5.9 °C, 2.5 m/s, 95.9 %

Ģimene (informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Ģimene (informācija par datu apstrādi)
Ģimene (informācija par datu apstrādi)
Dzimšanas fakta reģistrācija
Laulības reģistrācija
Laulības reģistrācija ieslodzījuma vietā
Izziņa par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi
Miršanas fakta reģistrācija
Civilstāvokļa aktu reģistru glabāšana, aktualizēšana, atjaunošana un anulēšana
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Adoptētāja statusa piešķiršana
Aizgādnības statusa piešķiršana
Aizbildņa statusa piešķiršana
Audžuģimenes statusa piešķiršana
Ārpusģimenes aprūpe institūcijā
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
Bērna nodošana citas personas aprūpē
Viesģimenes statusa piešķiršana
Bērna personisko interešu aizstāvība
Bērna/aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība
Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā
Atzinums paternitātes atzīšanai
Apliecības izsniegšana sociālo garantiju nodrošināšanai