8.8 °C, 1.7 m/s, 41.2 %

Rakšanas darbu saskaņojuma izsniegšana (informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Rakšanas darbu saskaņojuma izsniegšana (informācija par personas datu apstrādi)
Rakšanas darbu saskaņojuma izsniegšana (informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Rakšanas darbu saskaņojuma izsniegšana.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, reģistrācijas Nr. 90001282486, adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, LV-3001, e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv, tālrunis: 63084470, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegtās informācijas pārbaude un izmantošana, lai sagatavotu un izsniegtu rakšanas darbu saskaņojumu.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Juridisko pienākumu izpilde, kas Pārzinim noteikta:

  1. Aizsargjoslu likuma 35.pantā;
  2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nolikuma 7.8.apakšpunktā.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Fiziskas personas vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” – pakalpojuma izpilde.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības rakšanas darbu komisija – pakalpojuma izpilde.

Darbu izpildītājs, kurš veic rakšanas darbus objektā.

Pēc nepieciešamības Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības policija” – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” nolikumā noteikto uzdevumu izpildei.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Saskaņā ar Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un atbilstoši Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nomenklatūrai pieteikumi rakšanas darbu saskaņojumam, to pielikumi un sagatavotie saskaņojumi tiek glabāti 3 gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” “Problēmu uzskaites un kontroles sistēma” (PUKS) – datu reģistrēšana un glabāšana.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).