25.1 °C, 7.7 m/s, 90 %

Asenizatora reģistrācija (informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Asenizatora reģistrācija (informācija par personas datu apstrādi)
Asenizatora reģistrācija (informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Asenizatora reģistrācija

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departaments, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005565, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Asenizatroru – decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrēšana (pieteikuma un dokumentu saņemšana, pārbaude, reģistrācijas paziņojuma nosūtīšana asenizatoram), lai nodrošinātu asenizācijas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības teritorijā, t.sk. asenizatoru kontaktinformācijas izvietošanai pašvaldības ēkā un publicēšanai pašvaldības tīmekļvietnē un informatīvajos izdevumos.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Juridiskā pienākuma izpilde, kas Pārzinim noteikta normatīvajos aktos:

– Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums;

– 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”;

– 2019. gada 25. jūlija Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumiNr.19-17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Asenizatoru pakalpojuma sniedzēja vai to pilnvarotās personas (fiziskas personas) vārds (vārdi), uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, deklarētā adrese, kontaktinformācija – telefona numurs, e-pasta adrese.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments, Jelgavas pašvaldības policija un citas valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai informāciju asenizatoru reģistrā glabā līdz beidzas pielietojuma nepieciešamība.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmu pārvaldības tīmekļvietne https://dks.jelgava.lv.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).