21.8 °C, 1.1 m/s, 90.4 %

Atvieglojumu piešķiršana nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanai (informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Atvieglojumu piešķiršana nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanai (informācija par personas datu apstrādi)
Atvieglojumu piešķiršana nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanai (informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Atvieglojumu piešķiršana nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanai.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, reģistrācijas Nr. 90001282486, adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, LV-3001, e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv, tālrunis: 63084470, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegtās informācijas pārbaude un izmantošana, lai pieņemtu lēmumu par  atvieglojumu piešķiršanu nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanai.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Juridisko pienākumu izpilde, kas Pārzinim noteikta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.22-36 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” III.nodaļā.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, e-pasts un informācija par nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, īpašumā esošas būves veidu, vai īpašumā deklarēts viens vai kopā ar nepilngadīgu (/iem) bērnu (/iem), invaliditātes grupu un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” – pakalpojuma izpilde.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības policija” – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošo noteikumu izpildes kontrole.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Saskaņā ar Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un atbilstoši Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nomenklatūrai iesniegumi un to pielikumi un sagatavotie lēmumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšana tiek glabāti 5 gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dokumentu vadības sistēma “Namejs” – datu reģistrēšana, pakalpojuma aprite un datu glabāšana.

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu izplatīšanas sistēmas tīmekļa vietne – datu pārbaude.

Sociālās sfēras procesu pārvaldības lietojumprogramma – datu pārbaude.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).