3.7 °C, 4.4 m/s, 83.2 %

Arhīvs 2022

Sākumlapa Arhīvs 2022
Arhīvs 2022

20.12.2022.

Detālplānojuma teritorijai Cukura ielā 2, Jelgavā, un Vides pārskata publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas  2022. gada 9. decembra lēmumu Nr. 26.3/5699 tiek nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma teritorijai Cukura ielā 2, Jelgavā, un Vides pārskata projekts.

Detālplānojuma projekta un Vides pārskata publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 20. decembra līdz 2023. gada 20. janvārim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme (attālināti) norisināsies 2023. gada 10. janvārī pulksten 16.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu un Vides pārskatu no 20.12.2022. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lvun detālplānojuma izstrādātāja SIA “METRUM” tīmekļa vietnē www.metrum.lv sadaļā “Jaunumi&Publikācijas”. Konsultācijas par detālplānojumu, Vides pārskatu un iespējām ar tiem iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Ielas šķērsprofils

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par detālplānojuma izstrādi

Vides pārskats

1.pielikums. Skatu vietas

2.pielikums. Vizualizācijas

 

08.12.2022.

Lokālplānojuma zemesgabaliem Cukura ielā 23, 25, 27 un 29, Jelgavā, redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24.novembra lēmumu Nr.15/12 tiek nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojuma zemesgabaliem Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā, redakcija.

LP_Cukura23_25_27_29_teritorija_jpg.jpg

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 8.decembra līdz 2023. gada 4. janvārim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2022. gada 20. decembrī pulksten 16.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

LP_Cukura23_25_27_29_x.jpg

Ar lokālplānojuma projektu no 08.12.2022. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par lokālplānojuma redakciju un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

01.12.2022.

Paziņojums par noteikto tarifu

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

GREN.jpg

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 17.oktobra lēmumu Nr.252 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gren Jelgava” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu vai SIA “Gren Jelgava” noteikto tarifu, kas 2022.gada 31.oktobrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2022; Nr. 2022/211.DA27.) ar precizējumu 2022. gada 02. oktobrī, Nr. 2022/213.DA17.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar  iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu. Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var  SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 12, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

17.11.2022.

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 259

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 3. novembra lēmumu Nr. 2-26.3/5166 ir uzsākta detālplānojumu izstrāde nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 259, Jelgavā.

detalplanojuma_robeza.jpg

Detālplānojumu ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks SIA “Forest Estates”, un tā izstrādes mērķis ir zemes vienības sadalīšana, paredzot apbūves, inženiertīkli, publiskās ārtelpas un  transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja. Informāciju par detālplānojumu izstrādi interesenti var saņemt pa tālruņiem: 63005493, 63005475 vai sazinoties pa e-pastiem: dace.sture@jelgava.lvsandra.ozola@jelgava.lv.

Informācija par detālplānojumu izstrādi pieejama arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

15.11.2022.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Kalnciema ceļā 83A, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 7. novembra lēmumu Nr.2-26.3/4231 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma nekustamajam īpašumam Kalnciema ceļā 83A, Jelgavā, projekts.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 15. novembra līdz 12. decembrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2022. gada 29. novembrī pulksten 16.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 15.11.2022. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

28.10.2022.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

tarisfs_novembris_x.jpg

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1. decembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 12, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava telefoniski pa tālruņa numuru 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa numuru 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

17.10.2022.

Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Zemeņu ielā 12, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 12. oktobra lēmumu Nr.2-35.1.2/4785 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Zemeņu ielā 12, Jelgavā, projekts.

Zemenu12_teritorijas_sadalijums.jpg

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 18. oktobra līdz 14. novembrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2022. gada 1. novembrī pulksten 16.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 18.10.2022. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

06.10.2022.

Paziņojums par SIA “Gren Latvija” plānotā kurināmā diversifikācijas projekta aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā

Paredzētās darbības vieta: Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Gren Latvija”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā darbībā. Esošajā kurināmā sadedzināšanas iekārtā plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšana. Veicot kurināmā diversifikāciju, plānots, ka līdzsadedzinot NAIK līdz 30 tūkstošiem tonnu gadā, saražotais enerģijas daudzums gadā palielināsies līdz 460 GWh.

Informācija par IVN procedūru: 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai. IVN ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 5. aprīlī izsniegto Ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā.

No 2020. gada 15. oktobra līdz 17. novembrim notika IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. IVN Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika neklātienes formā (attālināti) no 26. oktobra līdz 30. oktobrim, 28. oktobrī laika posmā no pulksten 17 līdz 19 notika sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā bija iespējams tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem. Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus varēja iesniegt līdz 2020. gada 17. novembrim.

SIA “Fortum Latvia” ir saņēmis Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 16.03.2021 lēmumu Nr. 5-02/7 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Latvia” paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma nodošanu pārstrādāšanai”, kurā norādīta nepieciešamība papildināt informāciju par paredzēto darbību.

SIA “Gren Latvija” ir saņēmis arī Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 07.03.2022. vēstuli Nr. 5-01/202/2022, kurā norādīti papildus jautājumi un lūgums atkārtoti precizēt ziņojumu.

Kā arī informējam, ka 2021. gada 30. jūlijā uzņēmuma SIA “Fortum Latvia” nosaukums LR Uzņēmumu reģistrā mainīts uz SIA “Gren Latvija”. Reģistrācijas numurs un juridiskā adrese paliek nemainīgi: Reģ.nr. LV40103854352, reģ.adrese Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008.

Ir sagatavots un precizēts IVN ziņojums, kurš iesniegts atkārtotai izskatīšanai 04.10.2022.

IVN ziņojumu pārstrādāja: SIA “Ekodoma”, Noliktavas iela 3-3, Rīga LV 1010. ekodoma@ekodoma.lv tel. +371 67323212

Ziņojuma saturs pieejams ŠEIT.

 

30.09.2022.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegusi siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

tarifs.png

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1. novembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 11, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava telefoniski pa tālruņa numuru 63007055, vai rakstot pa e-pastu info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

19.09.2022.

Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Žagaru ceļā 4 un 4C, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 5. septembra lēmumu Nr.2-35.1.2/2235 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Žagaru ceļā 4 un Žagaru ceļa 4C, Jelgavā, projekts.

teritorijas_sadalijums_Zagaru4_4C.png

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 20. septembra līdz 17. oktobrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2022. gada 5. oktobrī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 2022. gada 20. septembra var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

31.08.2022.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

tarifs_jpg.png

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1. oktobris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 12, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava pa tālruņa numuru 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

22.08.2022.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 9. augusta lēmumu Nr.2-35.1.2/1873 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā projekts.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 23. augusta līdz 19. septembrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2022. gada 7. septembrī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no  2022. gada 23. augusta var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

20.08.2022.

Paziņojums par SIA “JELGAVAS ŪDENS” tarifa projektu

SIA “JELGAVAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas numurs 41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, 2022. gada 10. augustā  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Ūdensaimniecības pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,00 1,17 17,0%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,23 1,44 17,1%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. novembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, siltumenerģijas, dabas gāzes izmaksu pieaugumu. Izmaiņas citās ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa pozīcijās nav veiktas.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” ražošanas inženieri-ekonomistu Ģirtu Ēdolu, 20260348, girts.edols@ju.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, e-pasts jelgavas.udens@ju.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

10.08.2022.

SIA “JELGAVAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas numurs 41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, 2022.gada 10.augustā  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Ūdensaimniecības pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.
Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,00 1,17 17,0%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,23 1,44 17,1%
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 01.novembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, siltumenerģijas, dabas gāzes izmaksu pieaugumu. Izmaiņas citās ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa pozīcijās nav veiktas.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” ražošanas inženieri-ekonomistu Ģirtu Ēdolu, 20260348, girts.edols@ju.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, e-pasts jelgavas.udens@ju.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

08.08.2022.

Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Garozas ielā 100A

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 28. jūlija lēmumu ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Garozas ielā 100A, Jelgavā.

Detālplānojuma ierosinātāji ir fiziskas personas. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienības Garozas ielā 100A sadalīšana, paredzot apbūves, transporta, inženiertehniskās infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā, Lielā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām: 63005493, 63005475, e-pasts: dace.sture@jelgava.lv; sandra.ozola@jelgava.lv, kā arī informācija pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

05.08.2022.

Apstiprināts detālplānojums Pambakaru ceļā 10

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 3. augusta lēmumu Nr.2-35.1.2/1812 ir apstiprināts detālplānojuma projekts nekustamajam īpašumam Pambakaru ceļā 10, Jelgavā.

DP_teritorijas_novietojums.jpg

Detālplānojuma risinājumi paredz izveidot 13 jaunas zemes vienības savrupmāju vai rindu māju apbūve, koplietošanas ceļu piekļūšanas no Pambakaru ceļa un inženiertehniskās infrastruktūras nodrošināšanai.

Detālplānojuma īstenotājs ir nekustamā īpašuma Pambakaru ceļā 10 īpašnieks.

Ar detālplānojumu var iepazīties Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, Lielā ielā 11, Jelgavā, pašvaldības tīmekļa vietnes Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu sadaļā un Ģeoportālā.

 

01.08.2022.

SIA “Gren Jelgava” iesniedz regulatoram izvērtēšanai priekšlikumu par siltumenerģijas tarifa izmaiņām Jelgavā

SIA “Gren Jelgava” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izvērtēšanai priekšlikumu par siltumenerģijas tarifa izmaiņām Jelgavā, kas saistītas ar kurināmā cenu pieaugumu. Plānotais siltumenerģijas gala tarifs Jelgavā ir 85,82 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 26,9 procentiem augstāks nekā spēkā esošais tarifs – 67,63EUR/MWh (bez PVN). Plānots, ka pārskatītais siltumenerģijas tarifs Jelgavā stāsies spēkā no šā gada 1. septembra.

Jelgavā apmēram 95 procenti no Jelgavas centralizētajai siltumapgādei nepieciešamās siltumenerģijas tiek saražota no vietējā, atjaunojamā energoresursa – šķeldas, kas ir galvenais kurināmais. Nelielā apjomā tiek izmantota arī dabasgāze. Šķeldas cenas, salīdzinājumā ar dabasgāzi, vienmēr ir bijušas stabilākas – tā ir vidēji četras reizes zemākas nekā dabasgāzei. Pašreizējā tirgus un ģeopolitiskajā situācijā pasaulē arī šķeldas tirgus cena turpina būtiski pieaugt un tas palielina siltumenerģijas ražošanas izmaksas, kas veido 60 procentus no siltumenerģijas gala tarifa. Tādēļ uzņēmumam nepieciešams pārskatīt siltumenerģijas tarifu, ņemot vērā šķeldas cenas pieaugumu nākamā rudens–ziemas periodam.

“Gren” jau vairāk nekā 10 gadus ir mērķtiecīgi strādājis, lai samazinātu atkarību no fosilās dabasgāzes, kā rezultātā saražotās siltumenerģijas izmaksas, būtiski pieaugot dabasgāzes izmaksām, nav mainījušās tik strauji – siltumenerģijas cenas pieaugums ir korelējis ar šķeldas cenu izmaiņām. Jelgavā siltumenerģijas tarifs ir būtiski zemāks nekā tad, ja siltuma ražošanā tiktu izmantota tikai dabasgāze. Arī pēc palielinājuma, siltumenerģijas tarifs Jelgavā joprojām būs vidējā līmenī valstī.

SPRK ir piešķīris SIA “Gren Jelgava” atļauju kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā pašai noteikt siltumenerģijas tarifus. Tādēļ gadījumā, ja kurināmā cenas samazināsies, “Gren Jelgava” siltumenerģijas tarifu attiecīgi pārskatīs un samazinās, piemērojot klientiem zemāku siltumenerģijas tarifu.

Domājot par to, lai jelgavniekiem varētu piedāvāt konkurētspējīgu siltumenerģijas cenu un vēl vairāk uzlabotu kurināmā dažādību, uzņēmums turpina darbu pie siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta, kas paredz Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā šķeldai pievienot līdz 35 procentiem no pārstrādei nepiemērotiem atkritumiem ražotu kurināmo jeb NAIK. NAIK izmantošana biomasas koģenerācijas stacijā ne tikai samazinās kurināmā izmaksas un atstās pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas cenu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, bet arī sekmēs atkritumu pārstrādi un to lietderīgu izmantošanu, kā arī samazinās atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos. Jo vairāk pārstrādei nederīgo atkritumu varēs lietderīgi izmantot siltuma un elektrības ražošanā, jo izdevīgāk tas būs sabiedrībai un videi.

 

27.07.2022.

Lēmums par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Viestura ielā 19, Pasta ielā 34 un Kalnciema ceļā 47

Jelgavas pilsētas domes Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās līdzfinansējuma piešķiršanas komisijā pieņemts lēmums piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Viestura ielā 19, Pasta ielā 34 un Kalnciema ceļā 47.

2022. gada 15. jūlijā pieņemts lēmums piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Viestura ielā 19, Pasta ielā 34 un Kalnciema ceļā 47 katrai 3000,00 eiro apmērā.

Lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemts saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.17-12 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

 

21.07.2022.

Detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem 5.līnijā 30, 5.līnijā 34A, 6.līnijā 42, Pambakaru ceļā 11 un 2.līnijā 2K

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 7. jūlija lēmumiem ir uzsākta detālplānojumu izstrāde nekustamajiem īpašumiem 5.līnijā 30, 5.līnijā 34A, 6.līnijā 42, Pambakaru ceļā 11 un 2.līnijā 2K, Jelgavā.

Detālplānojumu ierosinātāji ir nekustamo īpašumu īpašnieki, un to izstrādes mērķis ir zemes vienību sadalīšana, paredzot apbūves, transporta, inženiertehniskās infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja. Informāciju par detālplānojumu izstrādi interesenti var saņemt pa tālruņiem: 63005493, 63005475 vai sazinoties pa e-pastiem: dace.sture@jelgava.lvsandra.ozola@jelgava.lv.

Informācija par detālplānojumu izstrādi pieejama arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

5.līnija 30

5.līnija 34A

6.līnija 42

Pambakaru ceļš 11

2.līnija 2K

 

05.07.2022.

Paziņojums par apstiprināto pakalpojumu tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padome ar 2022. gada 30. jūnija lēmumu Nr.103 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JELGAVAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” ir apstiprinājusi jaunus SIA “JELGAVAS ŪDENS” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus.

Ar šo lēmumu tiek atcelts Jelgavas reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008. gada 28. jūlija lēmums Nr.14 “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu SIA “JELGAVAS ŪDENS””.

No 2022. gada 1. augusta noteikti šādi SIA “JELGAVAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

  • Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,00 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,23 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • Kopā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs 2,23 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Lēmums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JELGAVAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem pieejams šeit.

 

20.06.2022.

Paziņojums par apstiprināto pakalpojumu tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Gren Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. No šā gada 1. jūlija siltumenerģijas tarifs klientiem Jelgavā būs 67,63 EUR/MWh (bez PVN), un tas ir par 6,7 procentiem augstāks nekā spēkā esošais siltumenerģijas tarifs (63,36 EUR/MWh (bez PVN)).

Lēmums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gren Jelgava” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem pieejams šeit.

 

20.06.2022.

Publiskajai apspriešanai nodod detālplānojumu Kūliņu ceļā 4 un Siena ceļā 15

Publiskajai apspriešanai no 21. jūnija tiks nodots detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Kūliņu ceļā 4 un Siena ceļā 15 projekts. Šajā teritorijā, kura pieder fiziskai personai, iecerēts izveidot 19 jaunas savrupmāju vai rindu māju būvniecībai piemērotas zemes vienības. Lai nodrošinātu piekļuvi plānotajiem īpašumiem, ir paredzēts koplietošanas ceļš, kas pieslēgsies Kūliņu ceļam un Siena ceļam. Detālplānojumus izstrādājusi SIA “Arhitektūra un vide”.

Detalplanojuma_teritorija.png

Detālplānojumu projekta publiskā apspriešana sākas 21. jūnijā, un tā norisināsies līdz 18. jūlijam neklātienes formā jeb attālināti.

Publiskās apspriešanas sanāksme videokonferences režīmā platformā “Zoom” norisināsies 6. jūlijā pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par piekļuvi sanāksmei.

Ar detālplānojuma projektu no 21.06.2022. var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapas sadaļā Līdzdalība.

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu: pasts@ jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

31.05.2022.

Paziņojums parnoteikto (piedāvāto) tarifu

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzis siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1. jūlijs. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

tarifs.png

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

25.05.2022.

Atvērtas 3 vēlētāju iniciatīvas par likumu ierosināšanu

1. Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (30/07/2021)

Parakstu vākšana notiek par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Ierosinātājs:  “Latvijas vīru biedrība”

2. Likums par 2012.gada 8.novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu (25/09/2021)

Parakstu vākšana notiek par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” atcelšanu.

Ierosinātājs: “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”

3. Likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” (25/01/2022)

Parakstu vākšana notiek par vēlētāju skaita samazināšanu likumu un Saeimas atsaukšanas ierosināšanai līdz 50 000, kā arī mazāku balsotāju skaitu likuma pieņemšanai tautas nobalsošanā.  Ierosinātājs: “Brīvību tautai”

Par izsludinātajām iniciatīvam un Jūsu pilsoniskās līdzdalības iespējām Jūs vairāk uzzināsiet: www.latvija.lv/pv vai www.cvk.lv.

 

06.05.2022.

Detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem Žagaru ceļā 4 un Žagaru ceļā 4C

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 29. aprīļa lēmumu Nr.2-35.1.2/958 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem Žagaru ceļā 4 un Žagaru ceļā 4C, Jelgavā.

DP_shema_Zagaru_cels4_4C.png

Detālplānojuma ierosinātājs ir nekustamo īpašumu īpašnieks, un izstrādes mērķis ir zemes vienību sadalīšana, paredzot individuālo dzīvojamo māju, transporta, inženiertehniskās infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja. Informāciju par detālplānojumu izstrādi interesenti var saņemt pa tālruņiem: 63005493, 63005475 vai sazinoties pa e-pastiem: dace.sture@jelgava.lv; sandra.ozola@jelgava.lv.

Informācija pieejama arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

25.04.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai objektā “Industriālā parka ielu infrastruktūras izveide”

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas iecere Atmodas ielā un Lapskalna ielā Jelgavā, kas paredzēta objekta “Industriālā parka ielu infrastruktūras izveide” realizēšanas ietvaros. Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 25. aprīļa līdz 2022. gada 10. maijam (ieskaitot).

atmodas-iela_karte.jpg

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem klātienē var iepazīties Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē Lielajā ielā 11 Jelgavā (Klientu apkalpošanas centra tālrunis 63005522, 63005537).

Aizpildītu aptaujas lapu (anonīmas netiks ņemtas vērā) var ievietot iesniegumu kastē Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē Lielajā ielā 11 Jelgavā, iesūtīt pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Objekta izvietojuma shēma

Informatīvais materiāls publiskajai apspriešanai plānoto koku ciršanai skaidrojošais apraksts

Novērtējums 

Novērtējums 

Novērtējums 

Dendroloģiskā inventarizācija ar koku stāvokļa novērtējumu

 

21.04.2022.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursu

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 25. marta lēmumu Nr.5/6 “Par līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursa organizēšanu”, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursu.

Pieteikumus jāiesniedz līdz 2022. gada 27. jūnija pulksten 17.00.

  • Pieteikums klātienē iesniedzams Skolotāju ielā 8, Jelgavā (pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz 17).
  • Pieteikumu var iesniegt elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: apkaimes@sc.jelgava.lv un norādot Konkursa nolikumā atrunāto informāciju.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Konkursam piešķirtais finansējums ir 30 000,00 euro.

Konkursa mērķis: veicināt Jelgavas valstspilsētas apkaimju (turpmāk – apkaimes) attīstību, to teritorijas kā valstspilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju; pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā; radīt publiski pieejamus uzlabojumus apkaimēs, veicinot iedzīvotāju sadarbību un radošumu; Pašvaldībai iegūt atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Jelgavas valstspilsētas iedzīvotājiem.

Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot uz tālruni 63005467 vai sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastu: zanna.novasa@sc.jelgava.lv .

Konkursa nolikums 

Pieteikuma veidlapa

 

19.04.2022.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Pambakaru ceļā 10, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 8. aprīļa lēmumu Nr.2-26.3/1614 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma nekustamajam īpašumam Pambakaru ceļā 10, Jelgavā projekts.

sadalijums.png

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 19. aprīļa līdz 16. maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2022. gada 10. maijā pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 2022. gada 19. aprīļa var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, kā arī iesniegt elektroniski e-pastā pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

28.02.2022.

Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam redakciju pilnveidošanu

Saskaņā ar publiskās apspriešanas rezultātiem Jelgavas valstspilsētas dome 2022. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr.3/1 “Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam projekta precizēšana” un lēmumu Nr.3/2 “Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam projekta precizēšana”, kā arī Jelgavas novada pašvaldība 2022. gada 23. februārī  pieņēma lēmumu Nr.30 “Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam projekta precizēšanu” un lēmumu Nr.31 ” Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam projekta precizēšanu”.

Sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā ŠEIT.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas pašvaldības dome lemj par plānošanas dokumenta redakcijas apstiprināšanu vai precizēšanu, līdz ar to tiek turpināts darbs pie Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas redakciju pilnveidošanas.

Papildus informāciju par jauno attīstības plānošanas dokumentu redakciju pilnveidošanu interesenti var saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, Lielajā ielā 11, Jelgavā, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, 63005485, e-pasts: gunita.osite@jelgava.lv, kā arī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”:

IAS – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19566

AP – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19568

 

07.02.2022.

Paziņojums par apstiprināto pakalpojumu tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Gren Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. No šā gada 1. marta siltumenerģijas tarifs klientiem Jelgavā būs 63.36 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 13.3% augstāks nekā līdzšinējais tarifs – 55.94 EUR/MWh. Siltumenerģijas tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā cenu pieaugumu.

Lēmums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gren Jelgava” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem pieejams šeit.

 

22.02.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Bauskas ielā un Miera ielā, Jelgavā

Pamatojoties uz 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Bauskas ielā un Miera ielā, Jelgavā, kas paredzēta objektu “Bauskas ielas pārbūve Jelgavā” un “Miera ielas un esošā Miera ielas, Aizsargu ielas un Bauskas ielas rotācijas apļa pārbūve Jelgavā” ietvaros. Publiska apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 22. februāra līdz 2022. gada 8. martam (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “Līdzdalība”, “Publiskā apspriešana koku ciršanai”, kā arī Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdien – ceturtdien no pulksten 9.00 līdz 12.00 un no pulksten 15.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 12.00).

Aizpildītu aptaujas lapu (anonīmas netiks ņemtas vērā) var ievietot iesniegumu kastē Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt e-pastā pasts@jelgava.lv, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Skaidrojošais apraksts 

Informatīvais materiāls – Miera iela

Informatīvais materiāls – Bauskas iela

Koku novērtējuma tabula

Aptaujas lapa

 Vispārīgie dati

 

08.02.2022.

Paziņojums par atkritumu savākšanas, šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 4. februāra lēmumu Nr. 62/4-5.1/B tiek nodots publiskajai apspriešanai būvniecības ieceres projekts “Atkritumu savāksānas, šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izbūve” Klijēnu ceļā 7E, Jelgavā.

Projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 09. februāra līdz 10. martam. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā Zoom vidē norisināsies 2022. gada 28. februārī pulksten 10.00.

Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, sanāksme noritēs attālināti, izmantojot tiešsaistes sarunu rīku videokonferenču platformā Zoom. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, līdz 28. februāra pulksten 9.00 jānosūta pieteikums uz e-pastu: eliza@herlig.eu, tēmā norādot “Publiskās apspriešanas prezentācija: Atkritumu savākšanas, šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas vieta Klijēnu ceļā 7E, Jelgavā, LV-3002”, e-pastā minot arī savu vārdu un uzvārdu, tālr.nr. un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts ielūgums un aktivizētā saite uz prezentāciju.

Untitled.png

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli un informācija par Būvniecības ieceri ir apskatāmi gan Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv, gan www.herlig.eu laika posmā no 2022. gada 9. februāra līdz 10. martam. Tāpat būvniecības ieceres teritorijā ir izvietota būvtāfele.

Aptaujas lapas un rakstiskas atsauksmes iesniedzamas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldē, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesūtot e-pastā: buvvalde@dome.jelgava.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs līdz 2022. gada 10. martam.

Būvniecības ierosinātājs:

SIA “Herlig”, juridiskā adrese: “Industriālais parks”, Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017, reģ. Nr.: 43603070560, kontaktpersona: Dace Samuša, mob.: +37120266273

Būvprojekta izstrādātājs:

Egils Raņķis, adrese: Ozolciema 12/4-20, Rīga, LV-1058, sert. Nr.1-00282, tālr.: +37129408954

Aptaujas lapa

Lēmums

Paziņojums

Grafiskais materiāls

Rezultāts: Publiskās apspriešanas pārskats

 

03.02.2022.

Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde 2022. gada 1. februārī pieņēmusi lēmumu Nr.53/4-5.1/B “Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Atkritumu savākšanas, šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izbūve” Klijēnu ceļā 7E, Jelgavā.

 

28.01.2022.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

F5DD6DE9-43EC-4AA9-9D11-D193C94904B5.jpeg

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1. marts. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 12, iepriekš sazinoties ar “Gren Jelgava” telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

19.01.2022.

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums

Laika posmā no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspiešanas laikā tika saņemti daudzi priekšlikumi Stratēģijas un Programmas redakciju pilnveidošanai, kuru kopsavilkums pieejams ŠEIT.

Pēc publiskās apspriešanas notiek darbs pie Stratēģijas un Programmas pilnveidošanas, izstrādājot to 2.redakciju. Plānots, ka Stratēģijas un Programmas 2.redakcija kopā ar stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakciju tiks nodotas atkārtotai publiskai apspriešanai 2022.gada pavasarī.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un arī turpmāk iesaistīties jauno plānošanas dokumentu pilnveidē, jo Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!

 

11.01.2022.

Paziņojums par SIA “Gren Latvija” plānotā kurināmā diversifikācijas projekta aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā

Paredzētās darbības vieta: Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Gren Latvija”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā darbībā. Esošajā kurināmā sadedzināšanas iekārtā plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšana. Veicot kurināmā diversifikāciju, plānots, ka līdzsadedzinot NAIK līdz 30 tūkstošiem tonnu gadā, saražotais enerģijas daudzums gadā palielināsies līdz 460 GWh.

Informācija par IVN procedūru: 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai. IVN ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto Ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā.

No 2020.gada 15.oktobra līdz 17.novembrim notika IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. IVN Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika neklātienes formā (attālināti) no 26.oktobra līdz 30.oktobrim, 28.oktobrī laika posmā no plkst.17:00 līdz plkst. 19:00 notika sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā bija iespējams tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem. Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus varēja iesniegt līdz 2020. gada 17.novembrim.

SIA “Fortum Latvia” ir saņēmis Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 16.03.2021 lēmumu Nr. 5-02/7 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Latvia” paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma nodošanu pārstrādāšanai”, kurā norādīta nepieciešamība papildināt informāciju par paredzēto darbību.

Kā arī informējam, ka 2021. gada 30. jūlijā uzņēmuma SIA “Fortum Latvia” nosaukums LR Uzņēmumu reģistrā mainīts uz SIA “Gren Latvija”. Reģistrācijas numurs un juridiskā adrese paliek nemainīgi: Reģ.nr. LV40103854352, reģ.adrese Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008.

Aktualizētais ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2022. gada 7.janvārī.

IVN ziņojumu pārstrādāja: SIA “Ekodoma”, Noliktavas iela 3-3, Rīga LV 1010. ekodoma@ekodoma.lv tel. +371 67323212

Ar ziņojumu var iepazīties:  interneta vietnē https://gren.com/lv/#projekti

 

03.01.2022.

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Reģ. Nr. 41703001321 , Ūdensvada iela 4, Jelgava, 2021. gada 28. decembrī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,74 0,90 21,6%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,02 1,16 13,7%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 01. aprīli.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar  piecu ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanu: “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā”, II kārta, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā”, III-V kārta, “Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”, apkalpojamo tīklu kopgaruma un kanalizācijas sūkņu staciju skaitam palielinājumu, kā arī  materiālu un pakalpojumu  cenu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” ražošanas inženieri-ekonomistu Ģirtu Ēdoli pa tālruņa numuru 20260348 vai elektroniski pa e-pastu girts.edols@ju.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, e-pasts jelgavas.udens@ju.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.