1.2 °C, 1 m/s, 74.9 %

Pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam

Sākumlapa PakalpojumiPabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam
Pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu – pabalstu īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam piešķir, ja speciālists atbilst visiem turpmāk norādītajiem kritērijiem:

  • speciālists ir noslēdzis darba līgumu par pedagoģiskā darba veikšanu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādi;
  • speciālists ir noslēdzis īres līgumu par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošas dzīvojamās telpas īri, kura atrodas Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, un faktiski dzīvo īrētajā dzīvojamajā telpā;
  • speciālista vai viņa laulātā īpašumā nav dzīvojamās telpas Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
  • Pabalstu, nepārsniedzot 150.00 euro mēnesī, piešķir uz 10 mēnešiem vai uz īres līguma darbības laiku, ja tas ir īsāks par 10 mēnešiem, nepārsniedzot īres līgumā noteikto īres maksu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem  lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30

Saņemšanas kanāli

Pabalstu īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam pārskaita speciālista iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas maksājumu kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Speciālists, kurš savu pamata dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” klātienē  vai nosūta pa pastu, vai e-pastu  (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu un tam pievieno darba līguma par pedagoģiskā darba veikšanu kopiju un            īres līguma kopiju.

Lēmumu par pabalsta īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam izmaksā pēc JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. Pabalsta īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam izmaksa pirms termiņa tiek pārtraukta, ja ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības vai speciālistam tiek izīrēta pašvaldības dzīvojamā telpa, kurai ir noteikts kvalificētam speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statuss. Pabalstu īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam pārskaita speciālista iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas maksājumu kontā.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Atgādinājums: speciālista līdzdarbības pienākums ir vienu reizi 10 mēnešos uzrādīt JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” apliecinošu dokumentu (kvīts, čeks, kredītiestādes maksājumu konta pārskats u.c.), kas noformēts uz speciālista vārda, par pabalsta izlietošanu tam paredzētajam mērķim.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupai ir tiesības atteikt piešķirt pabalstu īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam vai atcelt lēmumu par pabalsta piešķiršanu pilnībā vai daļēji, ja iesniedzējs bez pamatota iemesla nepilda kādu no noteikumos noteiktajiem pienākumiem.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 01.10.2021.)

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9,   Jelgava, tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 15.03.2024.