-0.2 °C, 0.7 m/s, 85.9 %

Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai

Sākumlapa PakalpojumiSociālā palīdzībaPabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai
Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Papildu sociālās palīdzības pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai – pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai Jelgavas valstspilsētā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu tīklā 100% apmērā no braukšanas maksas, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī, līdz 2024. gada 31. decembrim, piešķir darbspējīgā vecuma personai, kurai ir noteikts trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, kas savu dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem  lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.9)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai pārskaita sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā. Pabalsta saņēmējs Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu tīklā bez maksas izmanto sabiedrisko transportu noteikto braucienu ietvaros.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Viena no mājsaimniecības pilngadīgajām personām iesniedz JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” klātienē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā,  vai nosūta pa pastu, vai e-pastu  (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai e-adresē iesniegumu, ko parakstījušas visas mājsaimniecībā dzīvojošās pilngadīgās personas un tam pievieno:

  • darba devēja izziņu par darba samaksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā, ja personas kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstos nav nepieciešamās informācijas;
  • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības (Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (turpmāk – Noteikumu) 1. pielikums) par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstus par pēdējo trīs pilnu kalendāra mēnešu naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās;
  • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus Noteikumu 2. pielikuma 2.2. apakšpunktā norādītos ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms Noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas;
  • citus dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” izmanto pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu SOPA, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniedzēja iesniegtajos dokumentos iekļautās ziņas un elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju.

Lēmumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un pabalsta sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai  piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pabalsta sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai saņēmējs Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādē “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” (turpmāk tekstā – ZRKAC) klātienē (Svētes ielā 33, Jelgavā) pieprasa izgatavot Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja viedkarti.

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai  izmaksā pēc JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. Piešķirto pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai pārskaita sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

Pabalsta sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai saņēmējs saņem klātienē ZRKAC Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja viedkarti un  bezmaksas izmanto sabiedrisko transportu noteikto braucienu ietvaros.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Atgādinājums: pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai tiesīga saņemt darbspējīgā vecuma persona, kas savu dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.2003.);
  • Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (spēkā no 01.01.2021.);
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”;
  • Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 28. aprīļa lēmums Nr. 7/7 “Noteikumu “Kartes “Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja karte” un kartes “Jegavas valstspilsētas skolēna apliecība” pieteikšanas, izsniegšanas un lietošanas kārtība” apstiprināšana” (stājas spēkā 28.04.2022.) (ar grozījumiem: 25.08.2022. lēmums Nr.11/20; 29.06.2023. lēmums 6/9; 21.12.2023. lēmums Nr.13/31).

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”,   Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” , Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (Nr.115), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9,   Jelgava, tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 11.03.2024.