3.9 °C, 4 m/s, 86.5 %

Sociālās palīdzības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti (Informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Sociālās palīdzības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti (Informācija par personas datu apstrādi)
Sociālās palīdzības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti (Informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde

Sociālās palīdzības sniegšana, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, lai nodrošinātu materiālo atbalstu noteiktai iedzīvotāju grupai vai personai svarīgos dzīves periodos, vai personas aktuālās problēmas risināšanai.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”,  Reģ. Nr. 90001042284, adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv, tālrunis: 63012543, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Personas atbilstības izvērtēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sekojošu brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu piešķiršanai un izmaksai:

 • Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
 • Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni;
 • Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē;
 • Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē;
 • Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam;
 • Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai;
 • Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei;
 • Pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam;
 • Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai;
 • Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam;
 • Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai;
 • Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu;
 • Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes;
 • Apbedīšanas pabalsts.

Uzraudzības un kontroles nodrošināšanai, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu.

Atskaišu sagatavošanai un statistikas datu apkopošanai.

Apstrādes tiesiskais  pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde – sniegt sociālo palīdzību, pamatojoties un saskaņā ar:

 • Vispārīgā datu aizsardzības regula.
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Datu subjektu kategorijas

Klients – apstrādes mērķī minēto pabalstu pieprasītājs/ saņēmējs, mājsaimniecības locekļi, kuri savu pamata dzīvesvietu deklarējuši Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Klienta likumiskais pārstāvis/ pilnvarotā persona.

Personas datu veidi 

Klienta un mājsaimniecības locekļu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, norēķinu konts kredītiestādē.

Likumiskā pārstāvja/ pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, norēķinu konts.

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi, sūdzības, dokumenti par atbilstību kritērijiem pabalsta saņemšanai.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes un to struktūrvienības:

Jelgavas sociālo lietu pārvalde (iesnieguma/sūdzības izskatīšana, sociālā darba veikšana, sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma piešķiršana), Centrālā pārvalde (sūdzību par Jelgavas sociālo lietu pārvaldes amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem izskatīšana), Audita pārvalde (pārbaužu  veikšana par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem), Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība (finanšu pārvaldīšana atbilstoši klasifikācijas kodiem), Jelgavas digitālais centrs (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu administrēšana, finanšu līdzekļu administrēšana).

Pēc pieprasījuma – Labklājības ministrija, Latvijas Republikas tiesas, tiesībsargājošās institūcijas, zvērināti tiesu izpildītāji – tiesību aktos noteikto pienākumu un uzdevumu izpildei.

Pārziņa nolīgtie datu apstrādātāji konkrētas apstrādes izpildei (t.sk. dokumentu vadības sistēmas uzturētājs).

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai – klienta lietā –5 gadi

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Pašvaldības sociālās sfēras procesu pārvaldības  lietojumprogramma (SOPA).

Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas lietojumprogramma (PERS) – ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (PMLP IR) – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta, ģimenes stāvoklis, ziņas par personu apliecinošu dokumentu, ziņas par pilsonību un Latvijas Republikā saņemto uzturēšanās dokumentu, ziņas par bērniem.

Ja persona nesniedz datu apstrādei nepieciešamo informāciju, tad attiecīgais pabalsts netiek piešķirts.

Pieprasījuma iesniedzējam jānodrošina iesaistīto personu (likumiskais pārstāvis/ pilnvarotā persona, mājsaimniecības locekļi) informēšana par to, ka apstrādes ietvaros tiks veikta šo personu datu apstrāde, t.sk. datu pārbaude informācijas sistēmās, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa, izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).