26.9 °C, 2.3 m/s, 60.6 %

Adoptētāja statusa piešķiršana (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Adoptētāja statusa piešķiršana (Informācija par datu apstrādi)
Adoptētāja statusa piešķiršana (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

Adopcijas jautājumi

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”, reģistrācijas Nr. 90002266173, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: 63081700, elektroniskā pasta adrese: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesnieguma par adoptētāja statusa piešķiršanu izskatīšanas, adopcijas procesa ietvaros paredzēto lēmumu sagatavošana un pieņemšana, kā arī labvēlīga administratīvā akta pieņemšanas vai esamības gadījumā – turpmāko lēmumu adopcijas jautājumos pieņemšanas, adopcijas (tai skaitā pirmsadopcijas un pēcadopcijas) procesa norises uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Piekrišana bērna/u adopcijai un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts), saskaņā ar Civillikumu (162.-176.pants), Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17., 34.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Civilprocesa likumu, Ministru kabineta 2018. gada 30.oktobra noteikumiem Nr.667 “Adopcijas kārtība”.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Bērna, adoptētāja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, veselības dati, materiālais stāvoklis, ģimenes stāvoklis, dzīves apstākļi, izglītība, reliģiskā pārliecība, etniskā piederība, informācija par rīcībspēju, dzīvesgaitas apraksts un ģimenes dzīves pieredze, psihologa sniegtā informācija, informācija, kas ir tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā (dati par sodāmību un pārkāpumiem), kā arī citi dati, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāti vai konkrētajā gadījuma nepieciešami bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros

Gadījumā, ja adoptētājam jau ir bērns/i, norādītā tiesiskā mērķa īstenošanai tiks apstrādāti arī bērna/u dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, dati, kas attiecas uz bērna aprūpi, kā arī citi dati, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāti vai konkrētajā gadījuma nepieciešami bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros).

Datu saņēmēju kategorijas

Konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), Labklājības ministrija (iekļaušana adoptētāju reģistrā, norīkojums par iepazīšanos ar bērnu u.c., normatīvajos aktos noteiktie gadījumi), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (pabalstu jautājumi), personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei) un tām, kurām pārzinim atbilstoši normatīvajam regulējumam ir pienākums sniegt informāciju par attiecīgo administratīvo lietu, tās ietvaros veiktajām darbībām un/vai pieņemtajiem lēmumiem, kā arī apstrādātāji kas nodrošina informācijas sistēmu uzturēšanu un tehnisko atbalstu.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesas lietu nomenklatūras noteikumiem – pastāvīgi.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Bāriņtiesas apstrādātā informācija var tikt nosūtīta uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju, ja:

– attiecīgā informācija tiek pieprasīta Latvijas Republikas un attiecīgās valsts divpusējā līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās ietvaros;

– tās nosūtīšana ir nepieciešama bērna vai aizgādnībā esošās personas, kura atrodas attiecīgajā valstī tiesību un interešu aizsardzībai;

– konkrētās lietas dalībnieka dzīvesvieta ir/ir bijusi attiecīgajā valstī un Bāriņtiesai ir nepieciešama attiecīgās valsts kompetento iestāžu rīcībā esošā informācija par konkrēto lietas dalībnieku.

Datu apstrādes sistēmas:  Bāriņtiesu informācijas sistēma “BARIS”.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).