8.8 °C, 2.1 m/s, 41.7 %

Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana (informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana (informācija par personas datu apstrādi)
Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana (informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, reģistrācijas Nr. 90001282486, adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, LV-3001, e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv, tālrunis: 63084470, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegtās informācijas pārbaude un izmantošana, lai izskatītu un izsniegtu būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojumu.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Juridisko pienākumu izpilde, kas Pārzinim noteikta:

  1. Būvniecības likuma 7.pantā un 14.pantā;
  2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nolikumā.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods (tikai, ja pieprasījums iesniegts BIS sistēmā – norādītie lietotāja dati), adrese, tālrunis, e-pasts.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” – pakalpojuma izpilde.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde – pakalpojuma izpilde.

Projektētāji vai citas pilnvarotas personas būvniecības dokumentācijas sagatavošanai un virzībai.

Komunikāciju turētāji vai citas pilnvarotas personas, kuras saskaņo būvniecības dokumentāciju.

Būvniecības valsts kontroles birojs – būvniecības dokumentācijas aprite.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Saskaņā ar Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un atbilstoši Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nomenklatūrai Būvniecības informācijas sistēmas (BIS2) pieprasījumi būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai tiek glabāti 5 gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dokumentu vadības sistēma “Namejs” – datu reģistrēšana, pakalpojuma aprite un datu glabāšana.

Pārziņa Būvniecības valsts kontroles birojs “Būvniecības informācijas sistēma” (BIS un BIS2) – būvniecības dokumentācijas aprite un datu glabāšana.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).