-4.7 °C, 0.9 m/s, 91.6 %

Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai

Sākumlapa PakalpojumiPabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai
Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai, nepārsniedzot 15.00 euro mēnesī, piešķir kārtējā mācību gadā izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Izglītojamais, kuram ir noteikts trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr.115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai pārskaita izglītības pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai vispirms ir nepieciešams izvērtēt mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Viena no mājsaimniecības pilngadīgām personām aizpilda iesniegumu. Iesniegumu paraksta mājsaimniecības visas pilngadīgās personas.

Iesniegumam pievieno:

  • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus;
  • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

JSLP sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA) elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un dokumentos iekļautās ziņas. Iesniedzējs paraksta SOPA sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu.

Lēmumu pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai pārskaita izglītības pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

Pabalsta atteikuma gadījumā, tiek sagatavots JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums. Lēmuma noraksts tiek nosūtīts iesniedzējam pa pastu.

Atgādinājums:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai piešķir izglītojamajam trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi vai faktiski dzīvo Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, statusa noteiktajā periodā.

Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai piešķir pēc mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas.

Lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un/vai par atbilstības noteikšanu trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam mājsaimniecība var tikt apsekota dzīves apstākļu novērtēšanai un sociālās situācijas noskaidrošanai tās deklarētajā vai faktiskajā dzīvesvietā Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (spēkā no 01.01.2021.);
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā.

JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr.115), tālrunis 63048914, 63007224; Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, vadītāja, tālrunis 63048907; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 26.06.2023.