26 °C, 2.7 m/s, 64.2 %

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana (Informācija par datu apstrādi)
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

aizgādības pārtraukšanas/atjaunošanas jautājumos

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”, reģistrācijas Nr. 90002266173, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: 63081700, elektroniskā pasta adrese: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv

Apstrādes nolūks/mērķis

iesnieguma par aizgādības tiesību pārtraukšanu izskatīšanas/informācijas par bērna tiesību un interešu nenodrošināšanu/apdraudējumu ģimenē izvērtēšanas, lēmuma sagatavošanas un pieņemšanas, kā arī bērna šķiršanas no ģimenes gadījumā – turpmākās bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanas, uzraudzības un kontroles īstenošanai, pārtraukto aizgādības tiesību jautājuma pārskatīšanai un attiecīgā lēmuma pieņemšanai un izpildes nodrošināšanai.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts), saskaņā ar Civillikumu (t.sk., 200., 203.pants), Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17.pants, 22.-24.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Aizgādņa vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, veselības dati, nodarbinātība, ģimenes stāvoklis, dzīves apstākļi, informācija, ko var sniegt tiesībaizsardzības iestādes (t.sk., dati par sodāmību un pārkāpumiem), kā arī citi dati un informācija, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros.

Nedalītā saimniecībā dzīvojošās personas tiks aicinātas paust viedokli par aizgādņa spējām īstenot bērna aizgādību, tiks vērtētas kopējās ģimenes savstarpējās attiecības.

Attiecīgā tiesiskā mērķa īstenošanai tiks apstrādāti arī aizgādņa bērna/u dati, kas konkrētajā situācijā nepieciešami  bērna interešu un tiesību aizsardzībai un nodrošināšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Datu saņēmēju kategorijas

konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (pabalstu jautājumi), Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (sadarbībai un palīdzības sniegšanai Jums), personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei), citas valsts un pašvaldību iestādes, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam bāriņtiesai ir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem. Ārpusģimenes aprūpes bērnam nodibināšanas gadījumā – bērna ārpusģimenes aprūpes sniedzējs.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesas lietu nomenklatūras noteikumiem – lietās – 5 gadus pēc bērna pilngadības sasniegšanas.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Bāriņtiesas apstrādātā informācija var tikt nosūtīta uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju, ja:

– attiecīgā informācija tiek pieprasīta Latvijas Republikas un attiecīgās valsts divpusējā līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās ietvaros;

– tās nosūtīšana ir nepieciešama bērna vai aizgādnībā esošās personas, kura atrodas attiecīgajā valstī tiesību un interešu aizsardzībai;

– konkrētās lietas dalībnieka dzīvesvieta ir/ir bijusi attiecīgajā valstī un Bāriņtiesai ir nepieciešama attiecīgās valsts kompetento iestāžu rīcībā esošā informācija par konkrēto lietas dalībnieku.

Datu apstrādes sistēmas: 

BARIS, NPAIS, PMLP

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).