2.5 °C, 2.7 m/s, 92.7 %

Atļaujas satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai vai noņemšanai saskaņošana, ja nav nepieciešams būvprojekts (informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Atļaujas satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai vai noņemšanai saskaņošana, ja nav nepieciešams būvprojekts (informācija par personas datu apstrādi)
Atļaujas satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai vai noņemšanai saskaņošana, ja nav nepieciešams būvprojekts (informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Atļaujas satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai vai noņemšanai saskaņošana, ja nav nepieciešams būvprojekts.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, reģistrācijas Nr. 90001282486, adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, LV-3001, e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv, tālrunis: 63084470, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegtās informācijas pārbaude un izmantošana, lai sagatavotu un izsniegtu atļaujas satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai vai noņemšanai saskaņojumu.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Juridisko pienākumu izpilde, kas Pārzinim noteikta:

  1. Ceļu satiksmes likuma 38.panta otrajā daļā;
  2. Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.4/11 “Pilnvarojums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība””;
  3. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nolikuma 7.10.apakšpunktā.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Fiziskas personas vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” – pakalpojuma izpilde.

Pēc nepieciešamības Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības policija” – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” nolikumā noteikto uzdevumu izpildei.

Pēc nepieciešamības Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais centrs”, Pašvaldības operatīvās informācijas centrs – nolikumā noteikto uzdevumu izpildei.

Pēc nepieciešamības Valsts policija – Valsts policijas reglamentā noteikto uzdevumu izpildei.

Pēc nepieciešamības VAS “Latvijas valsts ceļi”- saskaņā ar Ceļu satiksmes likumā noteikto.

Pilnvarotā persona, kas veic satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu vai noņemšanu.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Saskaņā ar Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un atbilstoši Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nomenklatūrai iesniegumi atļaujas satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai vai noņemšanai saskaņošanai, to pielikumi un saskaņojumi tiek glabāti līdz beidzas pielietojuma nepieciešamība.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dokumentu vadības sistēma “Namejs” – datu reģistrēšana, pakalpojuma aprite un datu glabāšana.

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu izplatīšanas sistēmas tīmekļa vietne – datu pārbaude.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).