-6.4 °C, 2.9 m/s, 90.5 %

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

Sākumlapa PakalpojumiPabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālās palīdzības pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai – pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai kalendārajā gadā ietver:

 • pabalstu ārstēšanas izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 157.00 euro;
 • pabalstu medikamentu apmaksai akūtu vai hronisku slimību gadījumos, nepārsniedzot 114.00 euro;
 • pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai, nepārsniedzot 171.00 euro;
 • pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksaizobu protezēšanas izdevumu segšanai 50 % apmērā, nepārsniedzot 100.00 euro, zobu ārstēšanas izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 57.00 euro;
 • pabalstu briļļu apmaksai, nepārsniedzot 57.00 euro bērnam, pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Persona, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un normatīvajos aktos noteiktie un  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP)  pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr.115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām aizpilda iesniegumu. Iesniegumu paraksta mājsaimniecības pilngadīgās personas.

Lai izvērtētu mazsaimniecības materiālo situāciju, iesniegumam pievieno:

 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā, ja personas kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstos nav nepieciešamās informācijas;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības (Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (turpmāk – Noteikumu) 1. pielikums) par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstus par pēdējo trīs pilnu kalendāra mēnešu naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus Noteikumu 2. pielikuma 2.2. apakšpunktā norādītos ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms Noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas;
 • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu un par pabalsta piešķiršanu medicīnas pakalpojumu apmaksai.

Mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanai JSLP izmanto pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu SOPA un Noteikumu  2.punktā minētajos dokumentos iekļautās ziņas un elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju (2.pielikums).

Lēmumu pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Nelabvēlīgā lēmuma gadījumā, tiek sagatavots JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums. Lēmuma noraksts tiek nosūtīts iesniedzējam pa pastu.

Atgādinājums:

 • Pabalstu ārstēšanas izdevumu apmaksai piešķir par ārstniecības pakalpojumiem, kuri saņemti Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu un sertifikāciju reģistrā reģistrētās iestādēs, reģistrēti Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē, izņemot par papildinošās (komplementārās) medicīnas pakalpojumiem.
 • Lai saņemtu pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai par fizikālās medicīnas pakalpojumiem, iesniedzējs iesniedz izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par nepieciešamību saņemt konkrēto pakalpojumu.
 • Pabalstu medikamentu apmaksai piešķir Latvijas Republikas Zāļu reģistrā reģistrētu zāļu iegādei un izņēmuma gadījumos Pārtikas un veterinārā dienesta Uztura bagātinātāju reģistrā iekļautu līdzekļu iegādei, ja vitamīni, minerālvielas vai citi līdzekļi nepieciešami akūtas vai hroniskas slimības simptomu mazināšanai un tas noteikts izrakstā no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u).
 • Lai saņemtu pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, iesniedzējs iesniedz izdevumu apmaksu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, kas noformēti uz iesniedzēja vārda, par izdevumiem kalendārajā gadā, izņemot par decembra mēnesi, kad maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, var iesniegt līdz nākamā kalendārā gada 31. janvārim.
 • Pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai piešķir glikēmijas teststrēmeļu apmaksai, stomas aprūpes preču apmaksai, pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti ar slimību izraisītu vidēju vai smagu inkontinenci inkontinences līdzekļu apmaksai.
 • Lai saņemtu pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai, iesniedzējs iesniedz izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus saistībā ar vidēju vai smagu inkontinenci, stomas aprūpes preces vai glikēmijas teststrēmeles;
 • Kalendārā gada laikā atkārtoti pieprasot pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) jāiesniedz ne retāk kā vienu reizi 6 mēnešos.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
 • Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (spēkā no 01.01.2021.);
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības  gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (spēkā no 30.09.2021.).

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā.

JSLP vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr.115), tālrunis 63048914, 63007224; Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, vadītāja, tālrunis 63048907; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 03.07.2023.