19 °C, 0.8 m/s, 85.8 %

Audžuģimenes statusa piešķiršana (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Audžuģimenes statusa piešķiršana (Informācija par datu apstrādi)
Audžuģimenes statusa piešķiršana (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

Audžuģimenes jautājumi

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”, reģistrācijas Nr. 90002266173, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: 63081700, elektroniskā pasta adrese: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv

Apstrādes nolūks/mērķis

iesnieguma par piemērotību audžuģimenes statusam, iesnieguma par audžuģimenes statusa piešķiršanu izskatīšanas, lēmuma sagatavošanas un pieņemšanas, kā arī labvēlīga administratīvā akta pieņemšanas gadījumā –audžuģimenes darbības uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts), saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, t.sk., 4., 16., 17.pants, 25.panta pirmās daļas 3.punkts u.c., Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 4., 15.-49.punkts,  50.-75.punkts, Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 563 “Audžuģimeņu informācijas sistēmas noteikumi”, 5. punkts, u.c.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Dati par audžuģimenē ievietojamo bērnu, personām (laulātajiem, citām mājsaimniecībā esošām personām), kuriem piešķir audžuģimenes statusu: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, dzīves apstākļi, reliģiskā piederība; saziņas valoda ģimenē un citi dati un informācija par audžuģimenes pienākumu izpildi, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama bāriņtiesai noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros.

Datu saņēmēju kategorijas

konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (t.sk., lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (pabalstu jautājumi), Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (līgumu noslēgšana, pabalsti) personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei), citas valsts un pašvaldību iestādes, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam bāriņtiesai ir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem, kā arī apstrādātāji, kas nodrošina informācijas sistēmu uzturēšanu un tehnisko atbalstu. Potenciālās audžuģimenes nepilngadīgie bērni un citas ar nedalītā saimniecībā dzīvojošās personas (ja tādas ir), kuras tiks aicinātas paust viedokli par audžuģimenes statusa piešķiršanu. Pēc audžuģimenes statusa piešķiršanas un konkrēta nepilngadīga bērna ievietošanas audžuģimenē, saskaņojot, personas datus saņems attiecīgā nepilngadīgā bērna vecāki saskarsmes ar bērnu īstenošanas nolūkā. Tāpat dati varētu tikt nosūtīti audžuģimenē ievietoto bērnu izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, lai saņemtu atsauksmi par praktisko iesaistīšanos bērnu aprūpē.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesas lietu nomenklatūras noteikumiem – lietā – piecus gadus pēc attiecīgo apstākļu iestāšanās.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Bāriņtiesas apstrādātā informācija var tikt nosūtīta uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju, ja:

– attiecīgā informācija tiek pieprasīta Latvijas Republikas un attiecīgās valsts divpusējā līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās ietvaros;

– tās nosūtīšana ir nepieciešama bērna vai aizgādnībā esošās personas, kura atrodas attiecīgajā valstī tiesību un interešu aizsardzībai;

– konkrētās lietas dalībnieka dzīvesvieta ir/ir bijusi attiecīgajā valstī un Bāriņtiesai ir nepieciešama attiecīgās valsts kompetento iestāžu rīcībā esošā informācija par konkrēto lietas dalībnieku.

Datu apstrādes sistēmas: 

BARIS, NPAIS, PMLP

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).