1.6 °C, 1.3 m/s, 85.9 %

Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (Informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (Informācija par personas datu apstrādi)
Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (Informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde

Sociālo garantiju un palīdzības sniegšana, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”,  Reģ. Nr. 90001042284, adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv, tālrunis: 63012543, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Personas atbilstības izvērtēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sociālo garantiju un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu piešķiršanai un izmaksai par:

sociālo garantiju veidi:

 • naudas līdzekļi patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
 • pabalsts ikmēneša izdevumiem;
 • mājokļa pabalsts.

 

brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi:

 • pabalsts apģērba iegādei;
 • pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;
 • vienreizējs pabalsts drošības naudas iemaksai par mājokli.

 

Uzraudzības un kontroles nodrošināšanai, lai novērstu sociālās garantijas un pabalsta prettiesisku izmaksu.

Atskaišu sagatavošanai un statistikas datu apkopošanai.

Apstrādes tiesiskais  pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde – sniegt sociālo palīdzību, pamatojoties un saskaņā ar:

 • Vispārīgā datu aizsardzības regula.
 • Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr.23-17 “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.
 • Datu subjektu kategorijas

Klients – apstrādes mērķī minēto sociālo garantiju un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu pieprasītājs/ saņēmējs, bērns bārenis, viņa likumiskais pārstāvis/ pilnvarotā persona vai pilngadību sasniegušais bārenis, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”.

Personas datu veidi 

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, norēķinu konts.

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi, sūdzības, dokumenti par atbilstību kritērijiem pabalsta saņemšanai.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes un to struktūrvienības:

Jelgavas sociālo lietu pārvalde (iesnieguma/sūdzības izskatīšana, sociālā darba veikšana, sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma piešķiršana), Centrālā pārvalde (sūdzību par Jelgavas sociālo lietu pārvaldes amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem izskatīšana), Audita pārvalde (pārbaužu  veikšana par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem), Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība (finanšu pārvaldīšana atbilstoši klasifikācijas kodiem), Jelgavas digitālais centrs (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu administrēšana, finanšu līdzekļu administrēšana).

Pēc pieprasījuma – Labklājības ministrija, Latvijas Republikas tiesas, tiesībsargājošās institūcijas, zvērināti tiesu izpildītāji – tiesību aktos noteikto pienākumu un uzdevumu izpildei.

Pārziņa nolīgtie datu apstrādātāji konkrētas apstrādes izpildei (t.sk. dokumentu vadības sistēmas uzturētājs).

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai – klienta lietā –5 gadi

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Pašvaldības sociālās sfēras procesu pārvaldības  lietojumprogramma (SOPA).

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (PMLP IR) – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta, ģimenes stāvoklis, ziņas par personu apliecinošu dokumentu, ziņas par pilsonību un Latvijas Republikā saņemto uzturēšanās dokumentu, ziņas par bērniem;

Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS) – ziņas par izglītības iestādi, kurā bērns/students reģistrēts.

Ja persona nesniedz datu apstrādei nepieciešamo informāciju, tad attiecīgās sociālās garantijas un/vai pabalsts netiek piešķirts.

Pieprasījuma iesniedzējam jānodrošina iesaistīto personu (likumiskais pārstāvis/ pilnvarotā persona, mājsaimniecības locekļi) informēšana par to, ka apstrādes ietvaros tiks veikta šo personu datu apstrāde, t.sk. datu pārbaude informācijas sistēmās, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa, izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).