17.4 °C, 1 m/s, 93.3 %

Atbalsta pasākumi vides pielāgošanai (Informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Atbalsta pasākumi vides pielāgošanai (Informācija par personas datu apstrādi)
Atbalsta pasākumi vides pielāgošanai (Informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde

Sociālās palīdzības un/vai atbalsta pasākumu sniegšana mājokļa iekšējās un ārējās vides pieejamības uzlabošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo situāciju.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”,  Reģ. Nr. 90001042284, adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv, tālrunis: 63012543, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Personas atbilstības izvērtēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sekojošu atbalsta pasākumu un/vai pabalstu piešķiršanai:

  • pabalsts mājokļa iekšējās vides pielāgošanai;
  • pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai;
  • pabalsts tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei;
  • atbalsts pacēlāja nodošanai personas lietošanā;
  • atbalsts pandusa (uzbrauktuves) izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.

Uzraudzības un kontroles nodrošināšanai, lai novērstu atbalsta pasākumu un/vai pabalstu prettiesisku izmaksu.

Atskaišu sagatavošanai un statistikas datu apkopošanai.

Apstrādes tiesiskais  pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde – sniegt sociālo palīdzību, pamatojoties un saskaņā ar:

  • Vispārīgā datu aizsardzības regula.
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 25.maija saistošie noteikumi Nr.23-8 “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā”.

 

Datu subjektu kategorijas

Klients – apstrādes mērķī minēto atbalsta pasākumu un/vai pabalstu pieprasītājs/saņēmējs, persona ar kustību traucējumiem ar I grupas invaliditāti vai persona līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna ar invaliditāti kopšanas nepieciešamībai, un kura pārvietojoties izmanto riteņkrēslu, viņa likumiskais pārstāvis/ pilnvarotā persona, kura savu pamata dzīvesvietu uz pabalstu un/vai atbalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi un faktiski dzīvo Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus, ja:

  • mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā;
  • zemesgrāmatā personai ir nostiprināta mājokļa bezatlīdzības lietošanas tiesība;
  • personai ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, kura termiņš nav īsāks par 5 gadiem no pabalsta/atbalsta pieprasīšanas dienas. Minētais termiņš neattiecas uz pašvaldības dzīvojamās telpas un sociālā dzīvokļa īres līgumu.

Personas datu veidi 

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi, sūdzības, dokumenti par atbilstību kritērijiem atbalsta pasākumu un/vai pabalstu saņemšanai.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes un to struktūrvienības:

Jelgavas sociālo lietu pārvalde (iesnieguma/sūdzības izskatīšana, sociālā darba veikšana, sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma piešķiršana), Centrālā pārvalde (sūdzību par Jelgavas sociālo lietu pārvaldes amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem izskatīšana), Audita pārvalde (pārbaužu  veikšana par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem), Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība (finanšu pārvaldīšana atbilstoši klasifikācijas kodiem), Jelgavas digitālais centrs (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu administrēšana, finanšu līdzekļu administrēšana).

Pēc pieprasījuma – Labklājības ministrija, Latvijas Republikas tiesas, tiesībsargājošās institūcijas, zvērināti tiesu izpildītāji – tiesību aktos noteikto pienākumu un uzdevumu izpildei.

Pārziņa nolīgtie datu apstrādātāji konkrētas apstrādes izpildei (t.sk. dokumentu vadības sistēmas uzturētājs).

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai – klienta lietā –5 gadi

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Pašvaldības sociālās sfēras procesu pārvaldības  lietojumprogramma (SOPA).

Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas lietojumprogramma (PERS) – ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatas (VVDZ) informācijas sistēma – nekustamie īpašumi Latvijas Republikā;

Valsts zemes dienesta (VZD) Kadastra informācijas sistēma – nekustamo īpašumu kadastra informācija.

Ja persona nesniedz datu apstrādei nepieciešamo informāciju, tad attiecīgais  atbalsta pasākums un/vai pabalsts netiek piešķirts.

Pieprasījuma iesniedzējam jānodrošina iesaistīto personu (likumiskais pārstāvis/ pilnvarotā persona, mājsaimniecības locekļi) informēšana par to, ka apstrādes ietvaros tiks veikta šo personu datu apstrāde, t.sk. datu pārbaude informācijas sistēmās, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa, izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).