17.2 °C, 1.8 m/s, 91.6 %

Sociālā palīdzība

Sākumlapa PakalpojumiSociālā palīdzība
Sociālā palīdzība

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojumu novērtēšana

Tiešsaistes aptauja aizpildīšanai pieejama ŠEIT.

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti. Aptauju līdz gada beigām aizpildīt aicināts ikviens Jelgavas pilsētas iedzīvotājs.

 

Pakalpojums Veidlapa
Personas uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā Veidlapa 8-76

E-veidlapa 8-76

Personas uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas reģistrā Veidlapa 8-75

E-veidlapa 8-75

Veidlapa 8-75.1

E-veidlapa 8-75.1

Sociālās palīdzības pabalsti trūcīgām/maznodrošinātām mājsaimniecībām

Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas valstspilsētā E-pieteikums
Nr.1-10/3.9
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts E-pieteikums
Nr.1-10/3.9
Mājokļa pabalsts Nr.1-10/3.9
Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē Nr.1-10/3.9
Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē Nr.1-10/3.9
Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei Nr.1-10/3.9
Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai Nr.1-10/3.9
Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai Nr.1-10/3.9
Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti Nr.1-10/3.9
Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai Nr.1-10/3.9
Pabalsts krīzes situācijā Nr.1-10/3.12

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti

Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā Nr.1-10/3.12
Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni Nr.1-10/3.12
Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē Nr.1-10/3.19
Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē Nr.1-10/3.19
Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.-6. klases izglītojamajam Nr.1-10/3.18
Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai Nr.1-10/3.19
Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei Nr.1-10/3.12
Pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam Nr.1-10/3.12
Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai Nr.1-10/3.16
Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam Nr.1-10/3.12
Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai Nr.1-10/3.12
Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu Nr.1-10/3.12
Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes Nr.1-10/3.12
Apbedīšanas pabalsts Nr.1-10/3.12

Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

Naudas līdzekļi pastāvīgas dzīves uzsākšanai Nr.1-10/3.12
Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei Nr.1-10/3.12
Pabalsts ikmēneša izdevumiem Nr.1-10/3.12
Mājokļa pabalsts Nr.1-10/3.12
Pabalsts apģērba iegādei Nr.1-10/3.12
Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai Nr.1-10/3.12
Vienreizējs pabalsts drošības naudas iemaksai par mājokli Nr.1-10/3.12

 Palīdzība audžuģimenēm

Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē Nr.1-10/3.12
Pabalsts apģērba iegādei Nr.1-10/3.12
Vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē Nr.1-10/3.12
Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē Nr.1-10/3.12
Pabalsts ēdināšanai profesionālās izglītības iestādē Nr.1-10/3.12
Pabalsts ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē Nr.1-10/3.12
Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei Nr.1-10/3.12
Pabalsts izglītības iestādes profesionālās ievirzes  programmas dalības maksas segšanai Nr.1-10/3.12
Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu Nr.1-10/3.12

Atbalsta pasākumi vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā

Pabalsts mājokļa iekšējās vides pielāgošanai Nr.1-10/6.5
Pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai Nr.1-10/6.5
Pabalsts tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei Nr.1-10/6.5
Atbalsts pacēlāja nodošanai personas lietošanā Nr.1-10/6.5
Atbalsts pandusa (uzbrauktuves) izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Nr.1-10/6.5