2.3 °C, 4.2 m/s, 90.2 %

Informācija par videonovērošanas veikšanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā

Sākumlapa Personas datu apstrādeInformācija par videonovērošanas veikšanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā
Informācija par videonovērošanas veikšanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā

Informācija par pārzini

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), reģistrācijas Nr.  Nr.40900039904, konkrētas pašvaldības struktūrvienības vai iestādes personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Pašvaldības  iestādes “Centrālā pārvalde”, reģistrācijas Nr.90000042516, kontaktinformācija: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, pasts@jelgava.lv, 63005522, 63005537.

Pašvaldības  iestādes “Jelgavas pašvaldības policija”, reģistrācijas Nr. 90000031705, kontaktinformācija: Jelgava, Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001, policija@policija.jelgava.lv, 63028550; 8550.

Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību saraksts un kontaktinformācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā norādīto pašvaldības kontaktinformāciju vai  sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu: elektroniskā pasta adrese – dati@jelgava.lv, tālrunis – 63005444.

Personas datu apstrādes nolūki

  • noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību, t.sk. dzīvības un veselības aizsardzību, veicot videonovērošanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās.
  • sabiedriskās kārtības nodrošināšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un sabiedrības drošības apdraudējuma, noziedzīgu nodarījumu, administratīvo pārkāpumu un citu likumpārkāpumu novēršanu vai atklāšanu un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību, t.sk. dzīvības un veselības aizsardzību, veicot videonovērošanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas publiskās vietās.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

  • Personas datu apstrādes tiesiskais pamats (videonovērošanai pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās):

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts un e) apakšpunkts, kas nosaka, ka videonovērošanas procesā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai un lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta, lai kontrolētu piekļuvi ēkai, tās telpām, nodrošinātu infrastruktūras, īpašuma vai personu (darbinieku, apmeklētāju, izglītojamo  u.c. personu, kas nokļūst videonovērošanas kameru uztveršanas zonā) drošību, tai skaitā novērstu, atklātu un izmeklētu iestādei, struktūrvienībai, tās darbiniekiem un apmeklētājiem piederošo priekšmetu zādzības, novērstu vai atklātu fiziskus draudus iestādes, struktūrvienības darbinieku un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks vai fizisks uzbrukums).

  • Personas datu apstrādes tiesiskais pamats (videonovērošanai valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas publiskās vietās):

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas d) apakšpunkts un e) apakšpunkts, kas nosaka, ka videonovērošanas procesā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses un lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumi Nr. 153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”, Likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 2.pants un 8.pants, Likuma “Par policiju” 12.panta 14)1 punkts).

Personas datu saņēmēji

Videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati bez tiesiskā pamata netiek nodoti trešajai personai, tie var tikt nodoti valsts vai pašvaldību iestādēm un citām trešajām personām normatīvajos aktos paredzētos gadījumos (piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā), kā arī trešajām personām, kuras, piemēram, uz noslēgta līguma pamata tehniski apkalpo videonovērošanas sistēmu.

Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Parasti Pašvaldība personas datus apstrādā ES/EEZ, tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ, piemēram, izpildot Pašvaldībai noteiktu juridisku pienākumu vai izmantojot  datu glabāšanas pakalpojumu. Tādā gadījumā datu nodošana un apstrāde var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi, piemēram:

  • nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis (atbilstoši ES Komisijas lēmumam par datu nodošanu uz valstīm, kas neietilpst) ES/EEZ;
  • nodrošināti pietiekami aizsardzības pasākumi, piemēram, datu Pārziņa vai datu Apstrādātāja noslēgts līgums, vienošanās ar, kurās ietvertas ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti līguma noteikumi, rīcības kodekss vai sertifikācijas mehānismi;
  • paredzēti konkrēti izņēmumi, piemēram, juridiska pienākuma izpilde, tiesisku prasījumu pamatošana, īstenošana vai aizstāvēšana, būtiska sabiedrības interese, personas skaidri izteikta piekrišana, ar personu noslēgta līguma izpilde, līguma noslēgšana personas interesēs vai personas interesēs noslēgta līguma izpilde.

Personas datu kategorijas

Veicot videonovērošanu tiek apstrādāts personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

Personas datu glabāšanas termiņi

Videonovērošanā iegūtie dati leģitīmiem mērķiem tiek glabāti ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, pēc tam tos dzēšot, izņemot datus, kas tiek glabāti līdz pārbaudes pabeigšanai tiesībsargājošā iestādē gadījumos, kad videonovērošanas procesā iegūtie personu dati nepieciešami personas apdraudējuma, noziedzīga nodarījuma kā arī pašvaldības ēku, telpu, teritorijas, personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējuma izvērtēšanai.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības policijas apstrādāto personas datu glabāšanas termiņš: novērošanā iegūtie dati tiek glabāti 3 mēnešus, pēc tam tos dzēšot, izņemot datus, kur konstatēts sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziedzīgs nodarījums, meklēšanā esoša persona vai transportlīdzeklis, kā arī policijas iestādes ēkas, telpu un teritorijas, aizturēto personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, ko glabā līdz kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa vai resoriskās pārbaudes pabeigšanai policijas iestādē, bet ne ilgāk kā 3 gadus.

Tiesības un pienākumi

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām:  rūpīgi tiek izvērtēts videonovērošanas kameru izvietojums, t.i. neveicot videonovērošanu vietās, objektos un telpās, kur persona sagaida īpaši augstu privātuma aizsardzību un videonovērošanas kameras novērošanas laukuma lielums tiek noteikts atbilstoši  konkrētās videonovērošanas nolūkam. Personas par videonovērošanas veikšanu tiek informētas pirms videonovērošanas zonas (teritorijas, objekta, telpas, kurā tiek veikta videonovērošana) izvietojot informatīvās zīmes.

Datu subjekta tiesības: datu subjektam ir tiesības rakstveidā pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, lūgt tos dzēst vai ierobežot datu apstrādi, ja tas iespējams, bet nav tiesību lūgt labot vai papildināt videonovērošanas ierakstus, kas tiktu uzskatīts par informācijas sagrozīšanu. Jautājumu gadījumā iespējams vērsties pie Pārziņa, datu speciālista, pārkāpumu gadījumā iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par neatbilstošu personas datu apstrādi.

Pārzinim ir tiesības neizsniegt videonovērošanas datus, ja tas negūst pietiekami pamatotu pārliecību par videonovērošanas datu pieprasīšanas pamatotību un datu subjekta atpazīstamību videomateriālā. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.

Aktualizēšanas datums:18.01.2024.