18.1 °C, 2.9 m/s, 85.2 %

Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā (Informācija par datu apstrādi)
Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

Bāriņtiesas kompetencē esošo jautājumu izlemšana un tiesību un pienākumu izpilde

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”, reģistrācijas Nr. 90002266173, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: 63081700, elektroniskā pasta adrese: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv

Apstrādes nolūks/mērķis

bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzībai, iesnieguma izskatīšanai, uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā atbilstošā lēmuma pieņemšanai.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts), kas  pārzinim noteikta normatīvajos aktos  – Bāriņtiesu likumu, t.sk. 16.pants, 17.panta 1. un 2.punktā noteiktās tiesības un pienākumi, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Civillikums u.c.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

administratīvā procesa dalībnieks, bērns, aizgādnībā esošā persona (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, tiesībsargājošo  iestāžu sniegtā informācija, kā arī citi dati un informācija, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nepieciešama vai obligāta bāriņtiesai normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei konkrētās apstrādes mērķa ietvaros)

Datu saņēmēju kategorijas

administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicinātais tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei), citas valsts un pašvaldību iestādes, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir pienākums paziņot par bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem, kā arī apstrādātāji, kas nodrošina informācijas sistēmu uzturēšanu un tehnisko atbalstu.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

saskaņā ar Arhīvu likuma, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesas lietu nomenklatūras noteikumiem (bāriņtiesu lietu paraugnomenkaltūra pieejama Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā – https://www.bti.gov.lv/lv/jaunums/apstiprinata-barintiesu-lietu-paraugnomenklatura).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Bāriņtiesas apstrādātā informācija var tikt nosūtīta uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju, ja:

– attiecīgā informācija tiek pieprasīta Latvijas Republikas un attiecīgās valsts divpusējā līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās ietvaros;

– tās nosūtīšana ir nepieciešama bērna vai aizgādnībā esošās personas, kura atrodas attiecīgajā valstī tiesību un interešu aizsardzībai;

– konkrētās lietas dalībnieka dzīvesvieta ir/ir bijusi attiecīgajā valstī un Bāriņtiesai ir nepieciešama attiecīgās valsts kompetento iestāžu rīcībā esošā informācija par konkrēto lietas dalībnieku.

Datu apstrādes sistēmas: 

BARIS, NPAIS, PMLP

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).