17 °C, 1.2 m/s, 87.4 %

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana (Informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana (Informācija par personas datu apstrādi)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana (Informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departaments, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005522, 63005537, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesnieguma pieņemšana, prasījuma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde, kas noteikta likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantā un Jelgavas pilsētas pašvaldības 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.15-2 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā”.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Iesnieguma iesniedzēja, pilnvarotās personas (vārds, uzvārds, adrese, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju – tālrunis, e-pasta adrese u.c.). Pamatojumā norādītā informācija atbilstoši iesnieguma saturam (piemēram, īpašuma adrese, kadastra numurs, normatīvajā akta panta daļa vai punkts, kas norāda uz atvieglojuma saņēmēja kategoriju vai statusu).

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departaments, cita kompetentā valsts vai pašvaldības iestāde atbilstoši iesnieguma saturam, pārziņa nolīgtie apstrādātāji (t.sk. lietvedības sistēmas uzturētājs), pēc nepieciešmības tiesībsargājošās, uzraugošās iestādes, tiesas, normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes lietu nomenklatūrai iesniegumu glabāšanas laiks – 10 gadi EK.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav.

Datu apstrādes sistēmas: 

Dokumentu vadības sistēma, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas lietojumprogramma

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu (ja tas iespējams), vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).