0.2 °C, 0.5 m/s, 86.2 %

Mājokļa pabalsts

Sākumlapa PakalpojumiMājokļa pabalsts
Mājokļa pabalsts

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Pilngadību sasniegušais bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns no pilngadības sasniegšanas dienas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās  var saņemt mājokļa pabalstu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Pakalpojuma saņēmējs

Pilngadību sasniegušais bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns no pilngadības sasniegšanas dienas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” (turpmāk – Bāriņtiesa).

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115.kab.)

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Aprēķināto un piešķirto mājokļa pabalstu pārskaita pārvaldniekam, citiem pakalpojumu sniedzējiem un kurināmā piegādātājam vai uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai izmaksā iesniedzējam skaidrā naudā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Pilngadību sasniegušais bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns no pilngadības sasniegšanas dienas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai iesniedz JSLP klātienē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, informācijas kabinetā (115.kab.)), vai nosūta pa pastu, vai e-pastu  (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai e-adresē iesniegumu un citus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

Pieprasot mājokļa pabalstu, iesniedzējs papildus iesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), apliecinošus dokumentus par dzīvojamās telpas lietošanas izdevumiem par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi. Aprēķināto un piešķirto mājokļa pabalstu izmaksā pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Atgādinājuma. Mājokļa pabalstu pilngadību sasniegušajam bārenim ir tiesīgs pieprasīt bērns bārenis, viņa likumiskais pārstāvis vai pilngadību sasniedzis bārenis, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Bāriņtiesa. Mājokļa pabalstu piešķir uz 3 mēnešiem 4 reizes kalendārajā gadā.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Bērnu tiesību aizsardzības likums (stājas spēkā 07.1998.);
  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (stājas spēkā 11.2005.);
  • Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 01.01.2021.);
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr. 23-17 “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 12.10.2023.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e–pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

JSLP vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e–pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 06.12.2023.