23.7 °C, 4.8 m/s, 52.4 %

Atzinums paternitātes atzīšanai (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Atzinums paternitātes atzīšanai (Informācija par datu apstrādi)
Atzinums paternitātes atzīšanai (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

Bāriņtiesas atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”, reģistrācijas Nr. 90002266173, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: 63081700, elektroniskā pasta adrese: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv

Apstrādes nolūks/mērķis

tiesas pieprasījuma sniegt informāciju/atzinumu civillietā izpildei nepieciešamo apstākļu noskaidrošanas un lēmuma pieņemšanas nodrošināšanai. Bērnam tiesības tikt uzklausītam lietā tiek nodrošinātas ņemot vērā bērna vecumu un briedumu.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

tiesas pieprasījums, pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts), saskaņā ar Civillikumu, Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17., 50., 50.1 pants, u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Civilprocesa likumu.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

informācijas/atzinuma civillietā sniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, bērna veselības, attīstības, izglītības un kopumā aprūpes nodrošināšanas dati, veselības dati, nodarbinātība, ģimenes stāvoklis, dzīves apstākļi, informācija, ko var sniegt tiesībaizsardzības iestādes (t.sk., dati par sodāmību un pārkāpumiem), kā arī citi dati un informācija, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros.

Datu saņēmēju kategorijas

tiesa, konkrētās lietas dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), nepieciešamības gadījumā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  (sadarbībai un palīdzības sniegšanai), personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei), kā arī apstrādātāji kas nodrošina informācijas sistēmu uzturēšanu un tehnisko atbalstu.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesas lietu nomenklatūras noteikumiem – 5 gadus pēc bērna pilngadības sasniegšanas.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Bāriņtiesas apstrādātā informācija var tikt nosūtīta uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju, ja:

– attiecīgā informācija tiek pieprasīta Latvijas Republikas un attiecīgās valsts divpusējā līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās ietvaros;

– tās nosūtīšana ir nepieciešama bērna vai aizgādnībā esošās personas, kura atrodas attiecīgajā valstī tiesību un interešu aizsardzībai;

– konkrētās lietas dalībnieka dzīvesvieta ir/ir bijusi attiecīgajā valstī un Bāriņtiesai ir nepieciešama attiecīgās valsts kompetento iestāžu rīcībā esošā informācija par konkrēto lietas dalībnieku.

Datu apstrādes sistēmas: 

BARIS

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).