3.5 °C, 4.6 m/s, 71 %

Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai

Sākumlapa PakalpojumiPabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai
Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu – pabalstu izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai, nepārsniedzot 15.00 euro mēnesī piešķir kārtējā mācību gadā izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Mājsaimniecība, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem  lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas daudzbērnu ģimenēm) (Nr.1-10/3.19)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30

Saņemšanas kanāli

Pabalstu izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai pārskaita izglītības pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Viens no vecākiem (iesniedzējs), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” klātienē vai nosūta pa pastu, vai e-pastu  (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu), vai uz e-adresi iesniegumu,  kā arī citus dokumentus, kas noteikumos noteikti pabalsta izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai;

Lēmumu par pabalsta izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai piešķir ar nākamā mēneša 1. datumu pēc mēneša, kad pieņemts JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.           Pabalstu izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai pārskaita izglītības pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Atgādinājums: daudzbērnu ģimenes mājsaimniecība – mājsaimniecība, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Pabalsts izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai netiek piešķirts, ja šim mērķim jau ir piešķirts papildu sociālās palīdzības pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupai ir tiesības atteikt piešķirt pabalstu izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai vai atcelt lēmumu par pabalsta piešķiršanu pilnībā vai daļēji, ja iesniedzējs bez pamatota iemesla nepilda kādu no noteikumos noteiktajiem pienākumiem.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Bērnu tiesību aizsardzības likums (stājas spēkā 22.07.1998.);
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 01.10.2021.).

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9,   Jelgava, tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 15.03.2024.