16.2 °C, 1.6 m/s, 81.9 %

Māja un vide (informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Māja un vide (informācija par datu apstrādi)
Māja un vide (informācija par datu apstrādi)
Dzīvesvietas deklarēšana
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana
Atvieglojumu piešķiršana nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanai
Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana
Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšana
Izziņas pašaudzētās produkcijas tirdzniecībai izsniegšana
Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam
Zemes nomas līguma noslēgšana
Lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa zemesgabalam
Izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu
Zemes vienību apvienošana
Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem
Materiālu novietošanas atļaujas izsniegšana
Rakšanas darbu saskaņojuma izsniegšana
Atļaujas satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai vai noņemšanai saskaņošana, ja nav nepieciešams būvprojekts
Koku ciršanas atļaujas saņemšana
Tehnisko noteikumu izsniegšana
Būvasu nospraušanas akta saskaņošana
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošana
Būvniecības administratīvā procesa tiesiskuma nodrošināšana
Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana
Atzinuma par būves/objekta gatavību ekspluatācijai izsniegšana
Topogrāfiskās uzmērīšanas plānu saskaņošana
Zemes ierīcības projekta izstrādāšana
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana
Detālplānojuma pirmās redakcijas apstiprināšana
Detālplānojuma apstiprināšana
Bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšana un iznīcināšana
Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana
Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana
Asenizatoru reģistrēšana
Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai