12.1 °C, 2.2 m/s, 84 %

Sēdes

Sākumlapa Komiteju sēdes
Komiteju sēdes

19.09.2023

Finanšu komitejas sēde 19. septembrī pulksten 15.30.

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Pakalpojuma līguma slēgšana par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu 2023. gada pārskatu revīziju
2. Paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” akceptēšana
3. Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 119A, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
4. Neapbūvēta zemesgabala Aviācijas ielā 47A, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
5. Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nodošana iznomāšanai un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšana
6. Apbūvēta zemesgabala Druvu ielā 21, Jelgavā atsavināšana
7. Zemes starpgabala Kārļa ielā 21A, Jelgavā atsavināšana
8. Zemes starpgabala Pētera ielā 22B, Jelgavā atsavināšana
9. Zemes starpgabala Viktorijas ielā 38A, Jelgavā atsavināšana
10. Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-5A, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
11. Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-9, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
12. Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-10, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
13. Dzīvokļa īpašuma Asteru ielā 16-4, Jelgavā atsavināšana
14. Dzīvokļa īpašuma 6. līnijā 74-6, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
15. Neapbūvēta zemesgabala Smiltnieku ielā 18, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
16. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/37 “Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana”
17. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 17. decembra lēmumā Nr.19/6 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšana”

19.09.2023

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 19. septembrī pulksten 15.00.

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 22. augusta lēmumā Nr.11/15 “Jelgavas pilsētas domes interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju līdzekļu sadales komisijas nolikuma apstiprināšana”
3. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/33 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju līdzekļu sadales komisijas sastāva apstiprināšana”
4. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 25. novembra lēmumā Nr.19/7 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana”
5. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/34 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana”
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumā Nr.12/24 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšana”
7. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/48 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana”
8. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumā Nr.12/22 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas komisijas nolikuma apstiprināšana”
9. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/32 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas komisijas sastāva apstiprināšana”
10. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr.13/36 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisijas nolikuma apstiprināšana”
11. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/41 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisijas sastāva apstiprināšana”

 

19.09.2023

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 19. septembrī pulksten 14.00.

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.__”Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” izdošana
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 21.septembra lēmumā Nr.11/19 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšana”
3. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021.gada 23.septembra lēmumā Nr.14/49 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšana”
4. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022.gada 24.novembra lēmumā Nr.15/13 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšana”
5. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022.gada 24.novembra lēmumā Nr.15/14 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva apstiprināšana”
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2015.gada 17.decembra lēmumā Nr.15/10 “Jelgavas pilsētas domes Veselības veicināšanas konsultatīvās komisijas izveidošana un nolikuma apstiprināšana”
7. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021.gada 23.septembra lēmumā Nr.14/30 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana”
8. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Nr.12/26 “Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšana”
9. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021.gada 23.septembra lēmumā Nr.14/31 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana”
10. J.R. iesnieguma izskatīšana

19.09.2023

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 19. septembrī pulksten 13.00.

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Zemes vienības 2.līnijā 20, Jelgavā,  1/4 domājamās daļas piekritība Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai

(kadastra apzīmējums 0900 022 0052)

2. Zemes īpašuma tiesību atjaunošana Zemeņu ielā 8, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 016 0946)
3. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām

16.08.2023

Finanšu komitejas sēde 16. augustā pulksten 15.00.

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.23-3 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam” izdošana
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtība” izdošana
3. Par īpašo noteikumu piemērošanu SIA “JELGAVAS AUTOBUSU PARKS” autotransporta līdzekļu iepirkumam
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 30. aprīļa lēmumā Nr.7/6 “Projekta “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” iesnieguma iesniegšana”
5. Projekta “Pieaugušo izglītības loma sabiedrības digitālo prasmju pilnveidē” īstenošana
6. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa “Impulss” nolikuma izdošana
7. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa “Impulss” komisijas sastāva apstiprināšana
8. Par transportlīdzekļa dāvinājuma (ziedojuma) veikšanu biedrībai “Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo””
9. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Pilsētas bibliotēka” maksas pakalpojumos
10. I.T. zaudējumu atlīdzināšanas iesnieguma izskatīšana

16.08.2023

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 16. augustā pulksten 14.00.

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.23-3 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam” izdošana
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Par medībām Jelgavas valstspilsētas teritorijā” izdošana
3. Par īpašo noteikumu piemērošanu SIA “JELGAVAS AUTOBUSU PARKS” autotransporta līdzekļu iepirkumam

15.08.2023

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 15. augustā pulksten 15.20.

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.23-3 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam” izdošana
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” izdošana
3. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.21-21 “Sociālās garantijas un brīvprātīgās  iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” izdošana
4. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr.18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” izdošana
5. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtība” izdošana
6. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas domes 2007. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.142 “Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība” izdošana
7. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa “Impulss” nolikuma izdošana
8. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa “Impulss” komisijas sastāva apstiprināšana
9. K.V. iesnieguma izskatīšana

15.08.2023

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 15. augustā pulksten 15.00.

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.23-3 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam” izdošana
2. Noteikumu “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējas izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītāja darba izvērtēšanas kritēriji augstākas mēneša darba algas likmes noteikšanai” izdošana
3. Projekta “Pieaugušo izglītības loma sabiedrības digitālo prasmju pilnveidē” īstenošana

19.07.2023

Finanšu komitejas sēde 19. jūlijā pulksten 15.30.

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija lēmuma Nr. 11/4 “Noteikumu “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” apstiprināšana
2. Dzīvokļa īpašuma Pērnavas ielā 17-28, Jelgavā atsavināšana
3. Dzīvokļa īpašuma Mātera ielā 33-1, Jelgavā atsavināšana
4. Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 80, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
5. Neapbūvēta zemesgabala Lakstīgalu ielā 13, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
6. Atļauja Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu

19.07.2023

Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas, Tautsaimniecības attīstības un Pilsētvides komitejas kopīgā sēde 19. jūlijā pulksten 14.00.

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Pārlielupes pamatskola” jumta seguma nomaiņa, 1. kārta un telpu remontdarbi” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
2. Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Centra pamatskola” telpu vienkāršotā atjaunošana un virtuves iekārtu piegāde, uzstādīšana” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
3. Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Centra pamatskola” sporta stadiona pārbūve” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
4. Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” telpu vienkāršota atjaunošana un virtuves iekārtu piegāde, uzstādīšana” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
5. Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” palīgtelpu pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes grupas telpām Skolas ielā 2, Jelgavā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
6. Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” katlu mājas pārbūve par saimniecības ēku Vaļņu ielā 5, Jelgavā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
7. Līdzfinansējuma nodrošināšana projektam “Būvniecības ieceres dokumentācijas “Pārvada par dzelzceļu Lietuvas šosejā, Jelgavā atjaunošana” izstrāde”
8. Līdzfinansējuma nodrošināšana projektam “Miera ielas pārbūve, Jelgavā”
9. Par investīciju projekta “Iebraucamā ceļa pārbūve no Zirgu ielas līdz Jelgavas 4.sākumskolai” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
10. Par investīciju projekta ”Aizsargu ielas pārbūve” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
11. Par investīciju projekta “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas jaunbūves, sporta stadiona pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
12. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.3/16 ”Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā” īstenošanai”
13. Precizētās Zemgales industriālā parka attīstības stratēģijas laika periodam līdz 2029.gadam apstiprināšana
14. Par sadarbību projekta “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” īstenošanā
15. Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr.5/6 “Aizņēmuma ņemšana 2023. gada prioritārā investīciju projekta “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras attīstība” īstenošanai”
16. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.__“Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības2023.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.23-3 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023.gadam” izdošana

 

18.07.2023

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 18. jūlijā pulksten 15.00.

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” nolikuma apstiprināšana
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes ”Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” nolikuma apstiprināšana
3. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 25 maija lēmumā Nr. 6/14 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4. sākumskola” nolikuma apstiprināšana”
4. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. marta lēmumā Nr. 4/16 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskola” nolikuma apstiprināšana”
5. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes ”Jelgavas 5. vidusskola” direktora iecelšana amatā

21.06.2023

Finanšu komitejas sēde 21. jūnijā pulksten 16.00.

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.3/7 “Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā” iesnieguma iesniegšana”
2. SIA “JELGAVAS ŪDENS” pamatkapitāla palielināšana
3. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta (Nr. 5.6.2.0/22/I/009) “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā” īstenošanai
4. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta (Nr. 5.5.1.0/20/I/002) “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” īstenošanai
5. Par galvojuma sniegšanu SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”
6. Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskola” sporta zāles grīdas seguma nomaiņa” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
7. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0900 015 0400 Cepļu ielā 47H, Jelgavā, pirkšana
8. Neapbūvēta zemesgabala Smiltnieku ielā 18, Jelgavā pārdošana atkārtotā izsolē
9. Dzīvokļa īpašuma 6. līnijā 74-6, Jelgavā pārdošana atkārtotā izsolē
10. Dzīvokļa īpašuma Kazarmes ielā 19-4, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
11. Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 27-12, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
12. Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 27-13, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
13. Dzīvokļa īpašuma Uzvaras ielā 49-8, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
14. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” maksas pakalpojumu apstiprināšana
15. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 28. aprīļa lēmumā Nr. 7/7 “Noteikumu “Kartes “Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja karte” un kartes “Jelgavas valstspilsētas skolēna apliecība” pieteikšanas, izsniegšanas un lietošanas kārtība” apstiprināšana”
16. Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. 4/29 “Atļauja savienot amatpersonas amatus Andrim Rāviņam”
17. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr.4/31 “Atļauja savienot amatpersonas amatus Jurijam Strodam”
1 2 ... 43