3.7 °C, 4.4 m/s, 83.2 %

Arhīvs 2023

Sākumlapa Arhīvs 2023
Arhīvs 2023

07.12.2023.

Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona  Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un  Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna  2023. – 2027. gadam” sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokumenta nosaukums: “Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas reģionālais plāns 2023. – 2027. gadam” (Plāns).

Plāna izstrādātājs:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001,  tālrunis: 63005522, e-pasts: pasts@jelgava.lv;

Dobeles novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009115092, juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701,  tālrunis: 63707269, e-pasts: apic@dobele.lv;

Jelgavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 9009118031, juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63022238, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv.

Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: gc@geoconsultants.lv.

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 8. martā ir pieņēmis lēmumu Nr. 4-02/17/2023 par SIVN procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam “Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna daļa 2023. – 2027. gadam” (Plāns). Plāns ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī un tas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas nozari daļai no Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona, kas ietver šādas pašvaldības: Jelgavas valstspilsētas pašvaldību, Dobeles un Jelgavas novada pašvaldības.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 2023. gada 7. decembra varēs iepazīties tīmekļvietnēs: www.geoconsultants.lvwww.jelgava.lvwww.jelgavasnovads.lvwww.dobele.lv, kā arī ar projekta dokumentiem klātienē – Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novada pašvaldību klientu apkalpošanas centros.

Plāna un SIVN vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 18. decembrī pulksten 18:00 Jelgavas novada pašvaldības zālē 1. stāvā, Pasta ielā 37, Jelgavā, vienlaikus interesentiem rodot iespēju dalībai arī tiešsaistē. Pieejas saite tiešsaistes videokonferencei tiks publicēta 2023. gada 15. decembrī tīmekļvietnēs: www.geoconsultants.lvwww.jelgava.lvwww.jelgavasnovads.lv un www.dobele.lv.

Plāna un SIVN vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 8. janvārim, kurā interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv.

Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona  Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts

Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona  Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna  2023. – 2027.gadam projekts

Pieeja tiešsaistes videokonferencei par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projektu “Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam” sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama ŠEIT.

 

06.12.2023.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu ceļā 7, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2023. gada 30. novembra lēmumu Nr.2.1-26.3/5213 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma Ozolu ceļā 7 (ar kadastra Nr. 0900 022 0251), Jelgavā, detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma teritorijas īpašnieks ir fiziska persona. Detālplānojuma projektu izstrādājusi SIA “Arhitektūra un vide”.

Detālplānojuma risinājumi paredz 10 zemes vienību izveidi savrupmāju apbūvei un piebraucamā ceļa izveidi. Piekļūšana detālplānojuma teritorijai ir plānota no Ozolu ceļa.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 3. janvārim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2023.gada 18.decembrī pulksten 17. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Ar detālplānojuma projektu no 07.12.2023. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā.

Paskaidrojuma raksts

Esošā situācija

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

29.11.2023.

Par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu

No 7. decembra līdz 5. janvārim Centrālā vēlēšanu komisija rīkos parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par partnerības institūta ieviešanas pamata likumprojektu jeb grozījumiem Notariāta likumā atcelšanu. Jelgavā noteiktas 4 parakstu vākšanas vietas:

 • Kultūras nams, Krišjāņa Barona iela 6;
 • Jelgavas 4. vidusskola, Akmeņu iela 1;
 • Jelgavas 5. vidusskola, Aspazijas iela 20;
 • Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Loka maģistrāle 29.

Darba laiks parakstu vākšanas vietās:

 • pirmdien, trešdien, piektdien un svētdien no pulksten 9 līdz 13;
 • otrdien, ceturtdien un sestdien no pulksten 16 līdz 18.

 

27.11.2023.

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Objekts: Tirdzniecības centrs

Adrese: Rīgas iela 11B, Jelgava (zemes vienības kadastra apzīmējums 09000250502)

Būvniecības veids: jauna būvniecība

Lietas numursBIS-BL-673689-12540

Pieejamā būvniecības ieceres dokumentācija:

Ar būvniecības ieceres dokumentāciju laika posmā no 2023. gada 28. novembra līdz 2023. gada 28. decembrim var iepazīties:

– Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapas sadaļā https://www.jelgava.lv/pilseta/sabiedriba/lidzdaliba/;

– Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30);

– zemesgabalā Rīgas ielā 11B, Jelgavā (informatīvais stends);

– būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv, sadaļā „Aktuālā būvniecība”.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

2023.gada 11.decembrī, plkst. 17.00, Lielā iela 11, Jelgava (pagrabstāvs).

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un vieta:

Aptaujas lapas un rakstiskas atsauksmes līdz 2023. gada 28. decembrim var iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt e-pastā: pasts@jelgava.lv, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV- 3001. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.

Būvniecības ierosinātājs:

SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842

Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

Kontaktpersona: Mihails Uļitovs, kontakttālrunis: +37129987343

Būvprojekta izstrādātājs:

SIA ‘’Ai Engineering’’, Reģ. Nr.40103317313

Palasta iela 10, Rīga, LV-1050

Kontaktpersona: Aivars Belousovs, kontakttālrunis: +37128232283

2023. gada 27. novembra lēmums

Aptaujas lapa sabiedrības viedokļa paušanai

Grafiskais materiāls

Publiskās apspriešanas pārskats

 

22.11.2023.

Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei

Informējam, ka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde 2023. gada 22. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.706/4-5.1/B “Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Tirdzniecības centrs Rīgas iela 11B, Jelgava”.

22.11.2023. Lēmums 

 

17.10.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Sarmas ielā 2, Jelgavā.

Pamatojoties uz 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Sarmas ielā 2, Jelgavā, kas paredzēta objekta: “Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas bibliotēkas jaunbūve, sporta stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtojums” realizēšanas ietvaros.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2023.gada 17.oktobra līdz 2023.gada 31.oktobrim (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», «Publiskā apspriešana koku ciršanai», kā arī Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30).
Aizpildītu aptaujas lapu (anonīma netiks ņemtas vērā) var iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt e-pastā pasts@jelgava.lv, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV- 3001.

Koku atrašānās vieta Sarmas iela 2, Jelgava

 

17.10.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Jāņa Čakstes bulvārī 11, Jelgavā.

Pamatojoties uz 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Jāņa Čakstes bulvārī 11, Jelgavā, kas paredzēta objekta: “Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve Jāņa Čakstes bulvārī 11, Jelgavā” realizēšanas ietvaros.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2023.gada 17.oktobra līdz 2023.gada 31.oktobrim (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», «Publiskā apspriešana koku ciršanai», kā arī Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30).

Aizpildītu aptaujas lapu (anonīma netiks ņemtas vērā) var iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt e-pastā pasts@jelgava.lv, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV- 3001.

Koku atrašanās vieta Jāņa Čakstes bulvārī 11

Notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

2023. gada 30. oktobrī plkst. 18.00 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, pagrabstāva Zilajā zālē, Lielā ielā 11, Jelgavā, notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas liegums „Lielupes palienes pļavas” ir dibināts 1999. gadā un ir Natura 2000 teritorija, kas veidota, lai saglabātu dabiskās pļavas Lielupes krastos. Dabas lieguma teritorija ir izcila reto putnu ligzdošanas vieta, kā arī atpūtas vieta migrējošiem putniem. Dabas liegums atrodas Jelgavas valstspilsētā, kā arī Jelgavas novada Jaunsvirlaukas un Cenu pagastos.

2021. gadā tika pabeigts Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā” (Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 15. janvāra atzinumā Nr. 5-04/2). Atzinumā par paredzēto darbību tika noteikts, ka tā ir realizējama, tikai īstenojot kompensējamos pasākumus, t.i., paplašinot dabas lieguma ‘’Lielupes palienes pļavas’’ robežas. Dabas aizsardzības plāns tiks izstrādāts, ņemot vērā nepieciešamību paplašināt dabas lieguma robežas.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Lielupes palienes” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, nepieciešamajām teritorijas robežu izmaiņām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un visus, kam interesē dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana, iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu.

Plānu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības uzdevumā izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, www.environment.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājiem uz e-pasta adresi lielupe@environment.lv līdz 2023. gada 15. novembrim.

Aicināti visi interesenti!

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

 

 

03.10.2023.

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

Jelgavas valstspilsētas dome 2023. gada 28. septembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.10/2 “Paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” akceptēšana”, ar kuru akceptēta paredzētā darbība – Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A. Lēmums pieņemts, izvērtējot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu  kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A (turpmāk – Ziņojums), ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) 2023. gada 14. jūlija atzinumu Nr. Nr.5-04/6/2023 (turpmāk – Atzinums) un Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus.

Ziņojumā tika vērtētas SIA “Gren Latvija” izmaiņas esošajā darbībā – esošajā sadedzināšanas iekārtā, paredzot no atkritumiem iegūta kurināmā (turpmāk –  NAIK) līdzsadedzināšanu esošajā verdošā slāņa tvaika katlā HYBEX. Plānotā iecere paredz kurināmā diversifikāciju, kā rezultātā tiks palielināts saražotās enerģijas daudzums, izmantojot biomasu un NAIK (līdz 30 000  t/gadā). Plānotais saražotās enerģijas daudzums – 460 GWh. Gadījumos, kad atbilstošas kvalitātes Latvijā ražotā NAIK daudzums nebūs pietiekošs, kā alternatīva vērtēta arī biomasas daudzuma (līdz 205 000 t/gadā) palielināšana. Realizējot Paredzēto darbību, plānotie būvdarbi būs saistīti ar NAIK pieņemšanas punkta izbūvi un tehnoloģiskās iekārtas – aktivētās ogles tvertnes un dozatora uzstādīšanu.

Birojs izsniedza Atzinums, kas ir kompetentās iestādes viedoklis par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Paredzētajai darbībai.  Atzinumā secināts, ka Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums kopumā veikts atbilstoši tā nosacījumiem un nav konstatējami Paredzētās darbības īstenošanai no ārējiem normatīvajiem aktiem izrietoši kopumā aizliedzoši faktori nevienā no vērtētajām alternatīvām.

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes gaitā notika gan paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana, gan izstrādātā Ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pieejams ŠEIT.

Biroja Atzinums pieejams ŠEIT.

 

29.09.2023.

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam un attīstības programmas 2023.-2029. gadam pilnveidotā 2.redakcija, Vides pārskata 2.redakcija

Laika posmā no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 17. jūlijam norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam (turpmāk – Stratēģija), attīstības programmas 2023.-2029. gadam (turpmāk – Programma) 2.redakcijas, kā arī abu plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata (turpmāk – Vide pārskats) 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Ņemot vērā publiskās apspiešanas laikā saņemtos sabiedrības priekšlikumus, ir sagatavotas Stratēģijas, Programmas un Vides pārskata pilnveidotās redakcijas, ar kurām aicinām iepazīties.

PIELIKUMI:

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam pilnveidotā 2.redakcija

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.–2029. gadam pilnveidotā 2.redakcija:

Stratēģijas un Programmas kopīgās sadaļas:

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam un attīstības programmas 2023.-2029. gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums – Vides pārskata 2.redakcija:

Stratēģijas, Programmas un Vides pārskata aktuālā redakcija kopā ar publiskās apspriešanas procesa dokumentiem pieejami arī valsts teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā:

Stratēģija

Programma

Pēc publiskās apspriešanas pilnveidotās plānošanas dokumentu redakcijas kopā ar Vides pārskatu iesniegtas Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai. Pēc šī atzinuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā tiks veikti precizējumi un dokumentu gala redakcija tiks virzīta apstiprināšanai abu pašvaldību domes sēdēs.

Informācija sagatavota:

Attīstības un pilsētplānošanas departamentā

attistiba@jelgava.lv

 

19.09.2023.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 259, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2023. gada 8.septembra lēmumu Nr.2.1-26.3/4082 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma Tērvetes ielā 259 (ar kadastra Nr. 0900 029 0531), Jelgavā, detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma teritorijas īpašnieki ir SIA “Forest Estates” un SIA “Kalnkoks”. Detālplānojuma projektu izstrādājusi SIA “Grupa93”.

Detālplānojuma risinājumi paredz 135 zemes vienību izveidi savrupmāju apbūvei un jauna iekšējo ielu tīkla izveidi. Piekļūšana detālplānojuma teritorijai ir plānota divās vietās no Tērvetes ielas un divās no Aku ceļa. Teritorijas centrālajā daļā plānota esošo ūdenstilpju paplašināšana ainaviski pievilcīgas publiskās ārtelpas nodrošināšanai.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 19.septembra līdz 16.oktobrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2023. gada 3.oktobrī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 19.09.2023. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ŠEIT.

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā.

Paskaidrojuma raksts

Esošā situācija

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves un satiksmes organizācija

Ielu šķērsprofili

Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums

Apbūves noteikumi

Pārskats par detālplānojuma izstrādi

 

08.09.2023.

Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerēm

Informējam, ka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde 2023. gada 8. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.568/4-5.1/B “Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerēm “Tirdzniecības centrs Rīgas ielā 11B, Jelgavā” un “Rīgas un Skautu ielas krustojuma pārbūve, Jelgava”.

08.09.2023. Lēmums (pdf formātā)

 

31.08.2023.

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2.redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029. gadam 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums

Laika posmā no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 17. jūlijam norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam, attīstības programmas 2023.-2027. gadam 2.redakcijas, kā arī abu plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspiešanas laikā saņemto sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums pieejams ŠEIT

Paldies visiem, kas ar savām idejām iesaistās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijas attīstības plānošanā!

Informācija sagatavota:

Attīstības un pilsētplānošanas departamentā

attistiba@jelgava.lv

 

30.08.2023.

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam  tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais tarifs
(bez PVN)
Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošana 51.85 52.65 + 1.5 %
Siltumenerģijas pārvade un sadale 17.80 17.95 + 0.8 %
Siltumenerģijas tirdzniecība 1.68 1.68 0.0 %
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 0.11 0.11 0.0 %
Siltumenerģijas gala tarifs 71.44 72.39 + 1.3 %

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1.oktobrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Gren Jelgava”  noteikto tarifu, kas  2023.gada 28.aprīlī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; Nr.  2023/83.DA18),  un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr.94 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas kurināmā izmaksu samazinājumu un iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var  SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no plkst. 10:00-12:00, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

25.08.2023.

Paziņojums par SIA “Gren Latvija” iesnieguma par paredzēto darbību “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” saņemšanu

Informācija: Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2023.gada 22.septembrī ir saņemts SIA “Gren Latvija” iesniegums ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību – “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā”.

Ierosinātājs: “Gren Latvija” Rūpniecības iela 73a, Jelgava, LV-3008, tālr. +37163007055info.latvija@gren.com

Paredzētās darbības vieta: Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008

Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā darbībā. Esošajā kurināmā sadedzināšanas iekārtā plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšana. Veicot kurināmā diversifikāciju, plānots, ka līdzsadedzinot NAIK līdz 30 tūkstošiem tonnu gadā, saražotais enerģijas daudzums gadā palielināsies līdz 460 GWh.

Ziņojums ir piejams ŠEIT.

 

17.08.2023.

Paziņojums par būvniecības ieceres “Degvielas uzpildes stacija Miera iela 3A, Jelgava” nodošanu publiskai apspriešanai

Publiskās apspriešanas pamatojums: Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde” Būvvalde 06.07.2023 lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2023-11 (406/4-5.1/B), būvniecības ierosinātājs SIA “MOTO TOURS LATVIA”, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri ”Degvielas uzpildes stacija Miera ielā 3A, Jelgavā” Zemes gabala kadastra apzīmējums: 0900 016 0170

Būvniecības ieceres ierosinātājs: SIA ” MOTO TOURS LATVIA “, reģ. nr. 43603043736, juridiskā adrese: Viršu iela 17, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3001, tālr. 67088100, e-pasts: latvija@CircleKeurope.com, kont. pers. Mārtiņš Strazdiņš.

Projektētājs: SIA Arhitektūras un dizaina birojs ”5.Avēnija”, reģ. nr. 40003033751, juridiskā adrese: Skolas iela 21, Rīga, LV-1010, kont. pers. Kaspars Leiguts, tālr. 67273688, e-pasts: 5th@5th.lv.

Publiskai apspriešanai termiņš noteikts no 21.08.2023 līdz 21.09.2023

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2023. gada 05. septembrī, plkst. 17.00  neklātienes formā, MS Teams platformā. Pievienoties sanāksmei būs iespējams sākot no plkst. 16:45 bez iepriekšējas reģistrācijas, norādot vārdu un uzvārdu, izmantojot pieslēgšanās saiti.

Iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju līdz   2023. gada 21. septembrim iespējams:

–           zemesgabalā ar kad.nr. 0900 016 0170 Miera ielā 3A, Jelgavā (informatīvais stends),

–           Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst.8

līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30).,

–           Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldē, Lielā iela 11, Jelgava., tālr. 63005576, darba dienās darba laikā,

–           Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “Līdzdalība”,

–           Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv, sadaļā „Būvniecības lietas/par būvniecības procesiem”.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 2023. gada 21. septembrim Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt pa e-pastu buvvalde@jelgava.lv vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. (izmantojot drošu elektronisko parakstu).

 

15.08.2023.

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta iesniegšanu

SIA “JELGAVAS ŪDENS” ir sagatavojis un 2023. gada 11. augustā iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Sagatavotais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts plānots EUR/m3 2,57 visām patērētāju grupām bez PVN, tai skaitā ūdensapgādes tarifs EUR/m3 1,08 (pieaugums par 9,09%) visām patērētāju grupām bez PVN, un kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR/m3 1,49 (pieaugums par 23,14%) visām patērētāju grupām bez PVN, plānotais tarifa spēkā stāšanās laiks – 2023. gada 01. decembris, tarifus plānots piemērot Jelgavas valstspilsētas teritorijā un Jelgavas novada Cenu pagasta Raubēnu ciemā.

No 2023. gada 01. augusta spēkā ir SIA “JELGAVAS ŪDENS” pašu noteiktais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs EUR/m3 2,20 visām patērētāju grupām bez PVN, tai skaitā ūdensapgādes tarifs EUR/m3 0,99 visām patērētāju grupām bez PVN, un kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR/m3 1,21 visām patērētāju grupām bez PVN (30.06.2023. publikācija Nr.2023/125.DA7 Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” https://www.vestnesis.lv/op/2023/125.DA7 ).

Tarifa projekts sagatavots, ņemot vērā būtiskas energoresursu izmaksu izmaiņas (no 2023. gada 01. jūlija spēkā stājās AS “Sadales tīkls” jaunie tarifi), personāla izmaksu pieaugumu (lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību un nepieļautu cilvēkresursu aizplūšanu, no 2023. gada 01. jūnija palielināts personāla atalgojums), būtisku kredītu procentu maksājumu izmaksu pieaugumu (Eiropas Centrālā banka, cenšoties ierobežot inflācijas pieaugumu eirozonā, 2023. gada laika vairākkārt ir palielinājusi EURIBOR likmes, kas palielina esošo kredītu un līzinga līgumu procentu maksājumus, jo tie ir piesaistīti EURIBOR likmēm), kā arī citu izmaksu prognozētās izmaiņas.

2022. gadā SIA “JELGAVAS ŪDENS” pabeidza Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” realizāciju, kā ietvaros izbūvēti un rekonstruēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli 84 km garumā 100 ielu posmos, nodrošināta kanalizācijas pakalpojumu pieejamība līdz 99,9% aglomerācijā un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība līdz 99,5% ūdensapgādes pakalpojumu zonā.

2023. gadā uzsākts Projekts “SIA “JELGAVAS ŪDENS” Ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana”, kā ietvaros veikta gaisa pūtēju un apsaistes iekārtu piegāde un nomaiņa Jelgavas valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (Lapskalna ielā 22), un sākta saules paneļu elektrostaciju izbūve Lapskalna ielā 22 uz jumta konstrukcijām un Jaunajā ceļā 11 uz zemes. Kā arī 2023.gadā uzsākts Projekts “SIA “JELGAVAS ŪDENS” Hlorētavas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, kā  ietvaros tiek veikta vēsturiskās “Hlorētavas ēkas” pārbūve par garāžu ar sadzīves telpām, ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un siltumsūkņa uzstādīšana, nodrošinot laikmetam atbilstošu infrastruktūru.

 

18.07.2023.

Noslēgusies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2.redakcijas, Attīstības programmas 2023.-2029. gadam 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana

Laika posmā no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 17. jūlijam norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034.gadam (turpmāk – Stratēģija), attīstības programmas 2023.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 2.redakcijas, kā arī abu plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

2023.gada 5. jūlijā plkst. 18:00 “Zoom” platformā notika publiskās apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās 57 dalībnieki.

Publiskās apspriešanas sanāksmes videoieraksts, ievadot paroli: v1je!0z1 pieejams ŠEIT

Publiskās apspriešanas sanāksmē izmantotās prezentācijas:

Jelgava_IAS&AP_2.redakcijas_prezentacija_05.07.2023

Jelgava_SIVN_prezentacija_05.07.2023

Publiskās apspiešanas laikā gan no iedzīvotājiem, gan valsts institūcijām tika saņemti priekšlikumi Stratēģijas, Programmas un Vides pārskata redakciju pilnveidošanai, kuri apkopoti un tiek analizēti. Pēc visu priekšlikumu izvērtēšanas tiks sagatavots un publicēts kopsavilkums par to ņemšanu vai neņemšanu vērā plānošanas dokumentu gala redakcijās un Vides pārskata uzlabotajā redakcijā.

Paldies visiem, kas ar savām idejām iesaistās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijas attīstībā!

 

06.07.2023.

Informējam, ka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde 2023. gada 6. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.406/4-5.1/B “Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Degvielas uzpildes stacija” Miera ielā 3A, Jelgavā.

06.07.2023. Lēmums

 

30.06.2023.

Par SIA “JELGAVAS ŪDENS” noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

SIA “JELGAVAS ŪDENS” ir sagatavojis un 2023. gada 30. jūnijā iesniegs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

Tarifi noteikti, ņemot vērā elektroenerģijas iepirkuma cenas būtisku samazinājumu un elektroenerģijas sadales tarifu izmaiņas no 2023. gada 1. jūlija, salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu aprēķinu. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs noteikts EUR/m3 2,20 visām patērētāju grupām bez PVN, tai skaitā ūdensapgādes tarifs EUR/m3 0,99 (samazinājums par 18,9%) visām patērētāju grupām bez PVN, un kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR/m3 1,21 (samazinājums par 20,4%) visām patērētāju grupām bez PVN, noteiktie tarifi stāsies spēkā no 2023.gada 01.augusta.

Pašreizējie SIA “JELGAVAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir spēkā. no 2023. gada 1 .maija — ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 22.09.2022. lēmumu Nr.170 apstiprināts vienotais kompleksais tarifs EUR/m3 2,74 visām patērētāju grupām bez PVN, tai skaitā ūdensapgādes tarifs EUR/m3 1,22 visām patērētāju grupām bez PVN, un kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR/m3 1,52 visām patērētāju grupām bez PVN.

Paziņojums par SIA “JELGAVAS ŪDENS” noteiktajiem tarifiem 2023. gada 30. jūnijā tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” un SIA “JELGAVAS ŪDENS” tīmekļvietnē.

 

05.06.2023.

Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2.redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029. gadam 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 25. maija lēmumu Nr. 5/1 un Jelgavas novada domes 2023. gada 1. jūnija lēmumu Nr. 23 no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 17. jūlijam (ieskaitot) norisināsies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam (turpmāk – Stratēģija) 2.redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029. gadam (turpmāk – Programma) 2.redakcijas, kā arī abu plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Stratēģijas un Programmas 2. redakcija izstrādāta, ņemot vērā 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldību nozaru speciālistu diskusijas, ekspertu ieteikumus. Sagatavotajā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatā identificēta un izvērtēta Stratēģijas un Programmas iespējamā būtiskā ietekme uz vidi un noteikti pasākumi iespējamās negatīvās ietekmes mazināšanai, ņemot vērā Stratēģijas un Programmas mērķus un teritoriju, kura varētu tikt ietekmēta.

Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldības aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties pilsētas un novada izaugsmes plānošanā, sniegt savus priekšlikumus par sagatavoto Stratēģijas un Programmas 2.redakciju un Vides pārskata 1.redakciju.

Stratēģijas un Programmas 2.redakcija un Vides pārskata 1.redakcija pieejama tīmekļvietnēs:

Ar dokumentiem klātienē var iepazīties šādās pašvaldību iestādēs to darba laikā:

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 5. jūlijā, plkst. 18:00 neklātienes formā, “Zoom” platformā. Pievienoties sanāksmei būs iespējams sākot no plkst. 17:45 bez iepriekšējas reģistrācijas, izmantojot pieslēgšanās saiti: https://zoom.us/j/96777145587pwd=ZGhTQm5CUGN2Wmw4Z21Vd1hUNEt4QT09,  pieslēgšanās identifikācijas numurs: 967 7714 5587, parole: 947765. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta “Zoom” lietotne.

Priekšlikumus līdz 2023. gada 17. jūlijam (ieskaitot) aicinām iesniegt, aizpildot priekšlikumu veidlapu.

Priekšlikumu iesniegšana:

 • nosūtot aizpildītu priekšlikumu veidlapu uz e-pastiem attistiba@jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv;
 • elektroniski, izmantojot ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv;
 • iesniedzot izdrukātā veidā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, Jelgavā (1.stāvā), Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1.stāvā) un Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgās amatpersonas:

 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta vadītāja Gunita Osīte, 63005569, e-pasts: gunita.osite@jelgava.lv;
 • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, 63022231, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

Stratēģijas un Programmas izstrādātāji: Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldības sadarbībā ar personu apvienību SIA “AC Konsultācijas” (adrese: Dzirnavu iela 57A, 2.stāvs – Regus, Rīga, LV-1010, tālr.: 29338115, e-pasts: info@ack.lv, tīmekļvietnes adrese: www.ack.lv) un SIA “Konsorts” (adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV 1004, tālr.: 67216793, e-pasts: office@konsorts.lv, tīmekļvietnes adrese: www.konsorts.lv).

Vides pārskata izstrādātāji: SIA “Enviroprojekts” (adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002; tālr.: 29262684, e-pasts: info@enviro.lv; tīmekļvietnes adrese: www.enviro.lv).

Aicinām ikvienu iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada jauno attīstības plānošanas dokumentu 2.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskajā apspriešanā!

 

PIELIKUMI:

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2.redakcija

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.–2029. gadam 2.redakcija:

Esošās situācijas raksturojums

Stratēģiskā daļa

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada rīcības plāns

Jelgavas valstspilsētas investīciju plāns

Jelgavas novada investīciju plāns

 

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam un attīstības programmas 2023.-2029. gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums:

Vides pārskata 1.redakcija

Vides pārskata kopsavilkums

 

Priekšlikumu veidlapa

 

02.06.2023.

Paziņojums par SIA “Gren Latvija” plānotā kurināmā diversifikācijas projekta aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā.

Paredzētās darbības vieta: Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Gren Latvija”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā darbībā. Esošajā kurināmā sadedzināšanas iekārtā plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšana. Veicot kurināmā diversifikāciju, plānots, ka līdzsadedzinot NAIK līdz 30 tūkstošiem tonnu gadā, saražotais enerģijas daudzums gadā palielināsies līdz 460 GWh.

Informācija par IVN procedūru: 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai. IVN ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto Ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā.

No 2020. gada 15. oktobra līdz 17. novembrim notika IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. IVN Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika neklātienes formā (attālināti) no 26. oktobra līdz 30. oktobrim, 28. oktobrī laika posmā no plkst. 17:00 līdz plkst. 19:00 notika sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā bija iespējams tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem. Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus varēja iesniegt līdz 2020. gada 17. novembrim.

SIA “Fortum Latvia” (šobrīd SIA “Gren Latvija”) ir saņēmis Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 16.03.2021 lēmumu Nr. 5-02/7 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Latvia” paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma nodošanu pārstrādāšanai”, kurā norādīta nepieciešamība papildināt informāciju par paredzēto darbību.

SIA “Gren Latvija” ir saņēmis arī Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 02.11.2022 vēstuli Nr. 5-01/1070/2022, kurā norādīti papildus jautājumi un lūgums atkārtoti precizēt ziņojumu.

Kā arī informējam, ka 2021. gada 30. jūlijā uzņēmuma SIA “Fortum Latvia” nosaukums LR Uzņēmumu reģistrā mainīts uz SIA “Gren Latvija”. Reģistrācijas numurs un juridiskā adrese paliek nemainīgi: Reģ.nr. LV40103854352, reģ.adrese Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008.

Ir sagatavots pārstrādāts un precizēts IVN ziņojums, kurš iesniegts atkārtotai izskatīšanai.

IVN ziņojumu pārstrādāja: SIA “Ekodoma”, Noliktavas iela 3-3, Rīga LV 1010.

ekodoma@ekodoma.lv tel. +371 67323212.

 

Ziņojums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

10.1.pielikums

10.2.pielikums

10.3.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

 

10.05.2023.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Stadiona ielā 38, Jelgavā, projekta pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2023. gada 3.maija lēmumu Nr.2.1-26.3/1914 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma Stadiona ielā 38, Jelgavā, detālplānojuma projekta pilnveidotā redakcija.

Detālplānojuma pilnveidotā projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 11.maija līdz 31.maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2023. gada 23.maijā pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma pilnveidoto projektu no 11.05.2023. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ŠEIT.

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā.

Paskaidrojuma raksts

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Ziņojums par detālplānojuma pilnveidoto projektu

 

28.04.2023.

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Noteiktais tarifs (bez PVN) Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana 56.78 51.85 – 8.7 %
Siltumenerģijas pārvade un sadale 18.75 17.80 – 5.1 %
Siltumenerģijas tirdzniecība 1.68 1.68 0.0 %
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 0.11 0.11 0.0 %
Siltumenerģijas gala tarifs 77.32 71.44 – 7.6 %

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1.jūnijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Gren Jelgava” noteikto tarifu, kas 2023.gada 31.martā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; Nr. 2023/65.DA16), un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr.94 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no plkst. 10:00-12:00, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

25.04.2023.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam 5.līnijā 30, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2023. gada 18.aprīļa lēmumu Nr.2.1-26.3/1422 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma 5.līnijā 30, Jelgavā, detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 25.aprīļa līdz 22.maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2023. gada 9.maijā pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 25.04.2023. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā.

Paskaidrojuma raksts

Esošā situācija

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Institūciju nosacījumu pārskats

 

14.04.2023.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Kalnciema ceļā 83A, Jelgavā, projekta pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2023. gada 6.aprīļa lēmumu Nr.2.1-26.3/1475 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma Kalnciema ceļā 83A, Jelgavā, detālplānojuma projekta pilnveidotā redakcija.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 14.aprīļa līdz 5.maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2023. gada 25.aprīlī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 14.04.2023. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ŠEIT. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā ŠEIT.

Paskaidrojuma raksts

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Ziņojums par detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas rezultātiem

 

31.03.2023.

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Noteiktais tarifs (bez PVN) Noteiktā tarifa palielinājums/samazinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana 65.50 56.78 -13.3%
Siltumenerģijas pārvalde un sadale 20.44 18.75 -8.3%
Siltumenerģijas tirdzniecība 1.68 1.68 0.0%
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 0.11 0.11 0.0%
Siltumenerģijas gala tarifs 87.73 77.32 -11.9%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1. maijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Gren Jelgava” noteikto tarifu, kas 2023. gada 1. martā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; Nr. 2023/43.DA13), un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr.94 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no plkst. 10:00-12:00, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

23.03.2023.

SIA “Jelgavas ūdens” paziņojums par pieteikumu iesniegšanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 2023. gadā

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi), dzīvojamo māju īpašnieki var iesniegt SIA “Jelgavas ūdens” (Ūdensvada iela 4, Jelgava) pieteikumus Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2023. gada 30. jūnijam (ieskaitot).

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2023. gadā ir EUR 30 000 (trīsdesmit tūkstoši eiro).

Iesnieguma veidlapas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai (iesniegums jāparaksta visiem īpašniekiem (visām zemesgrāmatā norādītām personām) vai pilnvarotai personai, pievienojot notariālu pilnvaru):

Dokumentus lūdzam  iesniegt:

 • Atstājot pastkastītē pie vārtiem (Ūdensvada iela 4, Jelgava);
 • Nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu jelgavas.udens@ju.lv;
 • Vai nosūtot pa pastu uz adresi Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001.

 

17.03.2023.

Paziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”, LV43603022128, Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, 2023.gada 13.martā  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku (spēkā no 23.01.2018.)

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums, (%)
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojums 87.58 128.65 47%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.07.2023. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar cenu izmaiņām degvielas un elektroenerģijas tirgū, infiltrāta ūdeņu attīrīšanas izmaksu palielinājumu, poligona slēgšanas un  rekultivācijas izmaksu sadārdzinājumu. Taču visbūtiskāko tarifa  sadārdzinājumu rada prasība veidot uzkrājumu dabas resursu nodokļa segšanai par to atkritumu daudzumu, ko pēc novietošanas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtā biogāzes ieguvei (biošūnā) atšķiros no pārstrādātās vai reģenerētās atkritumu frakcijas un apglabās atkritumu poligonā.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma   tarifa projektu lietotājs var SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” birojā, Dobeles šosejā 34, Jelgavā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” valdes locekli Alvilu Grīnfeldu, tālruņa numurs 63007720 vai elektroniskā pasta adrese info@komunalie.lv .

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, fakss 63048961 vai elektroniskā pasta adrese info@komunalie.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

16.03.2023.

Pieņem pieteikumus apkaimju attīstības projektu ideju īstenošanai

Jelgavas pašvaldība izsludinājusi līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursu – pieteikumus var iesniegt līdz 8. maija pulksten 12. Tā ir iespēja jelgavniekiem piesaistīt pašvaldības finansējumu savu ieceru īstenošanai pilsētas apkaimēs.

Konkursa mērķis ir veicināt Jelgavas apkaimju attīstību, iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un aktīvu iesaistīšanos savas dzīvesvietas apkaimes labiekārtošanā un teritorijas attīstībā. Attīstības ideju konkursā aicinātas piedalīties gan nevalstiskās organizācijas, gan privātpersonas, kas ieinteresētas tuvākās apkaimes iedzīvotājiem aktuālu teritorijas labiekārtošanas un attīstības projektu realizēšanā.

Šogad pašvaldības budžetā konkursam piešķirtais finansējums ir 40 000 eiro. Galvenie noteikumi – projektu idejas realizē pašvaldība ar nosacījumu, ka viena projekta finansējums nepārsniedz 20 000 eiro, ieskaitot visus nodokļus un nodevas, kā arī iespējamo izmaksu pieaugumu projekta īstenošanas stadijā. To, kurus projektus realizēt, izvēlas iedzīvotāji balsojumā.

Projekta idejas pieteikumus var iesniegt:

 • klātienē Skolotāju ielā 8 Jelgavā pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz 17;
 • elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) pa e-pastu apkaimes@sc.jelgava.lv, norādot konkursa nolikumā noteikto informāciju.

Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt pa tālruni 63005467 vai sūtot jautājumus uz e-pasta adresi zanna.novasa@sc.jelgava.lv.

Pašvaldība 3. aprīlī pulksten 17.30 Jelgavas valstspilsētas domes telpās (Lielajā ielā 11) rīkos tikšanos ar konkursa vērtēšanas komisijas locekļiem. Tās laikā iedzīvotājiem būs iespēja saņemt atbildes uz aktuālajiem jautājumiem par pieteikumu iesniegšanu. Pieteikt dalību var pa e-pastu zanna.novasa@sc.jelgava.lv, norādot: “Tikšanās līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursa ietvaros, Vārds, Uzvārds 03.04.2023.”. Interesenti aicināti kopā ar pieteikumu iesūtīt arī aktuālos jautājumus.

 

NOLIKUMS

 

PROJEKTA IDEJAS PIETEIKUMA VEIDLAPA

 

PLĀNOTO IZMAKSU TĀME

 

01.03.2023.

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

gren tarifs.png

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1. aprīlī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Gren Jelgava” noteikto tarifu, kas 2023. gada 27. janvārī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; Nr. 2023/20.DA25), un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr.94 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no plkst. 10:00-12:00, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

27.01.2023.

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam

tarifs_marts.png

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1. martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu. No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Gren Jelgava” noteikto tarifu, kas 2022. gada 01. decembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2022; Nr. 2022/233.DA6) ar precizējumiem, kas publicēti 2022. gada 2. decembrī (2022; Nr. 2022/234.DA13) un 2022. gada 8. decembrī (2022; Nr. 2022/238.DA10), un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr.94 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar  iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu. Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var  SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 12, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava klientu apkalpošanas centru telefoniski pa tel. nr. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com. Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

24.01.2023.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Stadiona ielā 38, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 13. janvāra lēmumu Nr.2-26.3/6560 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma nekustamajam īpašumam Stadiona ielā 38, Jelgavā, projekts.

Teritorijas_sadalijums_Stadiona38.jpg

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 24. janvāra līdz 20. februārim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2023. gada 6.februārī pulksten 17. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 24.01.2023. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

24.01.2023.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam 2.līnijā 2K, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 13. janvāra lēmumu Nr.2-26.3/6390 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma nekustamajam īpašumam 2. līnijā 2K, Jelgavā, projekts.

2linija2K_teritorijas_sadalijums.png

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 24. janvāra līdz 20. februārim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2023. gada 7. februārī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 24.01.2023. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves noteikumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem