2.8 °C, 5 m/s, 89.6 %

Sociālās palīdzības pabalsti trūcīgām/maznodrošinātām mājsaimniecībām (Informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Sociālās palīdzības pabalsti trūcīgām/maznodrošinātām mājsaimniecībām (Informācija par personas datu apstrādi)
Sociālās palīdzības pabalsti trūcīgām/maznodrošinātām mājsaimniecībām (Informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde

Trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana un sociālās palīdzības sniegšana, vērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”,  Reģ. Nr. 90001042284, adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv, tālrunis: 63012543, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai/ pārskatīšanai par:

 • trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu un sociālās palīdzības piešķiršanu;
 • personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sekojošu pabalstu piešķiršanai un izmaksai:
  • garantētā minimālā ienākuma pabalsts;
  • mājokļa pabalsts;
  • pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē;
  • pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē;
  • pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;
  • pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai;
  • pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;
  • pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti;
  • pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai.

Uzraudzības un kontroles nodrošināšanai, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu.

Sociālās palīdzības pabalstu izmaksas un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa pārskatīšanai un atcelšanai.

Atskaišu sagatavošanai un statistikas datu apkopošanai.

Apstrādes tiesiskais  pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde – sniegt sociālo palīdzību, pamatojoties uz klienta mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu, saskaņā ar:

 • Likums “Par sociālo drošību”.
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
 • Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Datu subjektu kategorijas

Klients – trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa, apstrādes mērķī minēto pabalstu pieprasītājs/ saņēmējs, viņa mājsaimniecības locekļi, kuri savu pamata dzīvesvietu deklarējuši vai faktiski dzīvo Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Likumiskais pārstāvis/ pilnvarotā persona.

Personas datu veidi 

Klienta un mājsaimniecības locekļu vārds, uzvārds, personas kods, adrese,  informācija par ienākumiem, kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskati (mājsaimniecībā esošo personu).

Klienta e-pasts, tālruņa numurs.

Likumiskā pārstāvja/ pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, norēķinu konts.

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi, sūdzības, dokumenti par atbilstību kritērijiem pabalsta saņemšanai.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes un to struktūrvienības:

Jelgavas sociālo lietu pārvalde (iesnieguma/sūdzības izskatīšana, sociālā darba veikšana, sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma piešķiršana), Centrālā pārvalde (sūdzību par Jelgavas sociālo lietu pārvaldes amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem izskatīšana), Audita pārvalde (pārbaužu  veikšana par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem), Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība (finanšu pārvaldīšana atbilstoši klasifikācijas kodiem), Jelgavas digitālais centrs (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu administrēšana, finanšu līdzekļu administrēšana).

Pēc pieprasījuma – Labklājības ministrija, Latvijas Republikas tiesas, tiesībsargājošās institūcijas, zvērināti tiesu izpildītāji – tiesību aktos noteikto pienākumu un uzdevumu izpildei.

Pārziņa nolīgtie datu apstrādātāji konkrētas apstrādes izpildei (t.sk. dokumentu vadības sistēmas uzturētājs).

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai – klienta lietā –5 gadi

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Pašvaldības sociālās sfēras procesu pārvaldības  lietojumprogramma (SOPA).

Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas lietojumprogramma (PERS) – ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (PMLP IR) – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta, ģimenes stāvoklis, ziņas par personu apliecinošu dokumentu, ziņas par pilsonību un Latvijas Republikā saņemto uzturēšanās dokumentu, ziņas par bērniem;

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) Invaliditātes informatīvā sistēma – ziņas par invaliditāti;

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datu bāze – ziņas par personas gūtajiem ienākumiem, personas darba attiecībām, saimnieciskās darbības veicēju, dati par kredītiestāžu vai pasta kontiem;

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datu bāze – informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru, informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību, ziņas par ieturējumiem;

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) informācijas sistēma – bezdarbnieka/darba meklētāja statusa iegūšanas/zaudēšanas datums, statusa izmaiņu iemesls, ziņas par apmeklējumiem un  darba meklēšanas pasākumiem;

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSSD) Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs – aktīvie/vēsturiskie transporta līdzekļi;

Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGFA) iesniedzēju un parādnieku reģistrs – dati par personu uzturlīdzekļu garantijas fonda sistēmā;

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatas (VVDZ) informācijas sistēma – nekustamie īpašumi Latvijas Republikā;

Valsts zemes dienesta (VZD) Kadastra informācijas sistēma – nekustamo īpašumu kadastra informācija;

Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācijas sistēma – Lauku atbalsta dienesta piešķirtā atbalsta apmērs;

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma – ziņas par traktortehniku mājsaimniecības ienākumu gūšanai;

Uzņēmumu reģistrs (UR) – dati par personas aktuālajiem amatiem un dalībām uzņēmumos, ziņas par maksātnespējas procesiem;

Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS) – ziņas par izglītības iestādi, kurā bērns/students reģistrēts.

Ja persona nesniedz datu apstrādei nepieciešamo informāciju, tad attiecīgais pabalsts vai trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statuss netiek piešķirts.

Pieprasījuma iesniedzējam jānodrošina iesaistīto personu (likumiskais pārstāvis/ pilnvarotā persona, mājsaimniecības locekļi) informēšana par to, ka apstrādes ietvaros tiks veikta šo personu datu apstrāde, t.sk. datu pārbaude informācijas sistēmās, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa, izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).