas novada pašvaldības.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 2023. gada 7. decembra varēs iepazīties tīmekļvietnēs: www.geoconsultants.lv, www.jelgava.lv, www.jelgavasnovads.lv, www.dobele.lv, kā arī ar projekta dokumentiem klātienē – Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novada pašvaldību klientu apkalpošanas centros.

Plāna un SIVN vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 18. decembrī pulksten 18:00 Jelgavas novada pašvaldības zālē 1. stāvā, Pasta ielā 37, Jelgavā, vienlaikus interesentiem rodot iespēju dalībai arī tiešsaistē. Pieejas saite tiešsaistes videokonferencei tiks publicēta 2023. gada 15. decembrī tīmekļvietnēs: www.geoconsultants.lv, www.jelgava.lv, www.jelgavasnovads.lv un www.dobele.lv.

Plāna un SIVN vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 8. janvārim, kurā interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv.

Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona  Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts

Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona  Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna  2023. – 2027.gadam projekts

 

06.12.2023.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu ceļā 7, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2023. gada 30. novembra lēmumu Nr.2.1-26.3/5213 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma Ozolu ceļā 7 (ar kadastra Nr. 0900 022 0251), Jelgavā, detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma teritorijas īpašnieks ir fiziska persona. Detālplānojuma projektu izstrādājusi SIA “Arhitektūra un vide”.

Detālplānojuma risinājumi paredz 10 zemes vienību izveidi savrupmāju apbūvei un piebraucamā ceļa izveidi. Piekļūšana detālplānojuma teritorijai ir plānota no Ozolu ceļa.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 3. janvārim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2023.gada 18.decembrī pulksten 17. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Ar detālplānojuma projektu no 07.12.2023. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā.

Paskaidrojuma raksts

Esošā situācija

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

29.11.2023.

Par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu

No 7. decembra līdz 5. janvārim Centrālā vēlēšanu komisija rīkos parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par partnerības institūta ieviešanas pamata likumprojektu jeb grozījumiem Notariāta likumā atcelšanu. Jelgavā noteiktas 4 parakstu vākšanas vietas:

 • Kultūras nams, Krišjāņa Barona iela 6;
 • Jelgavas 4. vidusskola, Akmeņu iela 1;
 • Jelgavas 5. vidusskola, Aspazijas iela 20;
 • Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Loka maģistrāle 29.

Darba laiks parakstu vākšanas vietās:

 • pirmdien, trešdien, piektdien un svētdien no pulksten 9 līdz 13;
 • otrdien, ceturtdien un sestdien no pulksten 16 līdz 18.

 

27.11.2023.

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Objekts: Tirdzniecības centrs

Adrese: Rīgas iela 11B, Jelgava (zemes vienības kadastra apzīmējums 09000250502)

Būvniecības veids: jauna būvniecība

Lietas numurs: BIS-BL-673689-12540

Pieejamā būvniecības ieceres dokumentācija:

Ar būvniecības ieceres dokumentāciju laika posmā no 2023. gada 28. novembra līdz 2023. gada 28. decembrim var iepazīties:

– Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapas sadaļā https://www.jelgava.lv/pilseta/sabiedriba/lidzdaliba/;

– Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30);

– zemesgabalā Rīgas ielā 11B, Jelgavā (informatīvais stends);

– būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv, sadaļā „Aktuālā būvniecība”.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

2023.gada 11.decembrī, plkst. 17.00, Lielā iela 11, Jelgava (pagrabstāvs).

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un vieta:

Aptaujas lapas un rakstiskas atsauksmes līdz 2023. gada 28. decembrim var iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt e-pastā: pasts@jelgava.lv, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV- 3001. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.

Būvniecības ierosinātājs:

SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842

Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

Kontaktpersona: Mihails Uļitovs, kontakttālrunis: +37129987343

Būvprojekta izstrādātājs:

SIA ‘’Ai Engineering’’, Reģ. Nr.40103317313

Palasta iela 10, Rīga, LV-1050

Kontaktpersona: Aivars Belousovs, kontakttālrunis: +37128232283

 

2023. gada 27. novembra lēmums

Aptaujas lapa sabiedrības viedokļa paušanai

Grafiskais materiāls

 

22.11.2023.

Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei

Informējam, ka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde 2023. gada 22. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.706/4-5.1/B “Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Tirdzniecības centrs Rīgas iela 11B, Jelgava”.

22.11.2023. Lēmums 

 

17.10.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Sarmas ielā 2, Jelgavā.

Pamatojoties uz 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Sarmas ielā 2, Jelgavā, kas paredzēta objekta: “Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas bibliotēkas jaunbūve, sporta stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtojums” realizēšanas ietvaros.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2023.gada 17.oktobra līdz 2023.gada 31.oktobrim (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», «Publiskā apspriešana koku ciršanai», kā arī Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30).
Aizpildītu aptaujas lapu (anonīma netiks ņemtas vērā) var iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt e-pastā pasts@jelgava.lv, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV- 3001.

Koku atrašānās vieta Sarmas iela 2, Jelgava

 

17.10.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Jāņa Čakstes bulvārī 11, Jelgavā.

Pamatojoties uz 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Jāņa Čakstes bulvārī 11, Jelgavā, kas paredzēta objekta: “Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve Jāņa Čakstes bulvārī 11, Jelgavā” realizēšanas ietvaros.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2023.gada 17.oktobra līdz 2023.gada 31.oktobrim (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», «Publiskā apspriešana koku ciršanai», kā arī Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30).

Aizpildītu aptaujas lapu (anonīma netiks ņemtas vērā) var iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt e-pastā pasts@jelgava.lv, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV- 3001.

Koku atrašanās vieta Jāņa Čakstes bulvārī 11

 

Notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

2023. gada 30. oktobrī plkst. 18.00 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, pagrabstāva Zilajā zālē, Lielā ielā 11, Jelgavā, notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas liegums „Lielupes palienes pļavas” ir dibināts 1999. gadā un ir Natura 2000 teritorija, kas veidota, lai saglabātu dabiskās pļavas Lielupes krastos. Dabas lieguma teritorija ir izcila reto putnu ligzdošanas vieta, kā arī atpūtas vieta migrējošiem putniem. Dabas liegums atrodas Jelgavas valstspilsētā, kā arī Jelgavas novada Jaunsvirlaukas un Cenu pagastos.

2021. gadā tika pabeigts Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā” (Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 15. janvāra atzinumā Nr. 5-04/2). Atzinumā par paredzēto darbību tika noteikts, ka tā ir realizējama, tikai īstenojot kompensējamos pasākumus, t.i., paplašinot dabas lieguma ‘’Lielupes palienes pļavas’’ robežas. Dabas aizsardzības plāns tiks izstrādāts, ņemot vērā nepieciešamību paplašināt dabas lieguma robežas.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Lielupes palienes” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, nepieciešamajām teritorijas robežu izmaiņām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un visus, kam interesē dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana, iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu.

Plānu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības uzdevumā izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, www.environment.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājiem uz e-pasta adresi lielupe@environment.lv līdz 2023. gada 15. novembrim.

Aicināti visi interesenti!

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

 

03.10.2023.

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

Jelgavas valstspilsētas dome 2023. gada 28. septembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.10/2 “Paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” akceptēšana”, ar kuru akceptēta paredzētā darbība – Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A. Lēmums pieņemts, izvērtējot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu  kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A (turpmāk – Ziņojums), ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) 2023. gada 14. jūlija atzinumu Nr. Nr.5-04/6/2023 (turpmāk – Atzinums) un Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus.

Ziņojumā tika vērtētas SIA “Gren Latvija” izmaiņas esošajā darbībā – esošajā sadedzināšanas iekārtā, paredzot no atkritumiem iegūta kurināmā (turpmāk –  NAIK) līdzsadedzināšanu esošajā verdošā slāņa tvaika katlā HYBEX. Plānotā iecere paredz kurināmā diversifikāciju, kā rezultātā tiks palielināts saražotās enerģijas daudzums, izmantojot biomasu un NAIK (līdz 30 000  t/gadā). Plānotais saražotās enerģijas daudzums – 460 GWh. Gadījumos, kad atbilstošas kvalitātes Latvijā ražotā NAIK daudzums nebūs pietiekošs, kā alternatīva vērtēta arī biomasas daudzuma (līdz 205 000 t/gadā) palielināšana. Realizējot Paredzēto darbību, plānotie būvdarbi būs saistīti ar NAIK pieņemšanas punkta izbūvi un tehnoloģiskās iekārtas – aktivētās ogles tvertnes un dozatora uzstādīšanu.

Birojs izsniedza Atzinums, kas ir kompetentās iestādes viedoklis par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Paredzētajai darbībai.  Atzinumā secināts, ka Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums kopumā veikts atbilstoši tā nosacījumiem un nav konstatējami Paredzētās darbības īstenošanai no ārējiem normatīvajiem aktiem izrietoši kopumā aizliedzoši faktori nevienā no vērtētajām alternatīvām.

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes gaitā notika gan paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana, gan izstrādātā Ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pieejams ŠEIT.

Biroja Atzinums pieejams ŠEIT.

 

29.09.2023.

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam un attīstības programmas 2023.-2029. gadam pilnveidotā 2.redakcija, Vides pārskata 2.redakcija

Laika posmā no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 17. jūlijam norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam (turpmāk – Stratēģija), attīstības programmas 2023.-2029. gadam (turpmāk – Programma) 2.redakcijas, kā arī abu plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata (turpmāk – Vide pārskats) 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Ņemot vērā publiskās apspiešanas laikā saņemtos sabiedrības priekšlikumus, ir sagatavotas Stratēģijas, Programmas un Vides pārskata pilnveidotās redakcijas, ar kurām aicinām iepazīties.

PIELIKUMI:

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam pilnveidotā 2.redakcija

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.–2029. gadam pilnveidotā 2.redakcija:

Stratēģijas un Programmas kopīgās sadaļas:

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam un attīstības programmas 2023.-2029. gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums – Vides pārskata 2.redakcija:

Stratēģijas, Programmas un Vides pārskata aktuālā redakcija kopā ar publiskās apspriešanas procesa dokumentiem pieejami arī valsts teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā:

Stratēģija

Programma

Pēc publiskās apspriešanas pilnveidotās plānošanas dokumentu redakcijas kopā ar Vides pārskatu iesniegtas Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai. Pēc šī atzinuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā tiks veikti precizējumi un dokumentu gala redakcija tiks virzīta apstiprināšanai abu pašvaldību domes sēdēs.

Informācija sagatavota:

Attīstības un pilsētplānošanas departamentā

attistiba@jelgava.lv

19.09.2023.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 259, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2023. gada 8.septembra lēmumu Nr.2.1-26.3/4082 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma Tērvetes ielā 259 (ar kadastra Nr. 0900 029 0531), Jelgavā, detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma teritorijas īpašnieki ir SIA “Forest Estates” un SIA “Kalnkoks”. Detālplānojuma projektu izstrādājusi SIA “Grupa93”.

Detālplānojuma risinājumi paredz 135 zemes vienību izveidi savrupmāju apbūvei un jauna iekšējo ielu tīkla izveidi. Piekļūšana detālplānojuma teritorijai ir plānota divās vietās no Tērvetes ielas un divās no Aku ceļa. Teritorijas centrālajā daļā plānota esošo ūdenstilpju paplašināšana ainaviski pievilcīgas publiskās ārtelpas nodrošināšanai.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 19.septembra līdz 16.oktobrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2023. gada 3.oktobrī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 19.09.2023. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ŠEIT.

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā.

Paskaidrojuma raksts

Esošā situācija

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves un satiksmes organizācija

Ielu šķērsprofili

Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums

Apbūves noteikumi

Pārskats par detālplānojuma izstrādi

 

08.09.2023.

Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerēm

Informējam, ka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde 2023. gada 8. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.568/4-5.1/B “Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerēm “Tirdzniecības centrs Rīgas ielā 11B, Jelgavā” un “Rīgas un Skautu ielas krustojuma pārbūve, Jelgava”.

08.09.2023. Lēmums (pdf formātā)

 

31.08.2023.

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2.redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029. gadam 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums

Laika posmā no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 17. jūlijam norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam, attīstības programmas 2023.-2027. gadam 2.redakcijas, kā arī abu plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspiešanas laikā saņemto sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums pieejams ŠEIT

Paldies visiem, kas ar savām idejām iesaistās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijas attīstības plānošanā!

Informācija sagatavota:

Attīstības un pilsētplānošanas departamentā

attistiba@jelgava.lv

 

30.08.2023.

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam  tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais tarifs
(bez PVN)
Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošana 51.85 52.65 + 1.5 %
Siltumenerģijas pārvade un sadale 17.80 17.95 + 0.8 %
Siltumenerģijas tirdzniecība 1.68 1.68 0.0 %
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 0.11 0.11 0.0 %
Siltumenerģijas gala tarifs 71.44 72.39 + 1.3 %

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1.oktobrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Gren Jelgava”  noteikto tarifu, kas  2023.gada 28.aprīlī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; Nr.  2023/83.DA18),  un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr.94 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas kurināmā izmaksu samazinājumu un iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var  SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no plkst. 10:00-12:00, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

25.08.2023.

Paziņojums par SIA “Gren Latvija” iesnieguma par paredzēto darbību “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” saņemšanu

Informācija: Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2023.gada 22.septembrī ir saņemts SIA “Gren Latvija” iesniegums ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību – “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā”.

Ierosinātājs: “Gren Latvija” Rūpniecības iela 73a, Jelgava, LV-3008, tālr. +37163007055, info.latvija@gren.com

Paredzētās darbības vieta: Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008

Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā darbībā. Esošajā kurināmā sadedzināšanas iekārtā plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšana. Veicot kurināmā diversifikāciju, plānots, ka līdzsadedzinot NAIK līdz 30 tūkstošiem tonnu gadā, saražotais enerģijas daudzums gadā palielināsies līdz 460 GWh.

Ziņojums ir piejams ŠEIT.

 

17.08.2023.

Paziņojums par būvniecības ieceres “Degvielas uzpildes stacija Miera iela 3A, Jelgava” nodošanu publiskai apspriešanai

Publiskās apspriešanas pamatojums: Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde” Būvvalde 06.07.2023 lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2023-11 (406/4-5.1/B), būvniecības ierosinātājs SIA “MOTO TOURS LATVIA”, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri ”Degvielas uzpildes stacija Miera ielā 3A, Jelgavā” Zemes gabala kadastra apzīmējums: 0900 016 0170

Būvniecības ieceres ierosinātājs: SIA ” MOTO TOURS LATVIA “, reģ. nr. 43603043736, juridiskā adrese: Viršu iela 17, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3001, tālr. 67088100, e-pasts: latvija@CircleKeurope.com, kont. pers. Mārtiņš Strazdiņš.

Projektētājs: SIA Arhitektūras un dizaina birojs ”5.Avēnija”, reģ. nr. 40003033751, juridiskā adrese: Skolas iela 21, Rīga, LV-1010, kont. pers. Kaspars Leiguts, tālr. 67273688, e-pasts: 5th@5th.lv.

Publiskai apspriešanai termiņš noteikts no 21.08.2023 līdz 21.09.2023

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2023. gada 05. septembrī, plkst. 17.00  neklātienes formā, MS Teams platformā. Pievienoties sanāksmei būs iespējams sākot no plkst. 16:45 bez iepriekšējas reģistrācijas, norādot vārdu un uzvārdu, izmantojot pieslēgšanās saiti.

Iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju līdz   2023. gada 21. septembrim iespējams:

–           zemesgabalā ar kad.nr. 0900 016 0170 Miera ielā 3A, Jelgavā (informatīvais stends),

–           Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst.8

līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30).,

–           Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldē, Lielā iela 11, Jelgava., tālr. 63005576, darba dienās darba laikā,

–           Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “Līdzdalība”,

–           Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv, sadaļā „Būvniecības lietas/par būvniecības procesiem”.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 2023. gada 21. septembrim Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt pa e-pastu buvvalde@jelgava.lv vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. (izmantojot drošu elektronisko parakstu).

 

15.08.2023.

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta iesniegšanu

SIA “JELGAVAS ŪDENS” ir sagatavojis un 2023. gada 11. augustā iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Sagatavotais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts plānots EUR/m3 2,57 visām patērētāju grupām bez PVN, tai skaitā ūdensapgādes tarifs EUR/m3 1,08 (pieaugums par 9,09%) visām patērētāju grupām bez PVN, un kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR/m3 1,49 (pieaugums par 23,14%) visām patērētāju grupām bez PVN, plānotais tarifa spēkā stāšanās laiks – 2023. gada 01. decembris, tarifus plānots piemērot Jelgavas valstspilsētas teritorijā un Jelgavas novada Cenu pagasta Raubēnu ciemā.

No 2023. gada 01. augusta spēkā ir SIA “JELGAVAS ŪDENS” pašu noteiktais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs EUR/m3 2,20 visām patērētāju grupām bez PVN, tai skaitā ūdensapgādes tarifs EUR/m3 0,99 visām patērētāju grupām bez PVN, un kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR/m3 1,21 visām patērētāju grupām bez PVN (30.06.2023. publikācija Nr.2023/125.DA7 Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” https://www.vestnesis.lv/op/2023/125.DA7 ).

Tarifa projekts sagatavots, ņemot vērā būtiskas energoresursu izmaksu izmaiņas (no 2023. gada 01. jūlija spēkā stājās AS “Sadales tīkls” jaunie tarifi), personāla izmaksu pieaugumu (lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību un nepieļautu cilvēkresursu aizplūšanu, no 2023. gada 01. jūnija palielināts personāla atalgojums), būtisku kredītu procentu maksājumu izmaksu pieaugumu (Eiropas Centrālā banka, cenšoties ierobežot inflācijas pieaugumu eirozonā, 2023. gada laika vairākkārt ir palielinājusi EURIBOR likmes, kas palielina esošo kredītu un līzinga līgumu procentu maksājumus, jo tie ir piesaistīti EURIBOR likmēm), kā arī citu izmaksu prognozētās izmaiņas.

2022. gadā SIA “JELGAVAS ŪDENS” pabeidza Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” realizāciju, kā ietvaros izbūvēti un rekonstruēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli 84 km garumā 100 ielu posmos, nodrošināta kanalizācijas pakalpojumu pieejamība līdz 99,9% aglomerācijā un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība līdz 99,5% ūdensapgādes pakalpojumu zonā.

2023. gadā uzsākts Projekts “SIA “JELGAVAS ŪDENS” Ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana”, kā ietvaros veikta gaisa pūtēju un apsaistes iekārtu piegāde un nomaiņa Jelgavas valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (Lapskalna ielā 22), un sākta saules paneļu elektrostaciju izbūve Lapskalna ielā 22 uz jumta konstrukcijām un Jaunajā ceļā 11 uz zemes. Kā arī 2023.gadā uzsākts Projekts “SIA “JELGAVAS ŪDENS” Hlorētavas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, kā  ietvaros tiek veikta vēsturiskās “Hlorētavas ēkas” pārbūve par garāžu ar sadzīves telpām, ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un siltumsūkņa uzstādīšana, nodrošinot laikmetam atbilstošu infrastruktūru.

 

18.07.2023.

Noslēgusies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2.redakcijas, Attīstības programmas 2023.-2029. gadam 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana

Laika posmā no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 17. jūlijam norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034.gadam (turpmāk – Stratēģija), attīstības programmas 2023.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 2.redakcijas, kā arī abu plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

2023.gada 5. jūlijā plkst. 18:00 “Zoom” platformā notika publiskās apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās 57 dalībnieki.

Publiskās apspriešanas sanāksmes videoieraksts, ievadot paroli: v1je!0z1 pieejams ŠEIT

Publiskās apspriešanas sanāksmē izmantotās prezentācijas:

Jelgava_IAS&AP_2.redakcijas_prezentacija_05.07.2023

Jelgava_SIVN_prezentacija_05.07.2023

Publiskās apspiešanas laikā gan no iedzīvotājiem, gan valsts institūcijām tika saņemti priekšlikumi Stratēģijas, Programmas un Vides pārskata redakciju pilnveidošanai, kuri apkopoti un tiek analizēti. Pēc visu priekšlikumu izvērtēšanas tiks sagatavots un publicēts kopsavilkums par to ņemšanu vai neņemšanu vērā plānošanas dokumentu gala redakcijās un Vides pārskata uzlabotajā redakcijā.

Paldies visiem, kas ar savām idejām iesaistās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijas attīstībā!

 

06.07.2023.

Informējam, ka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde 2023. gada 6. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.406/4-5.1/B “Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Degvielas uzpildes stacija” Miera ielā 3A, Jelgavā.

06.07.2023. Lēmums

 

30.06.2023.

Par SIA “JELGAVAS ŪDENS” noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

SIA “JELGAVAS ŪDENS” ir sagatavojis un 2023. gada 30. jūnijā iesniegs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

Tarifi noteikti, ņemot vērā elektroenerģijas iepirkuma cenas būtisku samazinājumu un elektroenerģijas sadales tarifu izmaiņas no 2023. gada 1. jūlija, salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu aprēķinu. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs noteikts EUR/m3 2,20 visām patērētāju grupām bez PVN, tai skaitā ūdensapgādes tarifs EUR/m3 0,99 (samazinājums par 18,9%) visām patērētāju grupām bez PVN, un kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR/m3 1,21 (samazinājums par 20,4%) visām patērētāju grupām bez PVN, noteiktie tarifi stāsies spēkā no 2023.gada 01.augusta.

Pašreizējie SIA “JELGAVAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir spēkā. no 2023. gada 1 .maija — ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 22.09.2022. lēmumu Nr.170 apstiprināts vienotais kompleksais tarifs EUR/m3 2,74 visām patērētāju grupām bez PVN, tai skaitā ūdensapgādes tarifs EUR/m3 1,22 visām patērētāju grupām bez PVN, un kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR/m3 1,52 visām patērētāju grupām bez PVN.

Paziņojums par SIA “JELGAVAS ŪDENS” noteiktajiem tarifiem 2023. gada 30. jūnijā tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” un SIA “JELGAVAS ŪDENS” tīmekļvietnē.

 

05.06.2023.

Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2.redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029. gadam 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 25. maija lēmumu Nr. 5/1 un Jelgavas novada domes 2023. gada 1. jūnija lēmumu Nr. 23 no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 17. jūlijam (ieskaitot) norisināsies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam (turpmāk – Stratēģija) 2.redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029. gadam (turpmāk – Programma) 2.redakcijas, kā arī abu plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Stratēģijas un Programmas 2. redakcija izstrādāta, ņemot vērā 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldību nozaru speciālistu diskusijas, ekspertu ieteikumus. Sagatavotajā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatā identificēta un izvērtēta Stratēģijas un Programmas iespējamā būtiskā ietekme uz vidi un noteikti pasākumi iespējamās negatīvās ietekmes mazināšanai, ņemot vērā Stratēģijas un Programmas mērķus un teritoriju, kura varētu tikt ietekmēta.

Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldības aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties pilsētas un novada izaugsmes plānošanā, sniegt savus priekšlikumus par sagatavoto Stratēģijas un Programmas 2.redakciju un Vides pārskata 1.redakciju.

Stratēģijas un Programmas 2.redakcija un Vides pārskata 1.redakcija pieejama tīmekļvietnēs:

Ar dokumentiem klātienē var iepazīties šādās pašvaldību iestādēs to darba laikā:

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 5. jūlijā, plkst. 18:00 neklātienes formā, “Zoom” platformā. Pievienoties sanāksmei būs iespējams sākot no plkst. 17:45 bez iepriekšējas reģistrācijas, izmantojot pieslēgšanās saiti: https://zoom.us/j/96777145587pwd=ZGhTQm5CUGN2Wmw4Z21Vd1hUNEt4QT09,  pieslēgšanās identifikācijas numurs: 967 7714 5587, parole: 947765. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta “Zoom” lietotne.

Priekšlikumus līdz 2023. gada 17. jūlijam (ieskaitot) aicinām iesniegt, aizpildot priekšlikumu veidlapu.

Priekšlikumu iesniegšana:

 • nosūtot aizpildītu priekšlikumu veidlapu uz e-pastiem attistiba@jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv;
 • elektroniski, izmantojot ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv;
 • iesniedzot izdrukātā veidā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, Jelgavā (1.stāvā), Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1.stāvā) un Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgās amatpersonas:

 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta vadītāja Gunita Osīte, 63005569, e-pasts: gunita.osite@jelgava.lv;
 • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, 63022231, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

Stratēģijas un Programmas izstrādātāji: Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldības sadarbībā ar personu apvienību SIA “AC Konsultācijas” (adrese: Dzirnavu iela 57A, 2.stāvs – Regus, Rīga, LV-1010, tālr.: 29338115, e-pasts: info@ack.lv, tīmekļvietnes adrese: www.ack.lv) un SIA “Konsorts” (adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV 1004, tālr.: 67216793, e-pasts: office@konsorts.lv, tīmekļvietnes adrese: www.konsorts.lv).

Vides pārskata izstrādātāji: SIA “Enviroprojekts” (adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002; tālr.: 29262684, e-pasts: info@enviro.lv; tīmekļvietnes adrese: www.enviro.lv).

Aicinām ikvienu iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada jauno attīstības plānošanas dokumentu 2.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskajā apspriešanā!

 

PIELIKUMI:

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2.redakcija

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.–2029. gadam 2.redakcija:

Esošās situācijas raksturojums

Stratēģiskā daļa

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada rīcības plāns

Jelgavas valstspilsētas investīciju plāns

Jelgavas novada investīciju plāns

 

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam un attīstības programmas 2023.-2029. gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums:

Vides pārskata 1.redakcija

Vides pārskata kopsavilkums

 

Priekšlikumu veidlapa

 

02.06.2023.

 

Paziņojums par SIA “Gren Latvija” plānotā kurināmā diversifikācijas projekta aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā.

Paredzētās darbības vieta: Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Gren Latvija”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā darbībā. Esošajā kurināmā sadedzināšanas iekārtā plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšana. Veicot kurināmā diversifikāciju, plānots, ka līdzsadedzinot NAIK līdz 30 tūkstošiem tonnu gadā, saražotais enerģijas daudzums gadā palielināsies līdz 460 GWh.

Informācija par IVN procedūru: 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai. IVN ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto Ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā.

No 2020. gada 15. oktobra līdz 17. novembrim notika IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. IVN Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika neklātienes formā (attālināti) no 26. oktobra līdz 30. oktobrim, 28. oktobrī laika posmā no plkst. 17:00 līdz plkst. 19:00 notika sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā bija iespējams tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem. Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus varēja iesniegt līdz 2020. gada 17. novembrim.

SIA “Fortum Latvia” (šobrīd SIA “Gren Latvija”) ir saņēmis Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 16.03.2021 lēmumu Nr. 5-02/7 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Latvia” paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma nodošanu pārstrādāšanai”, kurā norādīta nepieciešamība papildināt informāciju par paredzēto darbību.

SIA “Gren Latvija” ir saņēmis arī Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 02.11.2022 vēstuli Nr. 5-01/1070/2022, kurā norādīti papildus jautājumi un lūgums atkārtoti precizēt ziņojumu.

Kā arī informējam, ka 2021. gada 30. jūlijā uzņēmuma SIA “Fortum Latvia” nosaukums LR Uzņēmumu reģistrā mainīts uz SIA “Gren Latvija”. Reģistrācijas numurs un juridiskā adrese paliek nemainīgi: Reģ.nr. LV40103854352, reģ.adrese Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008.

Ir sagatavots pārstrādāts un precizēts IVN ziņojums, kurš iesniegts atkārtotai izskatīšanai.

IVN ziņojumu pārstrādāja: SIA “Ekodoma”, Noliktavas iela 3-3, Rīga LV 1010.

ekodoma@ekodoma.lv tel. +371 67323212.

 

Ziņojums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

10.1.pielikums

10.2.pielikums

10.3.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

 

10.05.2023.

 

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Stadiona ielā 38, Jelgavā, projekta pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2023. gada 3.maija lēmumu Nr.2.1-26.3/1914 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma Stadiona ielā 38, Jelgavā, detālplānojuma projekta pilnveidotā redakcija.

Detālplānojuma pilnveidotā projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 11.maija līdz 31.maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2023. gada 23.maijā pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma pilnveidoto projektu no 11.05.2023. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ŠEIT.

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā.

Paskaidrojuma raksts

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Ziņojums par detālplānojuma pilnveidoto projektu

28.04.2023.

 

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Noteiktais tarifs (bez PVN) Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana 56.78 51.85 – 8.7 %
Siltumenerģijas pārvade un sadale 18.75 17.80 – 5.1 %
Siltumenerģijas tirdzniecība 1.68 1.68 0.0 %
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 0.11 0.11 0.0 %
Siltumenerģijas gala tarifs 77.32 71.44 – 7.6 %

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1.jūnijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Gren Jelgava” noteikto tarifu, kas 2023.gada 31.martā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; Nr. 2023/65.DA16), un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr.94 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no plkst. 10:00-12:00, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

25.04.2023.

 

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam 5.līnijā 30, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2023. gada 18.aprīļa lēmumu Nr.2.1-26.3/1422 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma 5.līnijā 30, Jelgavā, detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 25.aprīļa līdz 22.maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2023. gada 9.maijā pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 25.04.2023. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā.

Paskaidrojuma raksts

Esošā situācija

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Institūciju nosacījumu pārskats

 

14.04.2023.

 

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Kalnciema ceļā 83A, Jelgavā, projekta pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2023. gada 6.aprīļa lēmumu Nr.2.1-26.3/1475 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma Kalnciema ceļā 83A, Jelgavā, detālplānojuma projekta pilnveidotā redakcija.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 14.aprīļa līdz 5.maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2023. gada 25.aprīlī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 14.04.2023. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ŠEIT. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā ŠEIT.

Paskaidrojuma raksts

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Ziņojums par detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas rezultātiem

 

31.03.2023.

 

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Noteiktais tarifs (bez PVN) Noteiktā tarifa palielinājums/samazinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana 65.50 56.78 -13.3%
Siltumenerģijas pārvalde un sadale 20.44 18.75 -8.3%
Siltumenerģijas tirdzniecība 1.68 1.68 0.0%
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 0.11 0.11 0.0%
Siltumenerģijas gala tarifs 87.73 77.32 -11.9%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1. maijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Gren Jelgava” noteikto tarifu, kas 2023. gada 1. martā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; Nr. 2023/43.DA13), un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr.94 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no plkst. 10:00-12:00, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

23.03.2023.

 

SIA “Jelgavas ūdens” paziņojums par pieteikumu iesniegšanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 2023. gadā

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi), dzīvojamo māju īpašnieki var iesniegt SIA “Jelgavas ūdens” (Ūdensvada iela 4, Jelgava) pieteikumus Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2023. gada 30. jūnijam (ieskaitot).

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2023. gadā ir EUR 30 000 (trīsdesmit tūkstoši eiro).

Iesnieguma veidlapas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai (iesniegums jāparaksta visiem īpašniekiem (visām zemesgrāmatā norādītām personām) vai pilnvarotai personai, pievienojot notariālu pilnvaru):

Dokumentus lūdzam  iesniegt:

 • Atstājot pastkastītē pie vārtiem (Ūdensvada iela 4, Jelgava);
 • Nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu jelgavas.udens@ju.lv;
 • Vai nosūtot pa pastu uz adresi Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001.

 

17.03.2023.

 

Paziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”, LV43603022128, Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, 2023.gada 13.martā  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku (spēkā no 23.01.2018.)

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums, (%)
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojums 87.58 128.65 47%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.07.2023. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar cenu izmaiņām degvielas un elektroenerģijas tirgū, infiltrāta ūdeņu attīrīšanas izmaksu palielinājumu, poligona slēgšanas un  rekultivācijas izmaksu sadārdzinājumu. Taču visbūtiskāko tarifa  sadārdzinājumu rada prasība veidot uzkrājumu dabas resursu nodokļa segšanai par to atkritumu daudzumu, ko pēc novietošanas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtā biogāzes ieguvei (biošūnā) atšķiros no pārstrādātās vai reģenerētās atkritumu frakcijas un apglabās atkritumu poligonā.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma   tarifa projektu lietotājs var SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” birojā, Dobeles šosejā 34, Jelgavā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” valdes locekli Alvilu Grīnfeldu, tālruņa numurs 63007720 vai elektroniskā pasta adrese info@komunalie.lv .

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, fakss 63048961 vai elektroniskā pasta adrese info@komunalie.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

16.03.2023.

 

Pieņem pieteikumus apkaimju attīstības projektu ideju īstenošanai

Jelgavas pašvaldība izsludinājusi līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursu – pieteikumus var iesniegt līdz 8. maija pulksten 12. Tā ir iespēja jelgavniekiem piesaistīt pašvaldības finansējumu savu ieceru īstenošanai pilsētas apkaimēs.

Konkursa mērķis ir veicināt Jelgavas apkaimju attīstību, iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un aktīvu iesaistīšanos savas dzīvesvietas apkaimes labiekārtošanā un teritorijas attīstībā. Attīstības ideju konkursā aicinātas piedalīties gan nevalstiskās organizācijas, gan privātpersonas, kas ieinteresētas tuvākās apkaimes iedzīvotājiem aktuālu teritorijas labiekārtošanas un attīstības projektu realizēšanā.

Šogad pašvaldības budžetā konkursam piešķirtais finansējums ir 40 000 eiro. Galvenie noteikumi – projektu idejas realizē pašvaldība ar nosacījumu, ka viena projekta finansējums nepārsniedz 20 000 eiro, ieskaitot visus nodokļus un nodevas, kā arī iespējamo izmaksu pieaugumu projekta īstenošanas stadijā. To, kurus projektus realizēt, izvēlas iedzīvotāji balsojumā.

Projekta idejas pieteikumus var iesniegt:

 • klātienē Skolotāju ielā 8 Jelgavā pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz 17;
 • elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) pa e-pastu apkaimes@sc.jelgava.lv, norādot konkursa nolikumā noteikto informāciju.

Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt pa tālruni 63005467 vai sūtot jautājumus uz e-pasta adresi zanna.novasa@sc.jelgava.lv.

Pašvaldība 3. aprīlī pulksten 17.30 Jelgavas valstspilsētas domes telpās (Lielajā ielā 11) rīkos tikšanos ar konkursa vērtēšanas komisijas locekļiem. Tās laikā iedzīvotājiem būs iespēja saņemt atbildes uz aktuālajiem jautājumiem par pieteikumu iesniegšanu. Pieteikt dalību var pa e-pastu zanna.novasa@sc.jelgava.lv, norādot: “Tikšanās līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursa ietvaros, Vārds, Uzvārds 03.04.2023.”. Interesenti aicināti kopā ar pieteikumu iesūtīt arī aktuālos jautājumus.

 

NOLIKUMS

 

PROJEKTA IDEJAS PIETEIKUMA VEIDLAPA

 

PLĀNOTO IZMAKSU TĀME

 

01.03.2023.

 

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

gren tarifs.png

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1. aprīlī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Gren Jelgava” noteikto tarifu, kas 2023. gada 27. janvārī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; Nr. 2023/20.DA25), un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr.94 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no plkst. 10:00-12:00, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

27.01.2023.

 

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam

tarifs_marts.png

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1. martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu. No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Gren Jelgava” noteikto tarifu, kas 2022. gada 01. decembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2022; Nr. 2022/233.DA6) ar precizējumiem, kas publicēti 2022. gada 2. decembrī (2022; Nr. 2022/234.DA13) un 2022. gada 8. decembrī (2022; Nr. 2022/238.DA10), un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr.94 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar  iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu. Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var  SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 12, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com. Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

24.01.2023.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Stadiona ielā 38, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 13. janvāra lēmumu Nr.2-26.3/6560 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma nekustamajam īpašumam Stadiona ielā 38, Jelgavā, projekts.

Teritorijas_sadalijums_Stadiona38.jpg

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 24. janvāra līdz 20. februārim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2023. gada 6.februārī pulksten 17. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 24.01.2023. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

24.01.2023.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam 2.līnijā 2K, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 13. janvāra lēmumu Nr.2-26.3/6390 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma nekustamajam īpašumam 2. līnijā 2K, Jelgavā, projekts.

 

2linija2K_teritorijas_sadalijums.png

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 24. janvāra līdz 20. februārim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2023. gada 7. februārī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 24.01.2023. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

20.12.2022.

Detālplānojuma teritorijai Cukura ielā 2, Jelgavā, un Vides pārskata publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas  2022. gada 9. decembra lēmumu Nr. 26.3/5699 tiek nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma teritorijai Cukura ielā 2, Jelgavā, un Vides pārskata projekts.

Detālplānojuma projekta un Vides pārskata publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 20. decembra līdz 2023. gada 20. janvārim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme (attālināti) norisināsies 2023. gada 10. janvārī pulksten 16.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu un Vides pārskatu no 20.12.2022. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lvun detālplānojuma izstrādātāja SIA “METRUM” tīmekļa vietnē www.metrum.lv sadaļā “Jaunumi&Publikācijas”. Konsultācijas par detālplānojumu, Vides pārskatu un iespējām ar tiem iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Ielas šķērsprofils

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par detālplānojuma izstrādi

Vides pārskats

1.pielikums. Skatu vietas

2.pielikums. Vizualizācijas

 

08.12.2022.

 

Lokālplānojuma zemesgabaliem Cukura ielā 23, 25, 27 un 29, Jelgavā, redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24.novembra lēmumu Nr.15/12 tiek nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojuma zemesgabaliem Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā, redakcija.

LP_Cukura23_25_27_29_teritorija_jpg.jpg

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 8.decembra līdz 2023. gada 4. janvārim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2022. gada 20. decembrī pulksten 16.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

LP_Cukura23_25_27_29_x.jpg

Ar lokālplānojuma projektu no 08.12.2022. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par lokālplānojuma redakciju un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

01.12.2022.

Paziņojums par noteikto tarifu

 

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

GREN.jpg

 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

 

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 17.oktobra lēmumu Nr.252 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gren Jelgava” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu vai SIA “Gren Jelgava” noteikto tarifu, kas 2022.gada 31.oktobrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2022; Nr. 2022/211.DA27.) ar precizējumu 2022. gada 02. oktobrī, Nr. 2022/213.DA17.

 

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar  iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu. Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var  SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 12, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

17.11.2022.

 

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 259

 

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 3. novembra lēmumu Nr. 2-26.3/5166 ir uzsākta detālplānojumu izstrāde nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 259, Jelgavā.

 

detalplanojuma_robeza.jpg

 

Detālplānojumu ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks SIA “Forest Estates”, un tā izstrādes mērķis ir zemes vienības sadalīšana, paredzot apbūves, inženiertīkli, publiskās ārtelpas un  transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

 

Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja. Informāciju par detālplānojumu izstrādi interesenti var saņemt pa tālruņiem: 63005493, 63005475 vai sazinoties pa e-pastiem: dace.sture@jelgava.lvsandra.ozola@jelgava.lv.

 

Informācija par detālplānojumu izstrādi pieejama arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

15.11.2022.

 

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Kalnciema ceļā 83A, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 7. novembra lēmumu Nr.2-26.3/4231 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma nekustamajam īpašumam Kalnciema ceļā 83A, Jelgavā, projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 15. novembra līdz 12. decembrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2022. gada 29. novembrī pulksten 16.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 15.11.2022. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

28.10.2022.

 

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

 

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

tarisfs_novembris_x.jpg

 

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1. decembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu samazinājumu.

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 12, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava telefoniski pa tālruņa numuru 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa numuru 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

17.10.2022.

 

Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Zemeņu ielā 12, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 12. oktobra lēmumu Nr.2-35.1.2/4785 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Zemeņu ielā 12, Jelgavā, projekts.

 

Zemenu12_teritorijas_sadalijums.jpg

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 18. oktobra līdz 14. novembrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2022. gada 1. novembrī pulksten 16.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 18.10.2022. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

06.10.2022.

 

Paziņojums par SIA “Gren Latvija” plānotā kurināmā diversifikācijas projekta aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

 

Paredzētās darbības nosaukums: Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā

 

Paredzētās darbības vieta: Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008.

 

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Gren Latvija”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

 

Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā darbībā. Esošajā kurināmā sadedzināšanas iekārtā plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšana. Veicot kurināmā diversifikāciju, plānots, ka līdzsadedzinot NAIK līdz 30 tūkstošiem tonnu gadā, saražotais enerģijas daudzums gadā palielināsies līdz 460 GWh.

 

Informācija par IVN procedūru: 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai. IVN ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 5. aprīlī izsniegto Ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā.

 

No 2020. gada 15. oktobra līdz 17. novembrim notika IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. IVN Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika neklātienes formā (attālināti) no 26. oktobra līdz 30. oktobrim, 28. oktobrī laika posmā no pulksten 17 līdz 19 notika sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā bija iespējams tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem. Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus varēja iesniegt līdz 2020. gada 17. novembrim.

 

SIA “Fortum Latvia” ir saņēmis Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 16.03.2021 lēmumu Nr. 5-02/7 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Latvia” paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma nodošanu pārstrādāšanai”, kurā norādīta nepieciešamība papildināt informāciju par paredzēto darbību.

 

SIA “Gren Latvija” ir saņēmis arī Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 07.03.2022. vēstuli Nr. 5-01/202/2022, kurā norādīti papildus jautājumi un lūgums atkārtoti precizēt ziņojumu.

 

Kā arī informējam, ka 2021. gada 30. jūlijā uzņēmuma SIA “Fortum Latvia” nosaukums LR Uzņēmumu reģistrā mainīts uz SIA “Gren Latvija”. Reģistrācijas numurs un juridiskā adrese paliek nemainīgi: Reģ.nr. LV40103854352, reģ.adrese Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008.

 

Ir sagatavots un precizēts IVN ziņojums, kurš iesniegts atkārtotai izskatīšanai 04.10.2022.

 

IVN ziņojumu pārstrādāja: SIA “Ekodoma”, Noliktavas iela 3-3, Rīga LV 1010. ekodoma@ekodoma.lv tel. +371 67323212

 

Ziņojuma saturs pieejams ŠEIT.

 

 

30.09.2022.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

 

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegusi siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

tarifs.png

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1. novembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 11, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava telefoniski pa tālruņa numuru 63007055, vai rakstot pa e-pastu info.latvija@gren.com.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

19.09.2022.

Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Žagaru ceļā 4 un 4C, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 5. septembra lēmumu Nr.2-35.1.2/2235 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Žagaru ceļā 4 un Žagaru ceļa 4C, Jelgavā, projekts.

 

teritorijas_sadalijums_Zagaru4_4C.png

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 20. septembra līdz 17. oktobrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2022. gada 5. oktobrī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 2022. gada 20. septembra var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

31.08.2022.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

 

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

tarifs_jpg.png

 

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1. oktobris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 12, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava pa tālruņa numuru 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

22.08.2022.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 9. augusta lēmumu Nr.2-35.1.2/1873 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 23. augusta līdz 19. septembrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2022. gada 7. septembrī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no  2022. gada 23. augusta var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

20.08.2022.

Paziņojums par SIA “JELGAVAS ŪDENS” tarifa projektu

 

SIA “JELGAVAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas numurs 41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, 2022. gada 10. augustā  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Ūdensaimniecības pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,00 1,17 17,0%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,23 1,44 17,1%

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. novembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, siltumenerģijas, dabas gāzes izmaksu pieaugumu. Izmaiņas citās ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa pozīcijās nav veiktas.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” ražošanas inženieri-ekonomistu Ģirtu Ēdolu, 20260348, girts.edols@ju.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, e-pasts jelgavas.udens@ju.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

08.08.2022.

Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Garozas ielā 100A

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 28. jūlija lēmumu ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Garozas ielā 100A, Jelgavā.

Detālplānojuma ierosinātāji ir fiziskas personas. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienības Garozas ielā 100A sadalīšana, paredzot apbūves, transporta, inženiertehniskās infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

 

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā, Lielā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām: 63005493, 63005475, e-pasts: dace.sture@jelgava.lv; sandra.ozola@jelgava.lv, kā arī informācija pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

05.08.2022.

Apstiprināts detālplānojums Pambakaru ceļā 10

 

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 3. augusta lēmumu Nr.2-35.1.2/1812 ir apstiprināts detālplānojuma projekts nekustamajam īpašumam Pambakaru ceļā 10, Jelgavā.

 

DP_teritorijas_novietojums.jpg

 

Detālplānojuma risinājumi paredz izveidot 13 jaunas zemes vienības savrupmāju vai rindu māju apbūve, koplietošanas ceļu piekļūšanas no Pambakaru ceļa un inženiertehniskās infrastruktūras nodrošināšanai.

 

Detālplānojuma īstenotājs ir nekustamā īpašuma Pambakaru ceļā 10 īpašnieks.

 

Ar detālplānojumu var iepazīties Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, Lielā ielā 11, Jelgavā, pašvaldības tīmekļa vietnes Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu sadaļā un Ģeoportālā.

01.08.2022.

SIA “Gren Jelgava” iesniedz regulatoram izvērtēšanai priekšlikumu par siltumenerģijas tarifa izmaiņām Jelgavā

 

SIA “Gren Jelgava” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izvērtēšanai priekšlikumu par siltumenerģijas tarifa izmaiņām Jelgavā, kas saistītas ar kurināmā cenu pieaugumu. Plānotais siltumenerģijas gala tarifs Jelgavā ir 85,82 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 26,9 procentiem augstāks nekā spēkā esošais tarifs – 67,63EUR/MWh (bez PVN). Plānots, ka pārskatītais siltumenerģijas tarifs Jelgavā stāsies spēkā no šā gada 1. septembra.

 

Jelgavā apmēram 95 procenti no Jelgavas centralizētajai siltumapgādei nepieciešamās siltumenerģijas tiek saražota no vietējā, atjaunojamā energoresursa – šķeldas, kas ir galvenais kurināmais. Nelielā apjomā tiek izmantota arī dabasgāze. Šķeldas cenas, salīdzinājumā ar dabasgāzi, vienmēr ir bijušas stabilākas – tā ir vidēji četras reizes zemākas nekā dabasgāzei. Pašreizējā tirgus un ģeopolitiskajā situācijā pasaulē arī šķeldas tirgus cena turpina būtiski pieaugt un tas palielina siltumenerģijas ražošanas izmaksas, kas veido 60 procentus no siltumenerģijas gala tarifa. Tādēļ uzņēmumam nepieciešams pārskatīt siltumenerģijas tarifu, ņemot vērā šķeldas cenas pieaugumu nākamā rudens–ziemas periodam.

 

“Gren” jau vairāk nekā 10 gadus ir mērķtiecīgi strādājis, lai samazinātu atkarību no fosilās dabasgāzes, kā rezultātā saražotās siltumenerģijas izmaksas, būtiski pieaugot dabasgāzes izmaksām, nav mainījušās tik strauji – siltumenerģijas cenas pieaugums ir korelējis ar šķeldas cenu izmaiņām. Jelgavā siltumenerģijas tarifs ir būtiski zemāks nekā tad, ja siltuma ražošanā tiktu izmantota tikai dabasgāze. Arī pēc palielinājuma, siltumenerģijas tarifs Jelgavā joprojām būs vidējā līmenī valstī.

 

SPRK ir piešķīris SIA “Gren Jelgava” atļauju kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā pašai noteikt siltumenerģijas tarifus. Tādēļ gadījumā, ja kurināmā cenas samazināsies, “Gren Jelgava” siltumenerģijas tarifu attiecīgi pārskatīs un samazinās, piemērojot klientiem zemāku siltumenerģijas tarifu.

 

Domājot par to, lai jelgavniekiem varētu piedāvāt konkurētspējīgu siltumenerģijas cenu un vēl vairāk uzlabotu kurināmā dažādību, uzņēmums turpina darbu pie siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta, kas paredz Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā šķeldai pievienot līdz 35 procentiem no pārstrādei nepiemērotiem atkritumiem ražotu kurināmo jeb NAIK. NAIK izmantošana biomasas koģenerācijas stacijā ne tikai samazinās kurināmā izmaksas un atstās pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas cenu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, bet arī sekmēs atkritumu pārstrādi un to lietderīgu izmantošanu, kā arī samazinās atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos. Jo vairāk pārstrādei nederīgo atkritumu varēs lietderīgi izmantot siltuma un elektrības ražošanā, jo izdevīgāk tas būs sabiedrībai un videi.

27.07.2022.

Lēmums par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Viestura ielā 19, Pasta ielā 34 un Kalnciema ceļā 47

 

Jelgavas pilsētas domes Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās līdzfinansējuma piešķiršanas komisijā pieņemts lēmums piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Viestura ielā 19, Pasta ielā 34 un Kalnciema ceļā 47.

 

2022. gada 15. jūlijā pieņemts lēmums piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Viestura ielā 19, Pasta ielā 34 un Kalnciema ceļā 47 katrai 3000,00 eiro apmērā.

 

Lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemts saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.17-12 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

21.07.2022.

Detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem 5.līnijā 30, 5.līnijā 34A, 6.līnijā 42, Pambakaru ceļā 11 un 2.līnijā 2K

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 7. jūlija lēmumiem ir uzsākta detālplānojumu izstrāde nekustamajiem īpašumiem 5.līnijā 30, 5.līnijā 34A, 6.līnijā 42, Pambakaru ceļā 11 un 2.līnijā 2K, Jelgavā.

Detālplānojumu ierosinātāji ir nekustamo īpašumu īpašnieki, un to izstrādes mērķis ir zemes vienību sadalīšana, paredzot apbūves, transporta, inženiertehniskās infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

 

Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja. Informāciju par detālplānojumu izstrādi interesenti var saņemt pa tālruņiem: 63005493, 63005475 vai sazinoties pa e-pastiem: dace.sture@jelgava.lvsandra.ozola@jelgava.lv.

 

Informācija par detālplānojumu izstrādi pieejama arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

5.līnija 30

5.līnija 34A

6.līnija 42

Pambakaru ceļš 11

2.līnija 2K

 

05.07.2022.

Paziņojums par apstiprināto pakalpojumu tarifu

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padome ar 2022. gada 30. jūnija lēmumu Nr.103 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JELGAVAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” ir apstiprinājusi jaunus SIA “JELGAVAS ŪDENS” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus.

 

Ar šo lēmumu tiek atcelts Jelgavas reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008. gada 28. jūlija lēmums Nr.14 “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu SIA “JELGAVAS ŪDENS””.

 

No 2022. gada 1. augusta noteikti šādi SIA “JELGAVAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

 • Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,00 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
 • Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,23 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
 • Kopā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs 2,23 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Lēmums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JELGAVAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem pieejams šeit.

 

20.06.2022.

 

Paziņojums par apstiprināto pakalpojumu tarifu

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Gren Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. No šā gada 1. jūlija siltumenerģijas tarifs klientiem Jelgavā būs 67,63 EUR/MWh (bez PVN), un tas ir par 6,7 procentiem augstāks nekā spēkā esošais siltumenerģijas tarifs (63,36 EUR/MWh (bez PVN)).

 

Lēmums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gren Jelgava” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem pieejams šeit.

20.06.2022.

Publiskajai apspriešanai nodod detālplānojumu Kūliņu ceļā 4 un Siena ceļā 15

Publiskajai apspriešanai no 21. jūnija tiks nodots detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Kūliņu ceļā 4 un Siena ceļā 15 projekts. Šajā teritorijā, kura pieder fiziskai personai, iecerēts izveidot 19 jaunas savrupmāju vai rindu māju būvniecībai piemērotas zemes vienības. Lai nodrošinātu piekļuvi plānotajiem īpašumiem, ir paredzēts koplietošanas ceļš, kas pieslēgsies Kūliņu ceļam un Siena ceļam. Detālplānojumus izstrādājusi SIA “Arhitektūra un vide”.

 

Detalplanojuma_teritorija.png

 

Detālplānojumu projekta publiskā apspriešana sākas 21. jūnijā, un tā norisināsies līdz 18. jūlijam neklātienes formā jeb attālināti.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme videokonferences režīmā platformā “Zoom” norisināsies 6. jūlijā pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par piekļuvi sanāksmei.

 

Ar detālplānojuma projektu no 21.06.2022. var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapas sadaļā Līdzdalība.

 

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu: pasts@ jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

31.05.2022.

Paziņojums parnoteikto (piedāvāto) tarifu

 

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzis siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

 

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1. jūlijs. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

tarifs.png

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

25.05.2022.

 

Atvērtas 3 vēlētāju iniciatīvas par likumu ierosināšanu

 

1. Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (30/07/2021)

Parakstu vākšana notiek par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Ierosinātājs:  “Latvijas vīru biedrība”

 

2. Likums par 2012.gada 8.novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu (25/09/2021)

Parakstu vākšana notiek par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” atcelšanu.

Ierosinātājs: “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”

 

3. Likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” (25/01/2022)

Parakstu vākšana notiek par vēlētāju skaita samazināšanu likumu un Saeimas atsaukšanas ierosināšanai līdz 50 000, kā arī mazāku balsotāju skaitu likuma pieņemšanai tautas nobalsošanā.  Ierosinātājs: “Brīvību tautai”

 

Par izsludinātajām iniciatīvam un Jūsu pilsoniskās līdzdalības iespējām Jūs vairāk uzzināsiet: www.latvija.lv/pv vai www.cvk.lv.

06.05.2022.

Detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem Žagaru ceļā 4 un Žagaru ceļā 4C

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 29. aprīļa lēmumu Nr.2-35.1.2/958 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem Žagaru ceļā 4 un Žagaru ceļā 4C, Jelgavā.

DP_shema_Zagaru_cels4_4C.png

Detālplānojuma ierosinātājs ir nekustamo īpašumu īpašnieks, un izstrādes mērķis ir zemes vienību sadalīšana, paredzot individuālo dzīvojamo māju, transporta, inženiertehniskās infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

 

Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja. Informāciju par detālplānojumu izstrādi interesenti var saņemt pa tālruņiem: 63005493, 63005475 vai sazinoties pa e-pastiem: dace.sture@jelgava.lv; sandra.ozola@jelgava.lv.

 

Informācija pieejama arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

25.04.2022.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

objektā “Industriālā parka ielu infrastruktūras izveide”

 

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas iecere Atmodas ielā un Lapskalna ielā Jelgavā, kas paredzēta objekta “Industriālā parka ielu infrastruktūras izveide” realizēšanas ietvaros. Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 25. aprīļa līdz 2022. gada 10. maijam (ieskaitot).

 

atmodas-iela_karte.jpg

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem klātienē var iepazīties Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē Lielajā ielā 11 Jelgavā (Klientu apkalpošanas centra tālrunis 63005522, 63005537).

 

Aizpildītu aptaujas lapu (anonīmas netiks ņemtas vērā) var ievietot iesniegumu kastē Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē Lielajā ielā 11 Jelgavā, iesūtīt pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Objekta izvietojuma shēma

Informatīvais materiāls publiskajai apspriešanai plānoto koku ciršanai skaidrojošais apraksts

Novērtējums 

Novērtējums 

Novērtējums 

Dendroloģiskā inventarizācija ar koku stāvokļa novērtējumu

21.04.2022.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursu

 

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 25. marta lēmumu Nr.5/6 “Par līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursa organizēšanu”, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursu.

 

Pieteikumus jāiesniedz līdz 2022. gada 27. jūnija pulksten 17.00.

 • Pieteikums klātienē iesniedzams Skolotāju ielā 8, Jelgavā (pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz 17).
 • Pieteikumu var iesniegt elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: apkaimes@sc.jelgava.lv un norādot Konkursa nolikumā atrunāto informāciju.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Konkursam piešķirtais finansējums ir 30 000,00 euro.

 

Konkursa mērķis: veicināt Jelgavas valstspilsētas apkaimju (turpmāk – apkaimes) attīstību, to teritorijas kā valstspilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju; pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā; radīt publiski pieejamus uzlabojumus apkaimēs, veicinot iedzīvotāju sadarbību un radošumu; Pašvaldībai iegūt atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Jelgavas valstspilsētas iedzīvotājiem.

 

Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot uz tālruni 63005467 vai sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastu: zanna.novasa@sc.jelgava.lv .

 

Konkursa nolikums 

Pieteikuma veidlapa

19.04.2022.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Pambakaru ceļā 10, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 8. aprīļa lēmumu Nr.2-26.3/1614 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma nekustamajam īpašumam Pambakaru ceļā 10, Jelgavā projekts.

 

sadalijums.png

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 19. aprīļa līdz 16. maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2022. gada 10. maijā pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 2022. gada 19. aprīļa var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, kā arī iesniegt elektroniski e-pastā pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

28.02.2022.

Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam redakciju pilnveidošanu

 

Saskaņā ar publiskās apspriešanas rezultātiem Jelgavas valstspilsētas dome 2022. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr.3/1 “Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam projekta precizēšana” un lēmumu Nr.3/2 “Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam projekta precizēšana”, kā arī Jelgavas novada pašvaldība 2022. gada 23. februārī  pieņēma lēmumu Nr.30 “Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam projekta precizēšanu” un lēmumu Nr.31 ” Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam projekta precizēšanu”.

Sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā ŠEIT.

 

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas pašvaldības dome lemj par plānošanas dokumenta redakcijas apstiprināšanu vai precizēšanu, līdz ar to tiek turpināts darbs pie Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas redakciju pilnveidošanas.

 

Papildus informāciju par jauno attīstības plānošanas dokumentu redakciju pilnveidošanu interesenti var saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, Lielajā ielā 11, Jelgavā, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, 63005485, e-pasts: gunita.osite@jelgava.lv, kā arī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”:

IAS – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19566

AP – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19568

 

07.02.2022.

Paziņojums par apstiprināto pakalpojumu tarifu

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Gren Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. No šā gada 1. marta siltumenerģijas tarifs klientiem Jelgavā būs 63.36 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 13.3% augstāks nekā līdzšinējais tarifs – 55.94 EUR/MWh. Siltumenerģijas tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā cenu pieaugumu.

 

Lēmums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gren Jelgava” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem pieejams šeit.

 

22.02.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Bauskas ielā un Miera ielā, Jelgavā

Pamatojoties uz 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Bauskas ielā un Miera ielā, Jelgavā, kas paredzēta objektu “Bauskas ielas pārbūve Jelgavā” un “Miera ielas un esošā Miera ielas, Aizsargu ielas un Bauskas ielas rotācijas apļa pārbūve Jelgavā” ietvaros. Publiska apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 22. februāra līdz 2022. gada 8. martam (ieskaitot).

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “Līdzdalība”, “Publiskā apspriešana koku ciršanai”, kā arī Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdien – ceturtdien no pulksten 9.00 līdz 12.00 un no pulksten 15.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 12.00).

 

Aizpildītu aptaujas lapu (anonīmas netiks ņemtas vērā) var ievietot iesniegumu kastē Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt e-pastā pasts@jelgava.lv, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Skaidrojošais apraksts 

Informatīvais materiāls – Miera iela

Informatīvais materiāls – Bauskas iela

Koku novērtējuma tabula

Aptaujas lapa

 Vispārīgie dati

08.02.2022.

Paziņojums par atkritumu savākšanas, šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 4. februāra lēmumu Nr. 62/4-5.1/B tiek nodots publiskajai apspriešanai būvniecības ieceres projekts “Atkritumu savāksānas, šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izbūve” Klijēnu ceļā 7E, Jelgavā.

 

Projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 09. februāra līdz 10. martam. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā Zoom vidē norisināsies 2022. gada 28. februārī pulksten 10.00.

 

Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, sanāksme noritēs attālināti, izmantojot tiešsaistes sarunu rīku videokonferenču platformā Zoom. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, līdz 28. februāra pulksten 9.00 jānosūta pieteikums uz e-pastu: eliza@herlig.eu, tēmā norādot “Publiskās apspriešanas prezentācija: Atkritumu savākšanas, šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas vieta Klijēnu ceļā 7E, Jelgavā, LV-3002”, e-pastā minot arī savu vārdu un uzvārdu, tālr.nr. un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts ielūgums un aktivizētā saite uz prezentāciju.

 

Untitled.png

 

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli un informācija par Būvniecības ieceri ir apskatāmi gan Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv, gan www.herlig.eu laika posmā no 2022. gada 9. februāra līdz 10. martam. Tāpat būvniecības ieceres teritorijā ir izvietota būvtāfele.

 

Aptaujas lapas un rakstiskas atsauksmes iesniedzamas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldē, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesūtot e-pastā: buvvalde@dome.jelgava.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs līdz 2022. gada 10. martam.

 

Būvniecības ierosinātājs:

SIA “Herlig”, juridiskā adrese: “Industriālais parks”, Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017, reģ. Nr.: 43603070560, kontaktpersona: Dace Samuša, mob.: +37120266273

 

Būvprojekta izstrādātājs:

Egils Raņķis, adrese: Ozolciema 12/4-20, Rīga, LV-1058, sert. Nr.1-00282, tālr.: +37129408954

 

Aptaujas lapa

Lēmums

Paziņojums

Grafiskais materiāls

 

Rezultāts: Publiskās apspriešanas pārskats

 

03.02.2022.

Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde 2022. gada 1. februārī pieņēmusi lēmumu Nr.53/4-5.1/B “Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Atkritumu savākšanas, šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izbūve” Klijēnu ceļā 7E, Jelgavā.

 

 

28.01.2022.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

 

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

 

F5DD6DE9-43EC-4AA9-9D11-D193C94904B5.jpeg

 

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1. marts. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 12, iepriekš sazinoties ar “Gren Jelgava” telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

19.01.2022.

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums

 

Laika posmā no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 1.redakcijas publiskā apspriešana.

 

Publiskās apspiešanas laikā tika saņemti daudzi priekšlikumi Stratēģijas un Programmas redakciju pilnveidošanai, kuru kopsavilkums pieejams ŠEIT.

 

Pēc publiskās apspriešanas notiek darbs pie Stratēģijas un Programmas pilnveidošanas, izstrādājot to 2.redakciju. Plānots, ka Stratēģijas un Programmas 2.redakcija kopā ar stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakciju tiks nodotas atkārtotai publiskai apspriešanai 2022.gada pavasarī.

 

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un arī turpmāk iesaistīties jauno plānošanas dokumentu pilnveidē, jo Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!

 

 

11.01.2022.

Paziņojums par SIA “Gren Latvija” plānotā kurināmā diversifikācijas projekta aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

 

Paredzētās darbības nosaukums: Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā

Paredzētās darbības vieta: Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Gren Latvija”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā darbībā. Esošajā kurināmā sadedzināšanas iekārtā plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšana. Veicot kurināmā diversifikāciju, plānots, ka līdzsadedzinot NAIK līdz 30 tūkstošiem tonnu gadā, saražotais enerģijas daudzums gadā palielināsies līdz 460 GWh.

 

Informācija par IVN procedūru: 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai. IVN ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto Ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā.

 

No 2020.gada 15.oktobra līdz 17.novembrim notika IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. IVN Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika neklātienes formā (attālināti) no 26.oktobra līdz 30.oktobrim, 28.oktobrī laika posmā no plkst.17:00 līdz plkst. 19:00 notika sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā bija iespējams tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem. Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus varēja iesniegt līdz 2020. gada 17.novembrim.

 

SIA “Fortum Latvia” ir saņēmis Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 16.03.2021 lēmumu Nr. 5-02/7 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Latvia” paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma nodošanu pārstrādāšanai”, kurā norādīta nepieciešamība papildināt informāciju par paredzēto darbību.

 

Kā arī informējam, ka 2021. gada 30. jūlijā uzņēmuma SIA “Fortum Latvia” nosaukums LR Uzņēmumu reģistrā mainīts uz SIA “Gren Latvija”. Reģistrācijas numurs un juridiskā adrese paliek nemainīgi: Reģ.nr. LV40103854352, reģ.adrese Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008.

Aktualizētais ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2022. gada 7.janvārī.

 

IVN ziņojumu pārstrādāja: SIA “Ekodoma”, Noliktavas iela 3-3, Rīga LV 1010. ekodoma@ekodoma.lv tel. +371 67323212

Ar ziņojumu var iepazīties:  interneta vietnē https://gren.com/lv/#projekti

03.01.2022.

Paziņojums par tarifa projektu

 

SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Reģ. Nr. 41703001321 , Ūdensvada iela 4, Jelgava, 2021. gada 28. decembrī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,74 0,90 21,6%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,02 1,16 13,7%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 01. aprīli.

 

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar  piecu ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanu: “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā”, II kārta, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā”, III-V kārta, “Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”, apkalpojamo tīklu kopgaruma un kanalizācijas sūkņu staciju skaitam palielinājumu, kā arī  materiālu un pakalpojumu  cenu pieaugumu.

 

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” ražošanas inženieri-ekonomistu Ģirtu Ēdoli pa tālruņa numuru 20260348 vai elektroniski pa e-pastu girts.edols@ju.lv

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, e-pasts jelgavas.udens@ju.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

30.12.2021.

Iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojums

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034.gadam un attīstības programmas 2022.–2027.gadam izstrādes ietvaros 2021.gada augustā un septembrī tika veikta Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada iedzīvotāju aptauja. Iedzīvotāji izteica viedokli par ekonomikas, izglītības, kultūras, veselības un citu jomu attīstību Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijā.

Aptaujā piedalījās 1131 respondents, no kuriem 706 – Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāji, t.sk. 79% sievietes, 21% – vīriešu. Pārstāvētas arī visas vecumgrupas, no kurām visvairāk (46%) savu viedokli izteica iedzīvotāji vecumā no 40 – 54 gadi.

Iedzīvotāji izteica savu viedokli un priekšlikumus par dažādu jomu (ekonomikas, izglītības, kultūras, sporta, sociālās jomas, veselības, mobilitātes, vides, pilsētvides infrastruktūras, pārvaldības) attīstības iespējām turpmākajos gados, kā arī novērtēja pašvaldību pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību un kvalitāti līdzšinējā periodā.

Apkopotie aptaujas rezultāti rāda, ka 77% Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāju kopumā ir apmierināti vai drīzāk apmierināti ar pilsētas attīstību pēdējo 5 gadu laikā. Tāpat pozitīvi vērtējams, ka 41% Jelgavas iedzīvotāju uzskata, ka tuvāko 7 gadu laikā situācija pilsētas attīstībā uzlabosies.

Aptaujas ietvaros Jelgavas iedzīvotāji vērtēja arī steidzamāk risināmos darbus 3-5 un 10-15 gadu griezumā, un 66% aptaujāto (465 respondenti) kā svarīgāko nepieciešamību tuvāko 5 gadu laikā min daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošanu, 63% aptaujāto (443 respondenti) – ielu, velo un gājēju celiņu infrastruktūras uzlabošanu, 43% – dzīvojamā fonda attīstību, 40% – bērnudārzu pieejamību. Savukārt, turpmāko 15 gadu perioda aktualitātēs iedzīvotāji norādījuši: autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu infrastruktūras uzlabošanu – to kā vissvarīgāko norādījuši 48% aptaujāto (339 iedzīvotāji), atbalstu uzņēmējdarbībai – 42% aptaujāto (295 iedzīvotāji), daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošanu – 41% aptaujāto (292 iedzīvotāji), veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu – 40% aptaujāto (280 iedzīvotāji).

Ar detalizētu aptaujas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties ŠEIT

16.12.2021.

Uzsāk detālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem Kūliņu ceļā 4 un Siena ceļā 15

 

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 6. decembra lēmumu ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem Kūliņu ceļā 4 un Siena ceļā 15, Jelgavā.

 

Detālplānojuma ierosinātājs ir nekustamo īpašumu īpašnieks, un izstrādes mērķis ir zemes vienību sadalīšana, paredzot individuālo dzīvojamo māju, transporta, inženiertehniskās infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

Shema2.jpg

 

Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja. Savukārt informāciju par detālplānojumu izstrādi interesenti var saņemt pa tālruņiem: 63005493, 63005475, e-pasts: dace.sture@dome.jelgava.lvsandra.ozola@dome.jelgava.lv.

 

Informācija pieejama arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

07.12.2021.

Tiešsaistē spriež par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstību

Iedzīvotāji 6. decembrī pulksten 18 tika aicināti iesaistīties publiskajā apspriešanā par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.– 2034. gadam un attīstības programmas 2022.– 2027. gadam 1. redakciju. Kopumā šo iespēju izmantoja vairāk nekā 65 dalībnieki.

Publiskā apspriešana norisināsies līdz 20. decembrim, tāpēc iedzīvotāji aicināti izteikt priekšlikumus, aizpildot priekšlikumu veidlapu. Ar stratēģijas un programmas 1. redakcijas projekta materiāliem klātienē var iepazīties Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26 (1.stāvā), kā arī tās filiālēs – Pārlielupes bibliotēkā, Loka maģistrālē 17, un Miezītes bibliotēkā, Dobeles šosejā 100A. Tāpat projekta materiāli pieejami Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

 

Publiskās apspriešanas audioieraksts pieejams ŠEIT.

Publiskās apspriešanas prezentācija.

 

Elektroniski materiāli pieejami arī Jelgavas valstspilsētas mājaslapas sadaļās līdzdalība un projekti, Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā  www.jelgavasnovads.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Stratēģija

Programma

 

01.12.2021.

Iedzīvotāji 6. decembrī pulksten 18 aicināti iesaistīties publiskajā apspriešanā par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.– 2034. gadam un attīstības programmas 2022.– 2027. gadam 1. redakciju. Apspriešana norisināsies tiešsaistē – lietotnē ZOOM, un iepriekšēja reģistrēšanās nav nepieciešama.

 

Dalībniekam iepriekš jāpārliecinās, ka elektroniskajā ierīcē ir uzstādīta lietotne ZOOM. Pievienoties apspriešanai varēs sākot no pulksten 17.45 izmantojot linku:

https://us06web.zoom.us/j/88688646242?pwd=eHhZSXB4Mlp5L1J2QU40Q0wwQmJxUT09

 

Pieslēgšanās identifikācijas numurs: 886 8864 6242, parole: 695484.

 

Interesenti ar stratēģijas un programmas 1. redakcijas projekta materiāliem klātienē var iepazīties Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26 (1.stāvā), kā arī tās filiālēs – Pārlielupes bibliotēkā, Loka maģistrālē 17, un Miezītes bibliotēkā, Dobeles šosejā 100A. Tāpat projekta materiāli pieejami Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

 

Elektroniski materiāli pieejami arī Jelgavas valstspilsētas mājaslapas sadaļās līdzdalība un projekti, Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā  www.jelgavasnovads.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Publiskā apsriešana norisināsies līdz 20. decembrim, tāpēc aicinām izteikt priekšlikumus aizpildot priekšlikumu veidlapu.

10.11.2021.

Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu

 

No 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim norisināsies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.–2027. gadam (turpmāk – Programma) 1. redakcijas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana plānota neklātienes formā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.

 

Saskaņā ar Jelgavas novada domes 2021. gada 3. novembra sēdes protokola Nr.24 1.§ un 2.§, Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 8. novembra lēmumiem Nr.17/1  un Nr.17/2 Stratēģijas un Programmas 1. redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai, kas ilgs no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim.

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz, ka valstspilsētas un tām piegulošo novadu pašvaldības sadarbojas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

 

Kopīgi izstrādātā Stratēģija nosaka katras pašvaldības un kopīgo ilgtermiņa attīstības vīziju, ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības perspektīvu Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijai, savukārt Programma nosaka kopīgas vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un katras pašvaldības plānoto pasākumu kopumu stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

 

Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība un Jelgavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties valstspilsētas un novada izaugsmes plānošanā, sniegt savus priekšlikumus, piedaloties Programmas un Stratēģijas 1. redakcijas publiskajā apspriešanā:

 • iepazīstoties ar sagatavotajiem dokumentu projektiem;
 • piedaloties sabiedriskajā apspriedē;
 • sniedzot savus priekšlikumus dokumentu pilnveidei, aizpildot priekšlikumu un ierosinājumu veidlapu.

Ar Stratēģijas un Programmas 1. redakciju elektroniskā formātā var iepazīties:

 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “Līdzdalība”
 • Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”
 • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”

Stratēģija

Programma

 

Ar dokumentiem klātienē, ievērojot epidemioloģisko drošību (maska, vienreizlietojamie cimdi), var iepazīties:

 • Jelgavas Pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1. stāvā), kā arī tās filiālēs – Pārlielupes bibliotēkā Loka maģistrālē 17, Jelgavā un Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100A, Jelgavā;
 • Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Sabiedriskā apspriede notiks 2021. gada 6. decembrī pulksten 18 neklātienes formā Zoom” platformā. Pievienoties pasākumam būs iespējams, sākot no pulksten 17.45, bez iepriekšējas reģistrācijas. Tiešsaistes sanāksmes saite būs pieejama mājaslapā www.jelgava.lv un www.jelgavasnovads.lv. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā/mobilajās iekārtās ir instalēta “Zoom” lietotne.

 

Priekšlikumus līdz 2021. gada 20. decembrim (ieskaitot) aicinām iesniegt, aizpildot priekšlikumu veidlapu, kas atrodama un lejuplādējama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “Līdzdalība”, un Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

 

Priekšlikumu iesniegšana:

 • nosūtot aizpildītu veidlapu uz e-pasta adresi attistiba@dome.jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv;
 • elektroniski, izmantojot ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv;
 • iesniedzot izdrukātā veidā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā (1. stāvā), Jelgavas Pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1. stāvā), Pārlielupes bibliotēkā Loka maģistrālē 17, Jelgavā un Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100A, Jelgavā, Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgās amatpersonas:

 • plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, 29196462, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv;
 • Jelgavas novada plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

Aicinām ikvienu iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada jauno attīstības plānošanas dokumentu 1. redakcijas apspriešanā!

PIELIKUMI:

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034.gadam 1.redakcija

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam 1.redakcija:

 

Esošās situācijas raksturojums

 

Stratēģiskā daļa

Jelgavas valstspilsētas rīcības un investīciju plāns

 

Jelgavas novada rīcības un investīciju plāns

 

Priekšlikumu veidlapa

17.11.2021

 

Lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 28.oktobra lēmumu Nr.16/8 tiek nodota publiskajai apspriešanai lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā redakcija.

LP_Kalnciema_cels52.png

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 17.novembra līdz 15.decembrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 6.decembrī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar lokālplānojuma redakciju no 17.11.2021 var iepazīties ŠEIT un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par lokālplānojuma redakciju un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

 

09.11.2021.

 

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu – vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecību

Jelgavas valstspilsētas dome 2021. gada 28. oktobra sēdē pieņēma lēmumu Nr.16/1 “Paredzētās darbības “Vēja elektrostaciju parka “LAFLORA” būvniecība akceptēšana”, ar kuru akceptēta paredzētā darbība – vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība, izbūvējot elektropārvades līniju uz 110 kV apakšstaciju “Miezīte” Jelgavā, Ganību ielā 86B atbilstoši pirmajai (Ie) alternatīvai.

Lēmums pieņemts, izvērtējot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu vēja elektrostaciju parka “Laflora”būvniecībai Jelgavas novada Līvbērzes pagastā  (turpmāk – Ziņojums), ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr.5-04/2 un Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus.

Ziņojumā tika vērtēti SIA “Laflora” noteiktie četru alternatīvu (I, II, III, IV) risinājumi vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) izvietojumam Jelgavas novada Līvbērzes pagastā un trīs alternatīvu (Ie, IIe, IIIe) risinājumi infrastruktūrai, kas nepieciešama saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā. Viena no alternatīvām (Ie) paredz VES saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā izbūvēt 110 kV elektropārvades kabeļa līniju no Līvbērzes pagasta Jelgava novadā uz 110 kV apakšstaciju “Miezīte” Jelgavā, Ganību ielā 86B. Šai alternatīvai (Ie) ir noteikti vairāki risinājumi, kuros tiek piedāvāts atšķirīgs kabeļu līnijas novietojums, bet nemainās tās sākuma un beigu punktu novietojums. Atkarībā no elektropārvades kabeļu līnijas novietojuma, tās kopējais garums variē no 11,4 km līdz 12 km. Paredzams, ka 110 kV elektropārvades kabeļu līnijas tiks izbūvētas autoceļu nodalījuma joslā.

 

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) 2021.gada 6.septembrī izsniedza atzinumu Nr.5-04/10 (turpmāk – Atzinums), kas ir kompetentās iestādes viedoklis par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Paredzētajai darbībai.  Atzinumā secināts, ka Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums kopumā veikts atbilstoši tā nosacījumiem un nav konstatējami Paredzētās darbības īstenošanai no ārējiem normatīvajiem aktiem izrietoši kopumā aizliedzoši faktori nevienā no vērtētajām alternatīvām.

 

SIA “Laflora”, ņemot vērā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus un Biroja Atzinumā ietvertos nosacījumus, plāno īstenot Paredzētās darbības ceturto (IV) alternatīvu, kuras ietvaros tiks veikta 22 vēja elektrostaciju izbūve Jelgavas novada Līvbērzes pagastā un elektropārvades līnijas izbūvi uz 110 kV apakšstaciju “Miezīte” Jelgavā, Ganību ielā 86B atbilstoši pirmajai (Ie) alternatīvai.

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes gaitā notika gan paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana, gan izstrādātā Ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums publicēts ŠEIT. 

 

 

19.10.2021.

 

Detālplānojuma zemes gabalam 4.līnijā 66A, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

4.līnija.jpg

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 7.oktobra lēmumu Nr.2-2-35.1.2/2914 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam 4.līnijā 66A, Jelgavā projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 20.oktobra līdz 17.novembrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 2.novembrī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 20.10.2021 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

04.10.2021.

 

Paziņojums par Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2021.-2027. gadam (3. redakcija) un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokumenta nosaukums:

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2021.-2027. gadam

 

Plānošanas dokumenta izstrādātājs:

Zemgales plānošanas reģions, adrese: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: 630 27549, mājaslapas adrese: www.zemgale.lv, e-pasta adrese: zpr@zpr.gov.lv

 

Vides pārskata izstrādātājs:

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67242411, mājaslapas adrese: www.environment.lv

 

Plānošanas dokuments ir vidēja termiņa Zemgales plānošanas reģiona stratēģisks dokuments, kurš izstrādāts laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam.

 

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), plānošanas dokumenta un Vides pārskata sabiedriskā apspriešana notiks neklātienē no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 1. novembrim. Plānošanas dokuments un Vides pārskats pieejams ŠEIT.

 

No 2021. gada 12. oktobra līdz 2021. gada 18. oktobrim www.zemgale.lv būs pieejama plānošanas dokumenta un Vides pārskata videoprezentācija.

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē 2021. gada 12. oktobrī pulksten 10. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot saiti, kura pirms sanāksmes tiks publicēta šādās vietnēs: www.zemgale.lv un https://environment.lv/lv/aktualitates

 

Sabiedrība ir aicināta sūtīt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānošanas dokumenta un Vides pārskata projektu Zemgales plānošanas reģionam pa pastu (adrese: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001) vai elektroniskā formā uz e-pastu zpr@zpr.gov.lv līdz 2021. gada 1. novembrim.

 

 

29.09.2021.

 

Paziņojums par tarifa projektu

 

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).
Siltumenerģijas ražošana 35.95 38.86 +8.1%
Siltumenerģijas pārvade un sadale 14.73 15.29 +3.8%
Siltumenerģijas tirdzniecība 1.68 1.68 0.0%
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 0.11 0.11 0.0%
Siltumenerģijas gala tarifs 52.47 55.94 +6.6%

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2021. gada 1. novembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 12, iepriekš sazinoties ar “Gren Jelgava” telefoniski pa tālruni 63007055, vai rakstot pa e-pastu uz info.latvija@gren.com.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss: 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

15.09.2021.

 

Paziņojums par SIA “Laflora” iesnieguma par paredzēto darbību “Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība” saņemšanu

 

Informācija: Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2021.gada 10.septembrī ir saņemts SIA “Laflora” iesniegums ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību – “Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība”.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048, 54620040047, 54620040053, 54620040029, 54620040021, 54620040005, 54620040001, 54620040027, 54620040025, 54620040026, 54620040016, 54620040028, 54620040020, 54620040024, 54620040031, 54620040059, 54620040058, 54620040023, 54620040052.

 

Paredzētā darbība: SIA “Laflora” Jelgavas novada teritorijā plāno izbūvēt vēja elektrostaciju parku “Laflora”. Ņemot vērā izstrādātā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, kāarī Vides pārraudzības valsts biroja 2021.gada 6.septembra atzinumā Nr.5-04/10 ietvertos nosacījumus, SIA “Laflora” plāno īstenot paredzētās darbības IV alternatīvu, kā arī elektropārvades līnijas izbūvi uz apakšstaciju Jelgavas pilsētas teritorijā, kas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā ir vērtēta kā Ie alternatīva. Lai gan vēja elektrostacijas parku ir paredzēts izbūvēt Jelgavas novada teritorijā, Vides pārraudzības valsts birojs ir noteicis, ka par paredzēto darbību akcepta lēmums ir jāpieņem arī Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai.

 

 

06.08.2021.

 

Paziņojums par SIA “Laflora” plānotā vēja parka aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

 

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048, 54620040047, 54620040053, 54620040029, 54620040021, 54620040005, 54620040001, 54620040027, 54620040025, 54620040026, 54620040016, 54620040028, 54620040020, 54620040024, 54620040031, 54620040059, 54620040058, 54620040023, 54620040052.

 

Ierosinātājs: SIA “Laflora”, reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003, Tel: +371 29182962, e-pasta adrese vejaparks@laflora.lv.

 

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/8 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2019. gada 4. jūnijā. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2019. gada 2. septembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2021. gada janvārī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 14. janvāra līdz 15. februārim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 25. janvārī pulksten 16.

 

Aktualizētais ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 4.augustā.

 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

 

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnē www.environment.lv un  www.laflora.lv .

 

 

06.05.2021.

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

Jelgavas pilsētas dome 2021. gada 29. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu “Par paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā – akceptēšanu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru akceptēta transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā. Lēmums pieņemts, izvērtējot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu transporta pārvada (tilta) izbūvei pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā (turpmāk – Ziņojums), ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr.5-04/2 un Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus.

 

Paredzētās darbības ietvaros tiks veikta transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā, izveidojot pieslēgumus esošajām ielām. Tilts paredzēts autotransporta satiksmei, pa kuru atļauta arī gājēju pārvietošanās, kā arī velosipēdu kustība. Trases sākums – Lapskalna un Atmodas ielas krustojums, trases beigas – Kalnciema ceļa (autoceļš P99) un Loka maģistrāles krustojums.

 

Ministru kabinets 2019. gada 22. oktobrī izdeva rīkojumu Nr.526 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā – īstenošanu”, ar kuru atzīts, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētā darbība ir vienīgais risinājums pilsētas satiksmes organizācijas un pilsētas ziemeļu daļas sociālās un ekonomiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī, ka transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu interešu apmierināšanai.

 

Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 15. janvārī izdeva atzinumu Nr.5-04/2 par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu paredzētajai darbībai – transporta pārvada (tilta) izbūvei pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā. Atzinumā secināts, ka Jelgavas pilsētas pašvaldība ir izsvērusi risinājumus paredzētās darbības realizācijai un sagaidāmās ietekmes galvenajos ietekmes aspektos, tajā skaitā gaisa kvalitātes, trokšņa ietekmes, ietekmes uz “Natura 2000” teritoriju dabas liegumu “Lielupes palienes pļavas”, ietekmes uz bioloģisko daudzveidību un ainavu aspektā.

 

Paredzētās darbības īstenošana pieļaujama risinājumā, kas rada apjoma ziņā mazāko ietekmi uz dabas vērtībām. Attiecīgi, pamatojoties uz Ziņojumu, izvēlētā paredzētās darbības alternatīva ir tilta konstrukciju 1. variants.

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes gaitā notika gan paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana, gan izstrādātā Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Tika saņemti iesniegumi kā no sabiedrības pārstāvjiem, tā organizācijām – priekšlikumi un iebildumi tika izteikti saistībā ar paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz dabas vērtībām, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, izmaiņām ainavā, iespējamām Lielupes hidroloģiskā režīma izmaiņām, paredzēto darbu organizāciju un iespējamajiem tehniskajiem risinājumiem tilta augstumam.

 

Pārskats par saņemto iebildumu un priekšlikumu izvērtējumu un to, kā tie ņemti vērā, ietverts Ziņojuma 27. pielikumā “Sabiedriskās apspriešanas pārskats”.

 

Transporta pārvada (tilta) pār Lielupi un Driksu izbūves negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai tiks īstenoti Ziņojumā paredzētie pasākumi un ievēroti Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā noteiktie nosacījumi.

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums publicēts ŠEIT. 

 

Ar Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 29. aprīļa lēmumu Nr.5/2 “Par paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā – akceptēšanu” un Vides pārraudzības valsts biroja 15.01.2021. atzinumu (lēmuma pielikums Nr.1) “Atzinums Nr.5-04/2 par transporta pārvada (tilta) izbūvei pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu” var iepazīties ŠEIT.

 

 

05.05.2021.

Paziņojums par SIA “Laflora” plānotā vēja parka ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

 

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048, 54620040047, 54620040053, 54620040029, 54620040021, 54620040005, 54620040001, 54620040027, 54620040025, 54620040026, 54620040016, 54620040028, 54620040020, 54620040024, 54620040031, 54620040059, 54620040058, 54620040023, 54620040052.

 

Ierosinātājs: SIA “Laflora”, reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003, Tel: +371 29182962, e-pasta adrese vejaparks@laflora.lv.

 

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/8 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2019. gada 4. jūnijā. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2019. gada 2. septembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2021. gada janvārī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 14. janvāra līdz 15. februārim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 25. janvārī pulksten 16.

 

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 28. aprīlī.

 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

 

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “aktualitātes” un interneta vietnes www.laflora.lv sadaļā “vēja parks”.

 

 

19.04.2021.

 

Detālplānojuma zemes gabalam 4.līnijā 60A, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

 

4linija.png

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 12. aprīļa lēmumu Nr.2-26.3/2384 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam 4.līnijā 60A, Jelgavā projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa līdz 20. maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 13. maijā pulksten 18. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 21.04.2021 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

 

Detālplānojuma zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

 

Meldru cels 2.png

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 12. aprīļa lēmumu Nr.2-2-26.3/2562 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa līdz 20. maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 13. maijā pulksten 17. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 21.04.2021 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

 

Detālplānojuma zemes gabalam Kalnciema ceļā 120A, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

 

Kalnciema cels 120A.jpg

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 1. aprīļa lēmumu Nr.2-35.1.2/694 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Kalnciema ceļā 120A, Jelgavā projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa līdz 20. maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 11. maijā pulksten 18. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 21. gada 21. aprīļa var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

 

Detālplānojuma zemes gabalam Bāra ceļā 14, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

 

Bara cels 14.png

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 1. aprīļa lēmumu Nr.2-35.1.2/719 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Bāra ceļā 14, Jelgavā projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa līdz 20. maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 11. maijā pulksten 17. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 2021. gada 21. aprīļa var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

08.04.2021.

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”, LV43603022128, Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, 2021. gada 26. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku (spēkā no 23.01.2018.)

Sabiedrisko pakalpojumu
veids
Spēkā esošais tarifs, EUR/t
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs, EUR/t
(bez PVN)
Tarifa
palielinājums/ samazinājums, (%)
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojums 65.48 72.91 11 %

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.07.2021.

 

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar pakalpojuma veidojošo izmaksu izmaiņām, saimnieciskās darbības strukturālo reorganizāciju (mainās izmaksu attiecināšanas modelis).

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” birojā, Dobeles šosejā 34, Jelgavā, katru darba dienu no pulksten 9 līdz 12, iepriekš sazinoties ar SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” valdes locekli Alvilu Grīnfeldu pa tālruņa numuru 63007720 vai elektroniski pa e-pastu info@komunalie.lv .

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, pa faksu 63048961 vai e-pastu info@komunalie.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa numurs 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

24.03.2021.

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Iedzīvotāju līdzdalība teritorijas ilgtspējīgas un mērķtiecīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir ļoti nozīmīga, tāpēc aicinām ikvienu sniegt savu viedokli un idejas, iesaistoties darbam tematiskajās darba grupās, fokusgrupās un aptaujās.

 

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada (šobrīd – Jelgavas un Ozolnieku novadi) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035.gadam izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

 

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada attīstības programma 2022.–2027.gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

 

Abu plānošanas dokumentu pirmās redakcijas plānots izstrādāt līdz 2021. gada septembrim, bet apspriest tās varēs šī gada oktobrī – novembrī. Savukārt dokumentu gala redakcijas plānots apstiprināt 2022. gada pavasarī.

 

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:

 • iedzīvotāju aptaujās;
 • fokusgrupu diskusijās;
 • tematiskajos semināros;
 • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā.

Iedzīvotāju fokusgrupu un tematisko grupu darbs plānošanas dokumentu 1. redakciju izstrādei plānots 2021. gada pavasarī, Covid-19 ierobežojumu dēļ darbu plānots organizēt attālināti, kādā no tiešsaistes programmām. Katra pašvaldība sabiedrības iesaisti organizēs savas teritorijas iedzīvotājiem.

Plānošanas dokumentu izstrādei tiks izveidotas šādas tematiskās darba grupas:

 • “KULTŪRA, TŪRISMS UN MARKETINGS” analizēs kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras aktivitāšu pieejamību, tūrisma piedāvājumu, plānos kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstību un marketinga aktivitātes;
 • “UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE un INOVĀCIJAS” analizēs pašvaldību teritoriju kā uzņēmējdarbības veikšanas vietu konkurētspēju, plānos nepieciešamos uzlabojumus uzņēmējdarbības vidē, nodarbinātības iespēju paplašināšanu, zinātnes un pētniecības ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā;
 • “IZGLĪTĪBA UN SPORTS” analizēs izglītības un sporta pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, identificēs mūžizglītības iespējas un sportisko aktivitāšu pieejamību, kā arī plānos izglītības un sporta infrastruktūras efektīvu izmantošanu un attīstību;
 • “SOCIĀLĀ JOMA un VESELĪBAS AIZSARDZĪBA” plānos pašvaldības sociālā atbalsta, aprūpes, rehabilitācijas iespējas, pasākumus ģimeņu stiprināšanai un sabiedrības integrācijas sekmēšanai;
 • “KVALITATĪVA DZĪVES VIDE” analizēs komunālo saimniecību un infrastruktūru, mājokļu jautājumus, ilgtspējīgu pašvaldības drošības pakalpojumu nodrošināšanu, sabiedriskās kārtības paaugstināšanu, plānos ceļu un ielu, velobraucēju, gājēju infrastruktūru, mobilitāti, sabiedriskā transporta pieejamību un attīstību, analizēs nozīmīgākās telpiskās struktūras un plānos vēlamās ilgtermiņa izmaiņas;
 • “VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA” noteiks pasākumus enerģētikas, publisko ēku un mājokļu energoefektivitātes un klimata pārmaiņu jomās, kā arī dabas resursu aizsardzībai un pārvaldībai, plānos publiskās ārtelpas ilgtspēju un ūdensmalu attīstību;
 • “ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA” izvērtēs esošo pašvaldību pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniegs redzējumu par pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamību, e-pārvaldes attīstību, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldību lēmumu pieņemšanā.

Aicinām Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus pieteikties dalībai darba grupās. Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām:

 

1. Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, turpinās pieteikšanās dalībai tematiskajās darba grupās!

 

Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām, lūdzam reģistrēties elektroniski ŠEIT. 

Plānotie tematisko darba grupu norises laiki:
KULTŪRA, TŪRISMS UN MĀRKETINGS 26.04.2021. plkst. 17:00
VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA 28.04.2021. plkst. 17:00
SOCIĀLĀ JOMA un VESELĪBAS AIZSARDZĪBA 10.05.2021. plkst. 17:00
KVALITATĪVA DZĪVES VIDE 12.05.2021. plkst. 17:00
IZGLĪTĪBA UN SPORTS 17.05.2021. plkst. 17:00
UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE un INOVĀCIJAS 19.05.2021. plkst. 17:00
ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA 24.05.2021. plkst. 17:00

 

2. Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību iedzīvotāji reģistrējas elektroniski ŠEIT. 

Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību kopēji organizēto tematisko darba grupu attālināto diskusiju laiki:
KULTŪRA 13.04.2021. plkst. 18:00
TŪRISMS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA 15.04.2021. plkst. 18:00
IZGLĪTĪBA UN SPORTS 20.04.2021. plkst. 18:00
SOCIĀLAIS ATBALSTS, VESELĪBA UN LABKLĀJĪBA 22.04.2021. plkst. 18:00
KVALITATĪVA DZĪVES VIDE 27.04.2021. plkst. 18:00
VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA 29.04.2021. plkst. 18:00
ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA 06.05.2021. plkst. 18:00

Vairāk informācijas ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastiem attistiba@dome.jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv.

 

Plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.

 

Jaunveidojamā Jelgavas novada plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

 

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties līdzdarbības aktivitātēs, jo Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, ka tiešsaistes tematisko darba grupu diskusijas tiek ierakstītas un video formātā tiks publicētas www.jelgava.lv

 

24.03.2021.

Detālplānojuma zemes gabalam 3.līnijā 22A, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021.gada 9.marta lēmumu Nr.2-26.3/1205 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam 3.līnijā 22A, Jelgavā projekts.

 

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021.gada 24.marta līdz 30.aprīlim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 22.04.2021. plkst. 17.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar detālplānojuma projektu no 24.03.2021 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtas stāvokļa laikā lūdzam ar detālplānojuma projekta materiāliem iepazīties attālināti. Konsultācijas tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastā: dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

12.03.2021.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums” un Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 15. janvāra atzinuma Nr.5-04/2 iesniegšanu paredzētās darbības akceptēšanai.

Paredzētās darbības nosaukums: Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas pilsēta.

 

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV–3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv

 

Datums, kad sniegts biroja atzinums par ziņojumu: Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 15. janvārī izdeva atzinumu Nr. 5-04/2, kas ir kompetentās iestādes viedoklis par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu “Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums”

 

Ierosinātāja  adrese, tālruņa numurs: 

Jelgavas pilsētas dome

adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001,

tālrunis: 63005569, 63005493,

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv.

 

Ierosinātāja  tīmekļa vietnes adrese, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu: Ar ziņojumu var iepazīties ŠEIT.

16.11.2020.

Detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā pilnveidotā projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 10.novembra lēmumu Nr.2-26.3/8575 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā pilnveidotais projekts.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies līdz 2021.gada 26.aprīlim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 19.04.2021. plkst. 17.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma pilnveidoto projektu no 17.11.2020 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtas stāvokļa laikā lūdzam ar detālplānojuma projekta materiāliem iepazīties attālināti. Par iespējam ar detālplānojuma materiāliem iepazīties klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldībā, Lielā iela 11, Jelgavā, lūdzam sazināties pa tālruņiem: 63005475; 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženierkomunikāciju izvietojums

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

Pārskats par institūciju atzinumiem

 

SIA “JELGAVAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas numurs 41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, 2022.gada 10.augustā  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Ūdensaimniecības pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,00 1,17 17,0%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,23 1,44 17,1%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 01.novembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, siltumenerģijas, dabas gāzes izmaksu pieaugumu. Izmaiņas citās ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa pozīcijās nav veiktas.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” ražošanas inženieri-ekonomistu Ģirtu Ēdolu, 20260348, girts.edols@ju.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, e-pasts jelgavas.udens@ju.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.