3.7 °C, 4.7 m/s, 81.5 %

Ārpusģimenes aprūpe institūcijā (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Ārpusģimenes aprūpe institūcijā (Informācija par datu apstrādi)
Ārpusģimenes aprūpe institūcijā (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”, reģistrācijas Nr. 90002266173, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: 63081700, elektroniskā pasta adrese: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv

Apstrādes nolūks/mērķis

Lemšana par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, pārtraukto aizgādības tiesību vecākam/iem jautājuma pārskatīšana un attiecīga lēmuma pieņemšana un izpildes nodrošināšana, informācijas par bērna tiesību un interešu nenodrošināšanu izvērtēšana, bērna aprūpes institūcijā pārbaudes veikšana, apliecības sociālo garantiju saņemšanai sagatavošana, lēmuma par citu ārpusģimenes aprūpes formu pieņemšana, sagatavošana, kā arī likumā noteikto turpmāko bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanas, uzraudzības un kontroles īstenošana, citu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumu izlemšana, kas nepieciešama bērna personisko un mantisko interešu aizsardzībai un nodrošināšanai.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts), saskaņā ar Civillikumu (t.sk., 200., 203.pants), Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17.pants, 22.-38.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

bērna, kurš ievietots institūcijā un kurš tiek pārstāvēts atbilstoši Bāriņtiesu likuma 35.panta otrajai daļai, dati (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, bērna veselības, attīstības, izglītības citi dati un informācija, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros)

Datu saņēmēju kategorijas

konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana, apliecības sociālo garantiju saņemšanai sagatavošana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, personas un valsts un pašvaldību iestādes, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam bāriņtiesai ir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem, kā arī apstrādātāji kas nodrošina informācijas sistēmu uzturēšanu un tehnisko atbalstu.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Bērna/u personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesas lietu nomenklatūras noteikumiem – lietās par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu ilgstošās sociālas aprūpes un rehabilitācijas institūcijās – 6 gadus pēc bērna pilngadības.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Bāriņtiesas apstrādātā informācija var tikt nosūtīta uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju, ja:

– attiecīgā informācija tiek pieprasīta Latvijas Republikas un attiecīgās valsts divpusējā līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās ietvaros;

– tās nosūtīšana ir nepieciešama bērna vai aizgādnībā esošās personas, kura atrodas attiecīgajā valstī tiesību un interešu aizsardzībai;

– konkrētās lietas dalībnieka dzīvesvieta ir/ir bijusi attiecīgajā valstī un Bāriņtiesai ir nepieciešama attiecīgās valsts kompetento iestāžu rīcībā esošā informācija par konkrēto lietas dalībnieku.

Datu apstrādes sistēmas: 

BARIS, NPAIS, PMLP

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).