16 °C, 4.1 m/s, 62.6 %

Satiksmes ierobežojumu vai aizliegumu būvdarbu laikā saskaņošana (informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Satiksmes ierobežojumu vai aizliegumu būvdarbu laikā saskaņošana (informācija par personas datu apstrādi)
Satiksmes ierobežojumu vai aizliegumu būvdarbu laikā saskaņošana (informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Satiksmes ierobežojumu vai aizliegumu būvdarbu laikā saskaņošana.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, reģistrācijas Nr. 90001282486, adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, LV-3001, e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv, tālrunis: 63084470, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegtās informācijas pārbaude un izmantošana, lai sagatavotu un izsniegtu lēmumu par satiksmes ierobežojumiem vai aizliegšanu būvdarbu laikā.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Juridisko pienākumu izpilde, kas Pārzinim noteikta:

  1. Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumu Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.3.apakšpunktā un 3.punktā;
  2. Ministru kabineta 2001. gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 22.punktā;
  3. Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28. aprīļa lēmumā Nr.4/11 “Pilnvarojums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība””;
  4. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nolikum.6.5.apakšpunktā.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Fiziskas personas vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” – pakalpojuma izpilde.

Pēc nepieciešamības Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības policija” – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” nolikumā noteikto uzdevumu izpildei.

Pēc nepieciešamības Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais centrs”, Pašvaldības operatīvās informācijas centrs – nolikumā noteikto uzdevumu izpildei.

Pēc nepieciešamības VAS “Latvijas valsts ceļi”- saskaņā ar Ceļu satiksmes likumā noteikto.

Pilnvarotā persona, kas veic rakšanas darbus objektā.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Saskaņā ar Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un atbilstoši Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nomenklatūrai iesniegumi satiksmes ierobežojumiem vai aizliegšanai būvdarbu laikā, to pielikumi un lēmums par satiksmes ierobežojumiem vai aizliegumiem tiek glabāti 5 gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dokumentu vadības sistēma “Namejs”  – datu reģistrēšana, pakalpojuma aprite un datu glabāšana.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).