18.9 °C, 3.4 m/s, 56.9 %

Saistošie noteikumi

Sākumlapa DokumentiSaistošie noteikumi
Saistošie noteikumi

 

Numurs Pieņemšanas datums/numurs Nosaukums Stājās spēkā
24-11 25.04.2024. Nr.5/6 Sociālās garantijas pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā   14.05.2024.
24-10 25.04.2024. Nr.5/5 Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā  14.05.2024.
24-8 25.04.2024. Nr.5/3 Jelgavas valstspilsētas simbolikas saistošie noteikumi  01.05.2024.
24-1
20.02.2024. Nr.2/13 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2024. gadam 24.02.2024
23-22
21.12.2023. Nr.13/3 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi 09.02.2024.
23-14
24.08.2023. Nr.9/5 Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtība 09.09.2023.
23-16 24.08.2023.

Nr. 9/7

Par medībām Jelgavas valstspilsētas teritorijā 06.09.2023.
23-7 25.05.2023. Nr.5/3

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu sporta laukumu izmantošanas kārtība

01.07.2023.
23-8 25.05.2023. Nr.5/4 Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā 16.06.2023.
23-6
23.02.2023. Nr.2/7 Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres maksas dzīvojamās mājās Jelgavā  04.05.2023.
23-2
23.02.2023. Nr.2/7 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība 12.04.2023.
23-1
23.02.2023. Nr.2/2 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums 01.03.2023.
22-37 28.10.2022. Nr.14/5 Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijā 30.12.2022.
22-36 28.10.2022. Nr.14/4 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi

 30.12.2022.
22-18 30.06.2022. Nr.9/6

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība

03.09.2022.
22-6 25.03.2022.

Nr.5/1

 

Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

 

 09.04.2022.
22-5 24.02.2022
Nr.3/5
Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

 

 08.03.2022.
21-19 23.09.2021.

Nr.14/1

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā

 30.09.2021.
21-12 27.05.2021. Nr.7/4 Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi 06.07.2021.
20-37 19.11.2020.

Nr. 18/3

Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā 01.12.2020.
20-31 24.09.2020.

Nr. 16/1

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas pilsētā  02.10.2020.
20-26 28.05.2020.

Nr. 10/2

Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā 21.07.2020.
19-21 24.10.2019.

Nr.13/2

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība  01.01.2020.
19-17 25.07.2019

Nr.9/7

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā 24.09.2019.
19-10 25.04.2019.

Nr.5/3

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Jelgavas pilsētā 02.09.2019.
19-2 31.01.2019.

Nr.1/5

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 21.02.2019.
18-9 22.03.2019.

Nr.4/3

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu 07.06.2018.
18-8 22.03.2019.

Nr.4/1

Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 14.04.2018.
17-13 27.04.2017.

Nr.5/5

Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu 19.05.2017.
17-12 27.04.2017.

Nr.5/4

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 25.05.2017.
16-19 22.09.2016.

Nr.12/1

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 01.01.2017.
16-12 28.04.2016.

Nr.4/2

Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā 21.05.2016.
15-22 12.11.2015.

Nr.14/8

Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm 01.01.2016.
15-2 29.01.2015.

Nr.2/2

Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 21.02.2015.
14-6 27.03.2014.

Nr.4/3

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība 03.04.2014.
13-3 31.01.2013.

Nr.1/3

Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 01.03.2013.
12-31 20.12.2012.

Nr.17/5

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas pilsētā 12.02.2013.
12-19 28.06.2012.

Nr.9/18

Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi 18.08.2012.
12-13 26.04.2012.

Nr.5/4

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā 02.06.2012.
12-10 22.03.2012.

Nr.4/1

Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas pilsētā 18.04.2012.
12-4 26.01.2012.

Nr.2/8

Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās 16.02.2012.
11-14 28.04.2011.

Nr.5/3

Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi 17.06.2011.
10-15 23.09.2010.

Nr.11/1

Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi 10.11.2010.
10-11 22.07.2010.

Nr.9/5

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Jelgavas pilsētā 19.08.2010.
185 28.12.2007.

Nr.17/5

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām 13.02.2008.
142 25.01.2007.

Nr.2/15

Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība 09.03.2007.
113 05.01.2006.

Nr.1/3

Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa 22.02.2006.