2.3 °C, 4.2 m/s, 90.2 %

SAM 4.2.2.

SAM 4.2.2.

Publicēts 20.03.2017.

Informācija par grozījumiem – 18.06.2018., 21.06.2019., 11.12.2019.

 

4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”
pirmā projektu iesniegumu atlases kārta “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
Atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 

 

No 2017.gada 20.marta Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam (nolikuma 6.pielikums) 

 

Paziņojums par grozījumiem Nr.3 projektu iesniegumu atlases nolikumāPaziņojums par grozījumiem Nr.2 projektu iesniegumu atlases nolikumāPaziņojums par grozījumiem projektu iesniegumu atlases nolikumāUzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus (392.3 Kb)Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2019. gada 10.decembra rīkojuma Nr. 60-rp “Par grozījumiem 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā” norakstsJelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2019.gada 19.jūnija rīkojuma Nr.30-rp “Par grozījumiem 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā” norakstsJelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2018.gada 15.jūnija rīkojums Nr. 29-rp “Par grozījumiem 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesnieguma atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā” norakstsJelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2017.gada 17.marta rīkojuma Nr.15-rp “Par 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu” noraksts (633.42 Kb)Projektu iesniegumu atlases nolikums (ar grozījumiem, kas izstrādāti ar 10.12.2019. rīkojumu Nr. 60-rp)ARHĪVS: Projektu iesniegumu atlases nolikums (ar grozījumiem, kas izstrādāti 19.06.2019 ar rīkojumu Nr. 30-rp)ARHĪVS: Projektu iesniegumu atlases nolikums (ar grozījumiem, kas izstrādāti ar 15.06.2018. rīkojumu Nr. 29-rp)ARHĪVS: Projektu iesniegumu atlases nolikums1.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa” (197.5 Kb)

 

“Projekta iesnieguma veidlapas” pielikumi:

1. pielikums iesniegumam “Projekta īstenošanas laika grafiks” 2. pielikums projekta iesniegumam “Finansēšanas plāns” 3. pielikums projekta iesniegumam “Projekta budžeta kopsavilkums” 4.pielikums projekta iesniegumam “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību” (41 Kb)2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” (ar grozījumiem, kas izstrādāti ar 19.06.2019. rīkojumu Nr.30-rp)ARHĪVS: 2. pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”3.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji” (126.5 Kb)4. pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (ar grozījumiem, kas izstrādāti ar 10.12.2019. rīkojumu Nr. 60-rp)ARHĪVS: 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” (1.06 Mb)5.pielikums “Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts” (246 Kb) (ar grozījumiem, kas izstrādāti ar 19.06.2019. rīkojumu Nr.30-rp)ARHĪVS: 5.pielikums “Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts” (246 Kb)6. pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks” (ar grozījumiem, kas izstrādāti ar 10.12.2019. rīkojumu Nr. 60-rp)ARHĪVS: 6.pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”
Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē

Papildu informācija
Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=25726

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

Apstiprinātie projektu iesniegumi

 

N.p.k. Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta iesniedzēja nosaukums Projekta apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums
1. 4.2.2.0/17/I/060 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas dome 27.07.2018.
2. 4.2.2.0/17/I/061 Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7, energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas dome 27.07.2018.
3. 4.2.2.0/20/I/001 Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas dome 11.11.2020.
4. 4.2.2.0/20/I/005 Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas dome 02.03.2021.
5. 4.2.2.0/19/I/007 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas dome 23.03.2021.
6. 4.2.2.0/20/I/003 Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 14.07.2021.