-3.2 °C, 2.9 m/s, 93.7 %

Pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai

Sākumlapa PakalpojumiPabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai
Pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Atbalsta pasākuma veids vides pielāgošanai personai, kura pārvietojoties izmanto riteņkrēslu. Mājokļa ārējā vide – personas īpašumā vai lietojumā esošās viendzīvokļa/daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpas un īpašumam piegulošā teritorija. Panduss (uzbrauktuve) – pārvietošanai riteņkrēslā piemērota stacionāra ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu pārvarēšanai. Panduss (uzbrauktuve) tiek ierīkots viendzīvokļa dzīvojama-jā mājā vai piegulošajā teritorijā līdz kāpņu telpai. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments  (turpmāk – PĪD) veic personas mājokļa apsekošanu sadarbībā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) ergoterapeitu, tāmes izstrādāšanu, ievērojot JSLP ergoterapeita atzinumu, un sagatavo četrpusēja līguma projektu par nepieciešamo būvdarbu veikšanu starp JSLP, PĪD, darba izpildītāju un personu.

Pabalsta apmērs viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai – pandusa (uzbrauktuves) izbūvei ir līdz 10600,00 euro.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Persona ar kustību traucējumiem ar I grupas invaliditāti vai persona līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna ar invaliditāti kopšanas nepieciešamībai, un kura pārvietojoties izmanto riteņkrēslu.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Par pieņemto lēmumu, ar kuru persona atzīta par tiesīgu saņemt pabalstu mājokļa viendzīvokļa ārējās vides pielāgošanai, 5 darba dienu laikā rakstveidā paziņo personai un lēmuma norakstu nosūta PĪD. Gadījumos, kad naudas līdzekļu apjoms nav pietiekošs atbalsta pa-sākumu realizēšanai konkrētai personai pilnā apjomā kārtējā budžeta ietvaros, pabalsts tiek nodrošināts nākamajām rindā reģistrētajām personām.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pabalsta izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai (Nr.1-10/6.5)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa, 127.kabinets.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Personas dzīvesvietā, informāciju var saņemt pa tālruni: 63048917.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP:

 • iesniegumu par pabalsta piešķiršanu viendzīvokļa mājas arējās vides pielāgošanai;
 • ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes un blakusdiagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos riteņkrēslā;
 • īpašuma tiesības vai lietojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu (ja persona nav mājokļa īpašnieks).

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana 

JSLP Rehabilitācijas nodaļas speciālists:

 • izvērtē personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • piesaista ergoterapeitu atzinuma sagatavošanai par nepieciešamajiem pielāgojumiem;
 • pieprasa Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvaldei atzinumu par mājokļa pielāgošanas iespējamību;
 • novērtē personas individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt viendzīvokļa mājas arējās vides pielāgošanu;
 • sagatavo JSLP lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Lēmumu pieņem JSLP vadītāja. Ar lēmuma pieņemšanas dienu personu reģistrē atbalsta pasākumu saņemšanas rindā.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē, pa pastu, vai elektroniski.

Atgādinājums:

Pabalstu tiesīga saņemt pilngadīga persona ar I grupas invaliditāti un persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, kurai ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna ar invaliditāti kopšanas nepieciešamībai, kura pārvietojoties izmanto riteņkrēslu un kura uz pabalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi un faktiski dzīvo Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus, ja:

 • mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā;
 • zemesgrāmatā personai ir nostiprināta mājokļa bezatlīdzības lietošanas tiesība;
 • personai ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, kura termiņš nav īsāks par 5 gadiem no pabalsta/atbalsta pieprasīšanas dienas. Minētais termiņš neattiecas uz pašvaldības dzīvojamās telpas un sociālā dzīvokļa īres līgumu.

Atbalsta pasākumus nodrošina, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo situāciju atbalsta pasākumu saņemšana rindas kārtībā.

Pabalstu viendzīvokļa mājas arējās vides pielāgošanai piešķir vienu reizi.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 25. maija saistošie noteikumi Nr. 23-8 “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā”.

Pārsūdzības iespējas

Pēc četrpusēja līguma noslēgšanas 5 darba dienu laikā JSLP pieņem lēmumu, kuru  var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa, 127.kab., tālrunis 63048917; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 13.11.2023.