0.2 °C, 0.5 m/s, 86.2 %

Vienreizējs pabalsts drošības naudas iemaksai par mājokli

Sākumlapa Vienreizējs pabalsts drošības naudas iemaksai par mājokli
Vienreizējs pabalsts drošības naudas iemaksai par mājokli

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Vienreizējo pabalstu drošības naudas iemaksai par mājokli piešķir īres līgumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā 320,00 euro apmērā, pilngadību sasniegušajam bārenim, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” (turpmāk – Bāriņtiesa) un kurš pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās uzsāk patstāvīgu dzīvi un ir noslēdzis līgumu par dzīvojamo telpu īri, izņemot par pašvaldības dzīvojamo telpu un par pirmās pakāpes radiniekiem piederošo dzīvojamo telpu īri.

Pakalpojuma saņēmējs

Pilngadību sasniegušais bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115.kab.)

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Vienreizējo pabalstu drošības naudas iemaksai par mājokli pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Vienu reizi pilngadību sasniegušais bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, uzsākot patstāvīgu dzīvi, iesniedz JSLP klātienē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, informācijas kabinetā (115.kab.)), vai nosūta pa pastu, vai e-pastu  (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai e-adresē iesniegumu un dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu).

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

Vienreizējo pabalstu drošības naudas iemaksai par mājokli izmaksā pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Atgādinājums: pabalsts tiek piešķirts vienu reizi pilngadību sasniegušajam bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kurš uzsāk patstāvīgu dzīvi un ir noslēdzis līgumu par dzīvojamo telpu īri, izņemot par pašvaldības dzīvojamo telpu un par pirmās pakāpes radiniekiem piederošo dzīvojamo telpu īri un par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Bāriņtiesa, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Bērnu tiesību aizsardzības likums (stājas spēkā 07.1998.);
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr. 23-17 “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 12.10.2023.).

Pārsūdzības iespējas

Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e–pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

JSLP vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e–pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis: 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 06.12.2023.