27.1 °C, 4.4 m/s, 46.6 %

Aizbildņa statusa piešķiršana (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Aizbildņa statusa piešķiršana (Informācija par datu apstrādi)
Aizbildņa statusa piešķiršana (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

Aizbildnības jautājumi

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”, reģistrācijas Nr. 90002266173, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: 63081700, elektroniskā pasta adrese: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv

Apstrādes nolūks/mērķis

iesnieguma par aizbildnības nodibināšanu un iecelšanu par bērna aizbildni izskatīšanas, lēmuma sagatavošanas un pieņemšanas, kā arī labvēlīga administratīvā akta pieņemšanas gadījumā – turpmākā aizbildņa darbības uzraudzības un kontroles nodrošināšanai. Potenciālā aizbildņa/aizbildņa nepilngadīgie bērni un citas nedalītā saimniecībā dzīvojošās personas, kuras tiks aicinātas paust viedokli par bērna aizbildņa iecelšanu un pienākumu izpildi, kas tiks vērtētas ģimenes savstarpējās attiecības.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts), saskaņā ar Civillikumu (t.sk., 216.-354.pants), Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17.pants, 29.-33.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu).

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

bērna, aizbildņa vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, veselības dati, nodarbinātība, ģimenes stāvoklis, dzīves apstākļi, informācija, ko var sniegt tiesībaizsardzības (dati par sodāmību un pārkāpumiem) iestādes, kā arī citi dati un informācija, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros.

Datu saņēmēju kategorijas

konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (pabalstu jautājumi), personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei), citas valsts un pašvaldību iestādes, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam bāriņtiesai ir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem, kā arī apstrādātāji kas nodrošina informācijas sistēmu uzturēšanu un tehnisko atbalstu.. Pēc iecelšanas par bērna aizbildni aizbildņa personas datus saņems aizbildnībā ņemtā bērna izglītības iestāde un ģimenes ārsts, kā arī dati (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) var tikt nodoti aizbildnībā ņemtā bērna vecākiem saskarsmes ar bērnu nodrošināšanas nolūkā.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesas lietu nomenklatūras noteikumiem – aizbildnības lietās 15 gadus pēc bērna pilngadības sasniegšanas.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Bāriņtiesas apstrādātā informācija var tikt nosūtīta uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju, ja:

– attiecīgā informācija tiek pieprasīta Latvijas Republikas un attiecīgās valsts divpusējā līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās ietvaros;

– tās nosūtīšana ir nepieciešama bērna vai aizgādnībā esošās personas, kura atrodas attiecīgajā valstī tiesību un interešu aizsardzībai;

– konkrētās lietas dalībnieka dzīvesvieta ir/ir bijusi attiecīgajā valstī un Bāriņtiesai ir nepieciešama attiecīgās valsts kompetento iestāžu rīcībā esošā informācija par konkrēto lietas dalībnieku.

Datu apstrādes sistēmas: 

BARIS, NPAIS, PMLP

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).