20.6 °C, 2 m/s, 81.5 %

SAM 5.6.2.

SAM 5.6.2.

 

Publicēts: 05.02.2018., informācija par grozījumiem – 19.06.2018., 23.10.2018., 06.05.2020.

 

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
Pirmā projektu iesniegumu atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
Atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš No 2018.gada 5.februāra Līdz 2019.gada 27.decembrim

(Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam (nolikuma pielikums Nr.6)

Paziņojums par grozījumiem Nr.3 projektu iesniegumu atlases nolikumā

Paziņojums par grozījumiem Nr.2 projektu iesniegumu atlases nolikumā

Paziņojums par grozījumiem projektu iesniegumu atlases nolikumā

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumu

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2020.gada 6.maija rīkojuma Nr.23-rp “Par grozījumiem 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā” noraksts

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2018.gada 18.jūnija rīkojuma Nr.30-rp “Par grozījumiem 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā” noraksts

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2018.gada 2.februāra rīkojuma Nr.6-rp “Par 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu” noraksts

Projektu iesniegumu atlases nolikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.2020. rīkojumu Nr.23-rp

ARHĪVS: Projektu iesniegumu atlases nolikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2018. rīkojumu Nr.56-rp)

ARHĪVS: Projektu iesniegumu atlases nolikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2018. rīkojumu Nr.30-rp)

ARHĪVS: Projektu iesniegumu atlases nolikums

Nolikuma 1.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa” un tās pielikumi (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2018. rīkojumu Nr.30-rp):

1.pielikums projekta iesniegumam “Projekta īstenošanas laika grafiks”

2.pielikums projekta iesniegumam “Finansēšanas plāns”

3.pielikums projekta iesniegumam “Projekta budžeta kopsavilkums”

4.pielikums projekta iesniegumam “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana”

 

ARHĪVS: Nolikuma 1.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa” un tās pielikumi

1.pielikums projekta iesniegumam “Projekta īstenošanas laika grafiks”

2.pielikums projekta iesniegumam “Finansēšanas plāns”

3.pielikums projekta iesniegumam “Projekta budžeta kopsavilkums”

4.pielikums projekta iesniegumam “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana”

Projekta iesnieguma veidlapai papildus pievienojamie dokumenti:

 

“Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums”

Pielikums “Komersantu saraksts” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2018. rīkojumu Nr.30-rp)

ARHĪVS – pielikums“Komersantu saraksts”

“Komersanta apliecinājums par interesi”

“Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību”

Pielikums “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2018. rīkojumu Nr.30-rp)

ARHĪVS – pielikums “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu”

“Apliecinājums par de minimis atbalsta nosacījumu ievērošanu”

“Apliecinājums, ka projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris kā saimnieciskās darbības veicējs, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm, tajā skaitā, tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru”

“Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera informācija par saņemto un plānoto valsts atbalstu”

 

“Apliecinājums par nosacījumu izpildi attiecībā uz piešķirto kompensāciju apmēru un pārmērīgas kompensācijas kontroli” (pievienots jauns ar 06.05.2020. rīkojumu Nr.23-rp)

Nolikuma 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.2020. rīkojumu Nr.23-rp)

Arhīvs: Nolikuma 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2018. rīkojumu Nr.30-rp)

ARHĪVS – nolikuma 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”

Nolikuma 3.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji”

Nolikuma 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.2020. rīkojumu Nr.23-rp)

ARHĪVS: Nolikuma 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2018. rīkojumu Nr.30-rp)

ARHĪVS: Nolikuma 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”

Nolikuma 5.pielikums “<Līguma/Vienošanās> par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.2020. rīkojumu Nr.23-rp)

ARHĪVS: Nolikuma 5.pielikums “<Līguma/Vienošanās> par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts”

Nolikuma 6.pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.2020. rīkojumu Nr.23-rp)

ARHĪVS: Nolikuma 6.pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2018. rīkojumu Nr.56-rp)ARHĪVS – Nolikuma 6.pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

https://likumi.lv/ta/id/278254-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-6-2-specifiska-atbalsta-merka-teritoriju-revitalizacija-regenerejot-degradetas   

 

Papildu informācija

Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas–skaidrojumi

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. izmaksu ieguvumu analīzes veidlapa un aizpildīšanas metodika: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18637

 

Informācija par aktuālajiem makroekonomiskajiem pieņēmumiem un prognozēm izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošanai, atbilstoši normatīvajiem aktiem publiskās un privātās partnerības jomā: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/

 

Metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

 

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

 

Ekonomikas ministrijas izstrādātā metodika „Metodiskie ieteikumi enerģijas ietaupījuma ziņošanai”:

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_ un_siltumapgade/energoefektivitate/ energijas_ietaupijumu_zinosana/

 

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-6-2-k-1

 

Apstiprinātie projektu iesniegumi

 

N.p.k. Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta iesniedzēja nosaukums Projekta apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums
1. 5.6.2.0/18/I/011 Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta Jelgavas pilsētas dome 17.12.2018.
2. 5.6.2.0/19/I/022 Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta Jelgavas pilsētas dome 07.07.2020.