28.7 °C, 3.1 m/s, 31.5 %

Būvniecības administratīvā procesa tiesiskuma nodrošināšana (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Būvniecības administratīvā procesa tiesiskuma nodrošināšana (Informācija par datu apstrādi)
Būvniecības administratīvā procesa tiesiskuma nodrošināšana (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

Būvniecības administratīvā procesa tiesiskuma nodrošināšana

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Pārziņa kontaktinformācija: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Tālr. 63005538, e-pasts: pasts@jelgava.lv

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005570, 63005566 tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegumā norādītās personas identificēšana, informācijas pārbaude un izmantošana iesnieguma izskatīšanai, pieprasītās informācijas, dokumentu sagatavošanai un izsniegšanai (būvatļauja, lēmumi, akts pat pieņemšanu ekspluatācijā, izziņa par jaunbūves likumību, izziņa par būves neesamību), kā arī citu ar būvniecības procesu saistīto darbību veikšanai, atbilstoši Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam:

  • būvniecības ieceres akceptēšana;
  • atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi;
  • atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
  • būvju pieņemšana ekspluatācijā/būvdarbu pabeigšana;
  • izziņas par būves likumību izsniegšana;
  • izziņas par būves neesamību izsniegšana.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde:

Datu Regulas Nr.2016/679 6.panta 1.punkta c), e) apakšpunkts, Iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa, Būvniecības likuma 12. pants,  Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 3. un 31. punkts, Jelgavas domes 2007. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” un Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr.940 “Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem”.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Iesnieguma iesniedzēja (zemes vai būves īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma dati maksājuma uzdevuma par pašvaldības nodevām apstrādei, deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas adrese/juridiskā vai struktūrvienības adrese, kontakttālrunis un e-pasts.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvaldes pilnvarotie darbinieki, pārziņa nolīgtie apstrādātāji (t.sk. lietvedības sistēmas uzturētājs) un citas normatīvajos aktos noteiktās personas.

Sniegtie personas dati var tikt nodoti pašvaldības, valsts pārvaldes un, pēc nepieciešamības, tiesībsargājošajām, uzraugošajām iestādēm, tiesai, normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Saskaņā ar lietu nomenklatūru un Būvvaldes tehnisko dokumentu glabātavas nolikumu, fiziskās personas iesniegumu glabā piecus gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Dokumentu vadības sistēma „Namejs”, Būvniecības informācijas sistēma (bis.gov.lv). Nepieciešamības gadījumā: Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatas (VVDZ) informācijas sistēma – īpašumtiesību pārbaude.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde. Tāpēc, saņemot personas pieprasījumu, to izvērtēs un uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un, ja būs iespējams, attiecīgi labos vai dzēsīs personas datus.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).

Papildus informācija: pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jelgava.lv/pasvaldiba-par-pasvaldibu-datu-aizsardziba/