3.5 °C, 5.2 m/s, 90.1 %

Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem (Informācija par datu apstrādi)
Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis:  63005406, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegumā norādītās personas identificēšana, informācijas pārbaude un izmantošana, lai pieņemtu lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu adresācijas objektiem – zemes vienībām, ēkām, telpu grupām.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Juridisko pienākumu izpilde, kas Pārzinim noteikta normatīvajos aktos: Iesnieguma likuma 3.panta otrā daļa, Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumi Nr. 455 “Adresācijas noteikumi”.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Iesnieguma iesniedzēja, pilnvarotās personas (vārds, uzvārds, adrese, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju – kontakttālrunis, e-pasta adrese).

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvaldes atbildīgie darbinieki, pārziņa nolīgtie apstrādātāji (t.sk. dokumentu vadības sistēmas uzturētājs).

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai – lēmums par adrešu piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu tiek glabāts patstāvīgi.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Lēmumu (rīkojumu) par adreses noteikšanu, maiņu vai likvidēšanu reģistrs, Dokumentu vadības sistēma “Namejs”, Valsts zemes dienesta (VZD Kadastra informācijas sistēma, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (VVDZ)  informācijas sistēma.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).