21.8 °C, 1.1 m/s, 90.4 %

Atbalsts pacēlāja nodošanai personas lietošanā

Sākumlapa PakalpojumiAtbalsts pacēlāja nodošanai personas lietošanā
Atbalsts pacēlāja nodošanai personas lietošanā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Atbalsta pasākuma mājokļa vides pielāgošanai veids  – tehniskā palīglīdzekļa nodošana personas lietošanā, slēdzot patapinājuma līgumu. Stacionārais pacēlājs – stacionāra, saliekama vai paceļama inženiertehniska ierīce. Mobilais pacēlājs –  ierīce ar ko iespējams riteņkrēslu ar tajā sēdošu personu pārvietot pa kāpņu laidu gan augšup gan lejup.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Persona ar kustību traucējumiem ar I grupas invaliditāti vai persona līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna ar invaliditāti kopšanas nepieciešamībai, un kura pārvietojoties izmanto riteņkrēslu.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Atbalstu nodrošina rindas kārtībā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Atbalsta izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai (Nr.1-10/6.5)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese 

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa, 124.kabinets.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Personas mājoklī.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP):

 • iesniegumu par atbalsta piešķiršanu;
 • ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos riteņkrēslā;
 • īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana 

JSLP Rehabilitācijas nodaļas speciālists:

 • izvērtē personas atbilstību noteikumu noteiktajām prasībām;
 • pieprasa JSLP ergoterapeitam sniegt atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;
 • pieprasa Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes administrācijas Būvvaldei sniegt atzinumu par mājokļa pielāgošanas iespējamību;
 • novērtē personas individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa ārējās vides pielāgošanu;
 • sagatavo JSLP lēmuma projektu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Lēmumu pieņem JSLP vadītāja. Ar lēmuma pieņemšanas dienu personu reģistrē atbalsta pasākumu saņemšanas rindā;
 • sagatavo patapinājuma līgumu;
 • sagatavo pieņemšanas – nodošanas aktu par pacēlāja nodošanu patapinājumā vai tā atgriešanu un organizē tā parakstīšanu;
 • sagatavo vienošanos par grozījumiem patapinājuma līgumā, pamatojoties uz personas iesniegto iesniegumu;

JSLP vadītāja noslēdz trīspusēju līgumu par pacēlāja nodošanu patapinājumā un tehnisko apkopi.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

Personas līdzdarbības pienākumi:

 • 10 darba dienu laikā pēc pacēlāja uzstādīšanas vai nodošanas patapinājumā noslēgt trīspusēju līgumu par pacēlāja tehnisko apkopi starp JSLP, personu un pakalpojuma sniedzēju;
 • nodrošināt trīspusēja līguma noslēgšanu starp JSLP, personu un trešo personu, kura nodrošinās nodotā pacēlāja atgriešanu JSLP, vajadzībai izbeidzoties, gadījumos, kad persona pati nevar atgriezt pacēlāju JSLP.

Atgādinājums:

Atbalstu tiesīga saņemt persona ar 1. grupas  invaliditāti  un persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, kurai ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna ar invaliditāti kopšanas nepieciešamībai, kura pārvietojoties izmanto riteņkrēslu un kura uz atbalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi un faktiski dzīvo Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus, ja:

 • mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā;
 • zemesgrāmatā personai ir nostiprināta mājokļa bezatlīdzības lietošanas tiesība;
 • personai ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, kura termiņš nav īsāks par 5 gadiem no pabalsta/atbalsta pieprasīšanas dienas. Minētais termiņš neattiecas uz pašvaldības dzīvojamās telpas un sociālā dzīvokļa īres līgumu.

Atbalsta pasākumus nodrošina, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo situāciju.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 25. maija saistošie noteikumi Nr. 23-8 “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā”;
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa, 124.kab., tālrunis 63029841; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 13.11.2023.