23.2 °C, 2.8 m/s, 60.1 %

Dzīvesvietas deklarēšana/ ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana/ziņu pārbaude (Informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Dzīvesvietas deklarēšana/ ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana/ziņu pārbaude (Informācija par personas datu apstrādi)
Dzīvesvietas deklarēšana/ ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana/ziņu pārbaude (Informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Dzīvesvietas deklarēšana/ ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana/ziņu pārbaude.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005481, 63005503, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu un papildu adresi reģistrācija.

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu un papildu adresi anulēšana.

Deklarēto ziņu pārbaude.

Informācijas sniegšana par personas deklarēto dzīvesvietu.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Juridisko pienākumu izpilde, kas Pārzinim noteikta normatīvajos aktos: Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (t.sk. 7. panta pirmā daļa, 11., 12. pants), Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”, Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 720 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Dzīvesvietas deklarētājs (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods((ja personas koda nav, – dzimšanas datumu, valsti un vietu vai ārvalstī piešķirtu identifikācijas kodu)), deklarējamās dzīvesvietas adrese, dzīvesvietas deklarācijā/anulēšanā norādītais tiesiskais pamatojums, papildu adrese, ja tā tiek norādīta).

Likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods)

Fiziskas personas vārds, uzvārds, kas norādītas tiesiskajā pamatojumā dzīvesvietas deklarācijai (izīrētājs, iznomātājs, laulātais, radinieks, nekustamā īpašuma īpašnieks).

Pieprasot no reģistra ziņas par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu (vārdu (vārdus), uzvārdu un personas kodu (ja personas koda nav, – dzimšanas datumu, valsti un vietu vai ārvalstī piešķirtu identifikācijas kodu),  deklarētās vai norādītās dzīvesvietas adresi, vai kontaktinformāciju (e-pasts vai e-adrese, ja ir), ja ziņas tiek izsniegtas elektroniski,  nepieciešamo ziņu apjomu, ziņu izsniegšanas veidu).

Pieprasot no reģistra ziņas par citu personu (arī pamatojums ziņu saņemšanas nepieciešamībai un apliecinošu dokumentu vai tā kopiju, ja tāds ir).

Valsts nodevas samaksas atvieglojumu saņemšanas gadījumā  –  Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 720 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.8., 4.9. un 4.10.apakšpunktā minētās personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu, ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (par Fizisko personu reģistrā aktualizētām dzīvesvietas ziņām), dzīvesvietas deklarētājs, attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks/turētājs (ziņas par īpašumā deklarētām/deklarējamām fiziskām personām).

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai (deklarācijas papīra formā) glabā 10 gadus.

Dzīvesvietas anulēšanas pieprasījuma gadījumā – personas datus glabā līdz administratīvā procesa par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu pabeigšanai.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs – datu reģistrēšana un pārbaude (personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta spēkā esamība), Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatas (VVDZ) informācijas sistēma – īpašumtiesību pārbaude.

Dzīvesvietas deklarācijas pieprasījuma iesniedzējam jānodrošina citu šajā deklarācijā minēto personu informēšana par viņu personu datu apstrādi t.sk. datu pārbaude informācijas sistēmās, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu (ja tas iespējams), vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).