5 °C, 4.9 m/s, 86.5 %

Personas datu apstrāde

Sākumlapa Personas datu apstrāde
Personas datu apstrāde

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu* personu datu apstrādes pārzinis ir  Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 40900039904, konkrētas pašvaldības struktūrvienības vai iestādes personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus (turpmāk – pašvaldība).

Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību saraksts aplūkojams pašvaldības nolikumā un tīmekļa vietnes www.jelgava.lv sadaļā “Par pašvaldību” – “Struktūra”, kontaktinformācija skatāma tīmekļa vietnes www.jelgava.lv sadaļā “Kontakti”.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar:

  • konkrēto struktūrvienību vai iestādi izmantojot mūsu tīmekļa vietnes wwww.jelgava.lv sadaļā “Kontakti” norādīto kontaktinformāciju;
  • pašvaldības iestādi “Centrālā pārvalde” (adrese: Lielā iela 11, LV-3001, Jelgava, e-pasta adrese: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005522, 63005537);
  • pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (e-pasta adrese: dati@jelgava.lv,  tālrunis: 63005444).

*Eiropas parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)