19.5 °C, 3.3 m/s, 54.4 %

ISO sertifikācija

Sākumlapa Par pašvaldībuISO sertifikācija
ISO sertifikācija

Integrētā vadības sistēma

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Centrālā pārvalde” Integrētās vadības sistēma (turpmāk tekstā – IVS) ieviesta un sertificēta kopš 2005.gada. Integrētajā vadības sistēmā tiek aptvertas 2 vadības sistēmas:

 • Kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standarta ISO 9001:2015 „Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības.” prasībām
 • Vides pārvaldības sistēma atbilstoši standarta ISO 14001:2015 „Vides pārvaldības sistēmas. Prasības un vadlīnijas lietošanai.” prasībām.

Sistēmas ieviešana ir stratēģisks lēmums, kas palīdz uzlabot iestādes sniegumu kopumā un nodrošina stabilu pamatu ilgtspējīgai attīstībai. Ieviešot IVS un pamatojoties uz Integrētās vadības sistēmas Politiku ir:

 • definēti kvalitātes un vides mērķi
 • uzturētas un pilnveidotas procedūras, procesi un izstrādāti jauni
 • noteikti raksturīgākie procesi
 • identificēti riski, apkopoti augstie riski un to novēršanas/mazināšanas darbības
 • veikta vides aspektu uzraudzība, pārskatīšana, aktualizēšana un vadība
 • veikta klientu sūdzību uzskaite un analīze
 • veikta aptauja par klientu apmierinātību
 • uzturēti un aktualizēti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sniegtie pakalpojumi
 • nodrošināta Personas datu apstrāde atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • novērtēts iestādes izpildījums attiecībā uz vidi un atbilstība vides likumdošanas prasībām
 • pārskatītas un pilnveidotas IVS Rokasgrāmatas sadaļas – procesi, dokumenti, datu bāzes, reģistri, veidlapas
 • darbojas IVS uzturēšanas un pilnveidošanas darba grupas un iekšējie auditori, pārskatīti un realizēti auditoru ieteikumi/novērojumi
 • novērstas ārējo institūciju (ārējo auditu) pārbaudēs atklātās kļūdas, neatbilstības, pārkāpumi u.c

 

Integrētās vadības sistēmas politika

(IVS Politika)

2023.gada 7.martā SIA “Bureau Veritas Latvia” auditori veica pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde”  Integrētās vadības sistēmas pārsertifikācijas auditu (7 sertifikācijas cikls) atbilstoši Eiropas standartiem ISO 9001:2015 “Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības.” un ISO 14001:2015 “Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju lietošanai” un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības energopārvaldības sistēmas pārsertifikācijas auditu (3 sertifikācijas cikls)  atbilstoši ISO 50001:2018 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”.

Līdz ar Integrētās vadības sistēmas pārsertifikāciju  Jelgavas pilsētas pašvaldība atkārtoti pievienojas Latvijas labākajiem uzņēmumiem, kas sertificēti kā atbilstoši starptautisku standartu prasībām.

 

Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001:2015

Sertifikāts ISO 9001:2015 (Sertifikats_ISO9001) apliecina kvalitatīvu vadības un kontroles sistēmas darbību. Klientiem un sadarbības partneriem tas sniedz pārliecību par to, ka uzņēmums rūpējas par savu pakalpojumu kvalitāti, uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski izejot neatkarīgu auditoru pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu. Tāpat šis sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā strādā kompetents un profesionāls personāls, kas darbojas pēc izstrādātām noteiktām kvalitātes vadības procedūrām.

 

Vides pārvaldības sistēma ISO 14001:2015

Sertifikāts ISO 14001:2015 (Sertifikats_ISO14001) apliecina, ka uzņēmumā izstrādātā un ieviestā Vides pārvaldības sistēma tiek vērtēta pēc labākās prakses standarta un atbilst šī standarta prasībām, uzņēmumā pastāvīgi tiek nodrošināta darbības atbilstība vides normatīvo aktu prasībām un uzņēmuma virzība ir uz nepārtrauktu snieguma uzlabojumu vides aizsardzības jomā un dabas resursu racionālā izmantošanā.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas darbs vides kvalitātes uzlabošanā

(Pilsētvides kvalitātes uzlabošanas pasākumi)

 

Energopārvaldības pārvaldības sistēma ISO 50001:2018

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 2017.gadā sertificēta atbilstoši LV EN ISO50001:2012 standarta prasībām. Sertificēta darbības sfēra – energopārvaldība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošajās ēkās un publiskais apgaismojums.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Energopārvaldības politika

2023.gada 7.martā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Energopārvaldības sistēma (pašvaldības īpašumā esošajās ēkās un publiskais apgaismojums Jelgavas valstspilsētā) pārsertificēta (3 sertifikācijas cikls) un atzīta par atbilstošu starptautiskā ISO 50001:2018 “Enegopārvaldības sistēma” standarta prasībām.

Sertifikāts EN ISO 50001:2018 (Sertifikats_ISO50001) apliecina, ka organizācija savā darbībā padara enerģijas izmantošanu efektīvāku, nodrošina sistemātisku enerģijas patēriņa kontroli, analīzi un energoefektivitātes uzlabojumus, uzlabo darbības efektivitāti, vienlaikus sekmējot ietekmes uz vidi mazināšanos.