22.3 °C, 0.4 m/s, 87.1 %

Pabalsts tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei

Sākumlapa PakalpojumiPabalsts tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei
Pabalsts tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Atbalsta pasākuma mājokļa vides pielāgošanai veids – pabalsts tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) piešķir pabalstu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei saskaņā ar trīspusējo līgumu starp JSLP, personu un pakalpojumu sniedzēju. Pabalsta tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei apmērs ir līdz 500,00 euro.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Persona ar kustību traucējumiem ar I grupas invaliditāti vai persona līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna ar invaliditāti kopšanas nepieciešamībai, un kura pārvietojoties izmanto riteņkrēslu.

Pakalpojuma izpildes termiņš

JSLP pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei 5 darba dienu laikā no iesnieguma, rēķina un pieņemšanas nodošanas akta par paveiktiem darbiem  saņemšanas un 5 darba dienu paziņo personai par pieņemto lēmumu.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pabalsta izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai (Nr.1-10/6.5)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese 

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa, 124.kabinets.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

JSLP pārskaita pabalstu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā. Tehnisko apkopi veic pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar līgumu.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP:

  • iesniegumu par pabalsta piešķiršanu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei;
  • rēķinu par paveiktajiem darbiem;
  • paveikto darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana 

JSLP Rehabilitācijas nodaļas speciālists izvērtē personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un sagatavo JSLP lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Lēmumu pieņem JSLP vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

Atgādinājums:

Pabalstu tiesīga saņemt persona ar I grupas  invaliditāti  un persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, kurai ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna ar invaliditāti kopšanas nepieciešamībai, kura pārvietojoties izmanto riteņkrēslu un kura uz pabalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi un faktiski dzīvo Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus, ja:

  • mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā;
  • zemesgrāmatā personai ir nostiprināta mājokļa bezatlīdzības lietošanas tiesība;
  • personai ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, kura termiņš nav īsāks par 5 gadiem no pabalsta/atbalsta pieprasīšanas dienas. Minētais termiņš neattiecas uz pašvaldības dzīvojamās telpas un sociālā dzīvokļa īres līgumu.

Pabalstu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei piešķir neizvērtējot personas ienākumus un materiālo situāciju.

Pabalstu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei piešķir vienu reizi gadā.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 25. maija saistošie noteikumi Nr. 23-8 “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā”;
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa, 124.kab., tālrunis 63029841; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 13.11.2023.