24.1 °C, 2.5 m/s, 68 %

Apliecības izsniegšana sociālo garantiju nodrošināšanai (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Apliecības izsniegšana sociālo garantiju nodrošināšanai (Informācija par datu apstrādi)
Apliecības izsniegšana sociālo garantiju nodrošināšanai (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

Apliecības izsniegšana sociālo garantiju saņemšanai

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”, reģistrācijas Nr. 90002266173, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: 63081700, elektroniskā pasta adrese: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv

Apstrādes nolūks/mērķis

iesnieguma par apliecības sociālo garantiju saņemšanai bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam izskatīšanas, sagatavošanas un attiecīgās apliecības izsniegšanas procesa nodrošināšanai

Apstrādes tiesiskais pamatojums

pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts), saskaņā ar Bāriņtiesu likumu (4., 16.,17. un 38.pants), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (7.-20.punkts).

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

bērna izglītības iestāde, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (piem., citas pašvaldības bāriņtiesa, tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei), kā arī citi dati, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāti vai konkrētajā gadījuma nepieciešami bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros

Datu saņēmēju kategorijas

konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), Labklājības ministrija (iekļaušana adoptētāju reģistrā, norīkojums par iepazīšanos ar bērnu u.c., normatīvajos aktos noteiktie gadījumi), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (pabalstu jautājumi), personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei) un tām, kurām pārzinim atbilstoši normatīvajam regulējumam ir pienākums sniegt informāciju par attiecīgo administratīvo lietu, tās ietvaros veiktajām darbībām un/vai pieņemtajiem lēmumiem, kā arī apstrādātāji kas nodrošina informācijas sistēmu uzturēšanu un tehnisko atbalstu.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesas lietu nomenklatūras noteikumiem – 6 gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Bāriņtiesas apstrādātā informācija var tikt nosūtīta uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju, ja:

– attiecīgā informācija tiek pieprasīta Latvijas Republikas un attiecīgās valsts divpusējā līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās ietvaros;

– tās nosūtīšana ir nepieciešama bērna vai aizgādnībā esošās personas, kura atrodas attiecīgajā valstī tiesību un interešu aizsardzībai;

– konkrētās lietas dalībnieka dzīvesvieta ir/ir bijusi attiecīgajā valstī un Bāriņtiesai ir nepieciešama attiecīgās valsts kompetento iestāžu rīcībā esošā informācija par konkrēto lietas dalībnieku.

Datu apstrādes sistēmas: 

BARIS

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).