2.2 °C, 4.4 m/s, 64.3 %

Arhīvs 2021

Arhīvs 2021

30.12.2021.

Iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojums

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034.gadam un attīstības programmas 2022.–2027.gadam izstrādes ietvaros 2021.gada augustā un septembrī tika veikta Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada iedzīvotāju aptauja. Iedzīvotāji izteica viedokli par ekonomikas, izglītības, kultūras, veselības un citu jomu attīstību Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijā.

Aptaujā piedalījās 1131 respondents, no kuriem 706 – Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāji, t.sk. 79% sievietes, 21% – vīriešu. Pārstāvētas arī visas vecumgrupas, no kurām visvairāk (46%) savu viedokli izteica iedzīvotāji vecumā no 40 – 54 gadi.

Iedzīvotāji izteica savu viedokli un priekšlikumus par dažādu jomu (ekonomikas, izglītības, kultūras, sporta, sociālās jomas, veselības, mobilitātes, vides, pilsētvides infrastruktūras, pārvaldības) attīstības iespējām turpmākajos gados, kā arī novērtēja pašvaldību pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību un kvalitāti līdzšinējā periodā.

Apkopotie aptaujas rezultāti rāda, ka 77% Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāju kopumā ir apmierināti vai drīzāk apmierināti ar pilsētas attīstību pēdējo 5 gadu laikā. Tāpat pozitīvi vērtējams, ka 41% Jelgavas iedzīvotāju uzskata, ka tuvāko 7 gadu laikā situācija pilsētas attīstībā uzlabosies.

Aptaujas ietvaros Jelgavas iedzīvotāji vērtēja arī steidzamāk risināmos darbus 3-5 un 10-15 gadu griezumā, un 66% aptaujāto (465 respondenti) kā svarīgāko nepieciešamību tuvāko 5 gadu laikā min daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošanu, 63% aptaujāto (443 respondenti) – ielu, velo un gājēju celiņu infrastruktūras uzlabošanu, 43% – dzīvojamā fonda attīstību, 40% – bērnudārzu pieejamību. Savukārt, turpmāko 15 gadu perioda aktualitātēs iedzīvotāji norādījuši: autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu infrastruktūras uzlabošanu – to kā vissvarīgāko norādījuši 48% aptaujāto (339 iedzīvotāji), atbalstu uzņēmējdarbībai – 42% aptaujāto (295 iedzīvotāji), daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošanu – 41% aptaujāto (292 iedzīvotāji), veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu – 40% aptaujāto (280 iedzīvotāji).

Ar detalizētu aptaujas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties ŠEIT

 

16.12.2021.

Uzsāk detālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem Kūliņu ceļā 4 un Siena ceļā 15Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 6. decembra lēmumu ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem Kūliņu ceļā 4 un Siena ceļā 15, Jelgavā.

Detālplānojuma ierosinātājs ir nekustamo īpašumu īpašnieks, un izstrādes mērķis ir zemes vienību sadalīšana, paredzot individuālo dzīvojamo māju, transporta, inženiertehniskās infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

Shema2.jpg

 

Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja. Savukārt informāciju par detālplānojumu izstrādi interesenti var saņemt pa tālruņiem: 63005493, 63005475, e-pasts: dace.sture@dome.jelgava.lvsandra.ozola@dome.jelgava.lv.

Informācija pieejama arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

07.12.2021.

Tiešsaistē spriež par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstību

Iedzīvotāji 6. decembrī pulksten 18 tika aicināti iesaistīties publiskajā apspriešanā par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.– 2034. gadam un attīstības programmas 2022.– 2027. gadam 1. redakciju. Kopumā šo iespēju izmantoja vairāk nekā 65 dalībnieki.

Publiskā apspriešana norisināsies līdz 20. decembrim, tāpēc iedzīvotāji aicināti izteikt priekšlikumus, aizpildot priekšlikumu veidlapu. Ar stratēģijas un programmas 1. redakcijas projekta materiāliem klātienē var iepazīties Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26 (1.stāvā), kā arī tās filiālēs – Pārlielupes bibliotēkā, Loka maģistrālē 17, un Miezītes bibliotēkā, Dobeles šosejā 100A. Tāpat projekta materiāli pieejami Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Publiskās apspriešanas audioieraksts pieejams ŠEIT.

Publiskās apspriešanas prezentācija.

Elektroniski materiāli pieejami arī Jelgavas valstspilsētas mājaslapas sadaļās līdzdalība un projekti, Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā  www.jelgavasnovads.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Stratēģija

Programma

 

01.12.2021.

Iedzīvotāji 6. decembrī pulksten 18 aicināti iesaistīties publiskajā apspriešanā par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.– 2034. gadam un attīstības programmas 2022.– 2027. gadam 1. redakciju. Apspriešana norisināsies tiešsaistē – lietotnē ZOOM, un iepriekšēja reģistrēšanās nav nepieciešama.

Dalībniekam iepriekš jāpārliecinās, ka elektroniskajā ierīcē ir uzstādīta lietotne ZOOM. Pievienoties apspriešanai varēs sākot no pulksten 17.45 izmantojot linku:

https://us06web.zoom.us/j/88688646242?pwd=eHhZSXB4Mlp5L1J2QU40Q0wwQmJxUT09

Pieslēgšanās identifikācijas numurs: 886 8864 6242, parole: 695484.

Interesenti ar stratēģijas un programmas 1. redakcijas projekta materiāliem klātienē var iepazīties Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26 (1.stāvā), kā arī tās filiālēs – Pārlielupes bibliotēkā, Loka maģistrālē 17, un Miezītes bibliotēkā, Dobeles šosejā 100A. Tāpat projekta materiāli pieejami Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Elektroniski materiāli pieejami arī Jelgavas valstspilsētas mājaslapas sadaļās līdzdalība un projekti, Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā  www.jelgavasnovads.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Publiskā apsriešana norisināsies līdz 20. decembrim, tāpēc aicinām izteikt priekšlikumus aizpildot priekšlikumu veidlapu.

 

10.11.2021.

Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu

No 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim norisināsies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.–2027. gadam (turpmāk – Programma) 1. redakcijas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana plānota neklātienes formā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.

Saskaņā ar Jelgavas novada domes 2021. gada 3. novembra sēdes protokola Nr.24 1.§ un 2.§, Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 8. novembra lēmumiem Nr.17/1  un Nr.17/2 Stratēģijas un Programmas 1. redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai, kas ilgs no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz, ka valstspilsētas un tām piegulošo novadu pašvaldības sadarbojas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Kopīgi izstrādātā Stratēģija nosaka katras pašvaldības un kopīgo ilgtermiņa attīstības vīziju, ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības perspektīvu Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijai, savukārt Programma nosaka kopīgas vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un katras pašvaldības plānoto pasākumu kopumu stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība un Jelgavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties valstspilsētas un novada izaugsmes plānošanā, sniegt savus priekšlikumus, piedaloties Programmas un Stratēģijas 1. redakcijas publiskajā apspriešanā:

 • iepazīstoties ar sagatavotajiem dokumentu projektiem;
 • piedaloties sabiedriskajā apspriedē;
 • sniedzot savus priekšlikumus dokumentu pilnveidei, aizpildot priekšlikumu un ierosinājumu veidlapu.

Ar Stratēģijas un Programmas 1. redakciju elektroniskā formātā var iepazīties:

 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “Līdzdalība”
 • Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”
 • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”

Stratēģija

Programma

Ar dokumentiem klātienē, ievērojot epidemioloģisko drošību (maska, vienreizlietojamie cimdi), var iepazīties:

 • Jelgavas Pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1. stāvā), kā arī tās filiālēs – Pārlielupes bibliotēkā Loka maģistrālē 17, Jelgavā un Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100A, Jelgavā;
 • Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Sabiedriskā apspriede notiks 2021. gada 6. decembrī pulksten 18 neklātienes formā Zoom” platformā. Pievienoties pasākumam būs iespējams, sākot no pulksten 17.45, bez iepriekšējas reģistrācijas. Tiešsaistes sanāksmes saite būs pieejama mājaslapā www.jelgava.lv un www.jelgavasnovads.lv. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā/mobilajās iekārtās ir instalēta “Zoom” lietotne.

Priekšlikumus līdz 2021. gada 20. decembrim (ieskaitot) aicinām iesniegt, aizpildot priekšlikumu veidlapu, kas atrodama un lejuplādējama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “Līdzdalība”, un Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Priekšlikumu iesniegšana:

 • nosūtot aizpildītu veidlapu uz e-pasta adresi attistiba@dome.jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv;
 • elektroniski, izmantojot ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv;
 • iesniedzot izdrukātā veidā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā (1. stāvā), Jelgavas Pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1. stāvā), Pārlielupes bibliotēkā Loka maģistrālē 17, Jelgavā un Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100A, Jelgavā, Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgās amatpersonas:

 • plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, 29196462, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv;
 • Jelgavas novada plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

Aicinām ikvienu iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada jauno attīstības plānošanas dokumentu 1. redakcijas apspriešanā!

PIELIKUMI:

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034.gadam 1.redakcija

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam 1.redakcija:

 

Esošās situācijas raksturojums

 

Stratēģiskā daļa

Jelgavas valstspilsētas rīcības un investīciju plāns

 

Jelgavas novada rīcības un investīciju plāns

 

Priekšlikumu veidlapa

 

17.11.2021

Lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 28.oktobra lēmumu Nr.16/8 tiek nodota publiskajai apspriešanai lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā redakcija.

LP_Kalnciema_cels52.png

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 17.novembra līdz 15.decembrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 6.decembrī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar lokālplānojuma redakciju no 17.11.2021 var iepazīties ŠEIT un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par lokālplānojuma redakciju un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

09.11.2021.

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu – vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecību

Jelgavas valstspilsētas dome 2021. gada 28. oktobra sēdē pieņēma lēmumu Nr.16/1 “Paredzētās darbības “Vēja elektrostaciju parka “LAFLORA” būvniecība akceptēšana”, ar kuru akceptēta paredzētā darbība – vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība, izbūvējot elektropārvades līniju uz 110 kV apakšstaciju “Miezīte” Jelgavā, Ganību ielā 86B atbilstoši pirmajai (Ie) alternatīvai.

Lēmums pieņemts, izvērtējot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu vēja elektrostaciju parka “Laflora”būvniecībai Jelgavas novada Līvbērzes pagastā  (turpmāk – Ziņojums), ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr.5-04/2 un Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus.

Ziņojumā tika vērtēti SIA “Laflora” noteiktie četru alternatīvu (I, II, III, IV) risinājumi vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) izvietojumam Jelgavas novada Līvbērzes pagastā un trīs alternatīvu (Ie, IIe, IIIe) risinājumi infrastruktūrai, kas nepieciešama saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā. Viena no alternatīvām (Ie) paredz VES saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā izbūvēt 110 kV elektropārvades kabeļa līniju no Līvbērzes pagasta Jelgava novadā uz 110 kV apakšstaciju “Miezīte” Jelgavā, Ganību ielā 86B. Šai alternatīvai (Ie) ir noteikti vairāki risinājumi, kuros tiek piedāvāts atšķirīgs kabeļu līnijas novietojums, bet nemainās tās sākuma un beigu punktu novietojums. Atkarībā no elektropārvades kabeļu līnijas novietojuma, tās kopējais garums variē no 11,4 km līdz 12 km. Paredzams, ka 110 kV elektropārvades kabeļu līnijas tiks izbūvētas autoceļu nodalījuma joslā.

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) 2021.gada 6.septembrī izsniedza atzinumu Nr.5-04/10 (turpmāk – Atzinums), kas ir kompetentās iestādes viedoklis par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Paredzētajai darbībai.  Atzinumā secināts, ka Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums kopumā veikts atbilstoši tā nosacījumiem un nav konstatējami Paredzētās darbības īstenošanai no ārējiem normatīvajiem aktiem izrietoši kopumā aizliedzoši faktori nevienā no vērtētajām alternatīvām.

SIA “Laflora”, ņemot vērā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus un Biroja Atzinumā ietvertos nosacījumus, plāno īstenot Paredzētās darbības ceturto (IV) alternatīvu, kuras ietvaros tiks veikta 22 vēja elektrostaciju izbūve Jelgavas novada Līvbērzes pagastā un elektropārvades līnijas izbūvi uz 110 kV apakšstaciju “Miezīte” Jelgavā, Ganību ielā 86B atbilstoši pirmajai (Ie) alternatīvai.

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes gaitā notika gan paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana, gan izstrādātā Ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums publicēts ŠEIT. 

 

19.10.2021.

Detālplānojuma zemes gabalam 4.līnijā 66A, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

4.līnija.jpg

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 7.oktobra lēmumu Nr.2-2-35.1.2/2914 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam 4.līnijā 66A, Jelgavā projekts.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 20.oktobra līdz 17.novembrim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 2.novembrī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 20.10.2021 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

04.10.2021.

Paziņojums par Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2021.-2027. gadam (3. redakcija) un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokumenta nosaukums:

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2021.-2027. gadam

Plānošanas dokumenta izstrādātājs:

Zemgales plānošanas reģions, adrese: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: 630 27549, mājaslapas adrese: www.zemgale.lv, e-pasta adrese: zpr@zpr.gov.lv

Vides pārskata izstrādātājs:

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67242411, mājaslapas adrese: www.environment.lv

Plānošanas dokuments ir vidēja termiņa Zemgales plānošanas reģiona stratēģisks dokuments, kurš izstrādāts laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), plānošanas dokumenta un Vides pārskata sabiedriskā apspriešana notiks neklātienē no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 1. novembrim. Plānošanas dokuments un Vides pārskats pieejams ŠEIT.

No 2021. gada 12. oktobra līdz 2021. gada 18. oktobrim www.zemgale.lv būs pieejama plānošanas dokumenta un Vides pārskata videoprezentācija.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē 2021. gada 12. oktobrī pulksten 10. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot saiti, kura pirms sanāksmes tiks publicēta šādās vietnēs: www.zemgale.lv un https://environment.lv/lv/aktualitates

Sabiedrība ir aicināta sūtīt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānošanas dokumenta un Vides pārskata projektu Zemgales plānošanas reģionam pa pastu (adrese: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001) vai elektroniskā formā uz e-pastu zpr@zpr.gov.lv līdz 2021. gada 1. novembrim.

 

29.09.2021.

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Gren Jelgava”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).
Siltumenerģijas ražošana 35.95 38.86 +8.1%
Siltumenerģijas pārvade un sadale 14.73 15.29 +3.8%
Siltumenerģijas tirdzniecība 1.68 1.68 0.0%
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 0.11 0.11 0.0%
Siltumenerģijas gala tarifs 52.47 55.94 +6.6%

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2021. gada 1. novembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var SIA “Gren Jelgava” birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no pulksten 10 līdz 12, iepriekš sazinoties ar “Gren Jelgava” telefoniski pa tālruni 63007055, vai rakstot pa e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā var iesniegt SIA “Gren Jelgava” Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu info.latvija@gren.com , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss: 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

15.09.2021.

Paziņojums par SIA “Laflora” iesnieguma par paredzēto darbību “Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība” saņemšanu

Informācija: Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2021.gada 10.septembrī ir saņemts SIA “Laflora” iesniegums ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību – “Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība”.

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048, 54620040047, 54620040053, 54620040029, 54620040021, 54620040005, 54620040001, 54620040027, 54620040025, 54620040026, 54620040016, 54620040028, 54620040020, 54620040024, 54620040031, 54620040059, 54620040058, 54620040023, 54620040052.

Paredzētā darbība: SIA “Laflora” Jelgavas novada teritorijā plāno izbūvēt vēja elektrostaciju parku “Laflora”. Ņemot vērā izstrādātā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, kāarī Vides pārraudzības valsts biroja 2021.gada 6.septembra atzinumā Nr.5-04/10 ietvertos nosacījumus, SIA “Laflora” plāno īstenot paredzētās darbības IV alternatīvu, kā arī elektropārvades līnijas izbūvi uz apakšstaciju Jelgavas pilsētas teritorijā, kas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā ir vērtēta kā Ie alternatīva. Lai gan vēja elektrostacijas parku ir paredzēts izbūvēt Jelgavas novada teritorijā, Vides pārraudzības valsts birojs ir noteicis, ka par paredzēto darbību akcepta lēmums ir jāpieņem arī Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai.

 

06.08.2021.

Paziņojums par SIA “Laflora” plānotā vēja parka aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība.

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048, 54620040047, 54620040053, 54620040029, 54620040021, 54620040005, 54620040001, 54620040027, 54620040025, 54620040026, 54620040016, 54620040028, 54620040020, 54620040024, 54620040031, 54620040059, 54620040058, 54620040023, 54620040052.

Ierosinātājs: SIA “Laflora”, reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003, Tel: +371 29182962, e-pasta adrese vejaparks@laflora.lv.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/8 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2019. gada 4. jūnijā. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2019. gada 2. septembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2021. gada janvārī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 14. janvāra līdz 15. februārim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 25. janvārī pulksten 16.

Aktualizētais ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 4.augustā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnē www.environment.lv un  www.laflora.lv .

 

06.05.2021.

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

Jelgavas pilsētas dome 2021. gada 29. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu “Par paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā – akceptēšanu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru akceptēta transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā. Lēmums pieņemts, izvērtējot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu transporta pārvada (tilta) izbūvei pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā (turpmāk – Ziņojums), ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr.5-04/2 un Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus.

Paredzētās darbības ietvaros tiks veikta transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā, izveidojot pieslēgumus esošajām ielām. Tilts paredzēts autotransporta satiksmei, pa kuru atļauta arī gājēju pārvietošanās, kā arī velosipēdu kustība. Trases sākums – Lapskalna un Atmodas ielas krustojums, trases beigas – Kalnciema ceļa (autoceļš P99) un Loka maģistrāles krustojums.

Ministru kabinets 2019. gada 22. oktobrī izdeva rīkojumu Nr.526 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā – īstenošanu”, ar kuru atzīts, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētā darbība ir vienīgais risinājums pilsētas satiksmes organizācijas un pilsētas ziemeļu daļas sociālās un ekonomiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī, ka transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu interešu apmierināšanai.

Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 15. janvārī izdeva atzinumu Nr.5-04/2 par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu paredzētajai darbībai – transporta pārvada (tilta) izbūvei pār Lielupi un Driksu Jelgavas pilsētā. Atzinumā secināts, ka Jelgavas pilsētas pašvaldība ir izsvērusi risinājumus paredzētās darbības realizācijai un sagaidāmās ietekmes galvenajos ietekmes aspektos, tajā skaitā gaisa kvalitātes, trokšņa ietekmes, ietekmes uz “Natura 2000” teritoriju dabas liegumu “Lielupes palienes pļavas”, ietekmes uz bioloģisko daudzveidību un ainavu aspektā.

Paredzētās darbības īstenošana pieļaujama risinājumā, kas rada apjoma ziņā mazāko ietekmi uz dabas vērtībām. Attiecīgi, pamatojoties uz Ziņojumu, izvēlētā paredzētās darbības alternatīva ir tilta konstrukciju 1. variants.

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes gaitā notika gan paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana, gan izstrādātā Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Tika saņemti iesniegumi kā no sabiedrības pārstāvjiem, tā organizācijām – priekšlikumi un iebildumi tika izteikti saistībā ar paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz dabas vērtībām, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, izmaiņām ainavā, iespējamām Lielupes hidroloģiskā režīma izmaiņām, paredzēto darbu organizāciju un iespējamajiem tehniskajiem risinājumiem tilta augstumam.

Pārskats par saņemto iebildumu un priekšlikumu izvērtējumu un to, kā tie ņemti vērā, ietverts Ziņojuma 27. pielikumā “Sabiedriskās apspriešanas pārskats”.

Transporta pārvada (tilta) pār Lielupi un Driksu izbūves negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai tiks īstenoti Ziņojumā paredzētie pasākumi un ievēroti Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā noteiktie nosacījumi.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums publicēts ŠEIT. 

Ar Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 29. aprīļa lēmumu Nr.5/2 “Par paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā – akceptēšanu” un Vides pārraudzības valsts biroja 15.01.2021. atzinumu (lēmuma pielikums Nr.1) “Atzinums Nr.5-04/2 par transporta pārvada (tilta) izbūvei pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu” var iepazīties ŠEIT.

 

05.05.2021.

Paziņojums par SIA “Laflora” plānotā vēja parka ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība.

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048, 54620040047, 54620040053, 54620040029, 54620040021, 54620040005, 54620040001, 54620040027, 54620040025, 54620040026, 54620040016, 54620040028, 54620040020, 54620040024, 54620040031, 54620040059, 54620040058, 54620040023, 54620040052.

Ierosinātājs: SIA “Laflora”, reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003, Tel: +371 29182962, e-pasta adrese vejaparks@laflora.lv.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/8 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2019. gada 4. jūnijā. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2019. gada 2. septembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2021. gada janvārī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 14. janvāra līdz 15. februārim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 25. janvārī pulksten 16.

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 28. aprīlī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “aktualitātes” un interneta vietnes www.laflora.lv sadaļā “vēja parks”.

 

19.04.2021.

Detālplānojuma zemes gabalam 4.līnijā 60A, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

 

4linija.png

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 12. aprīļa lēmumu Nr.2-26.3/2384 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam 4.līnijā 60A, Jelgavā projekts.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa līdz 20. maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 13. maijā pulksten 18. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 21.04.2021 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

Detālplānojuma zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

Meldru cels 2.png

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 12. aprīļa lēmumu Nr.2-2-26.3/2562 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā projekts.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa līdz 20. maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 13. maijā pulksten 17. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 21.04.2021 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

Detālplānojuma zemes gabalam Kalnciema ceļā 120A, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

 

Kalnciema cels 120A.jpg

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 1. aprīļa lēmumu Nr.2-35.1.2/694 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Kalnciema ceļā 120A, Jelgavā projekts.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa līdz 20. maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 11. maijā pulksten 18. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 21. gada 21. aprīļa var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

Detālplānojuma zemes gabalam Bāra ceļā 14, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

 

Bara cels 14.png

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 1. aprīļa lēmumu Nr.2-35.1.2/719 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Bāra ceļā 14, Jelgavā projekts.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 21. aprīļa līdz 20. maijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2021. gada 11. maijā pulksten 17. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 2021. gada 21. aprīļa var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē, iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

 

08.04.2021.

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”, LV43603022128, Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, 2021. gada 26. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku (spēkā no 23.01.2018.)

Sabiedrisko pakalpojumu
veids
Spēkā esošais tarifs, EUR/t
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs, EUR/t
(bez PVN)
Tarifa
palielinājums/ samazinājums, (%)
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojums 65.48 72.91 11 %

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.07.2021.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar pakalpojuma veidojošo izmaksu izmaiņām, saimnieciskās darbības strukturālo reorganizāciju (mainās izmaksu attiecināšanas modelis).

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” birojā, Dobeles šosejā 34, Jelgavā, katru darba dienu no pulksten 9 līdz 12, iepriekš sazinoties ar SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” valdes locekli Alvilu Grīnfeldu pa tālruņa numuru 63007720 vai elektroniski pa e-pastu info@komunalie.lv .

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, pa faksu 63048961 vai e-pastu info@komunalie.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa numurs 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

24.03.2021.

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Iedzīvotāju līdzdalība teritorijas ilgtspējīgas un mērķtiecīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir ļoti nozīmīga, tāpēc aicinām ikvienu sniegt savu viedokli un idejas, iesaistoties darbam tematiskajās darba grupās, fokusgrupās un aptaujās.

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada (šobrīd – Jelgavas un Ozolnieku novadi) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035.gadam izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada attīstības programma 2022.–2027.gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

Abu plānošanas dokumentu pirmās redakcijas plānots izstrādāt līdz 2021. gada septembrim, bet apspriest tās varēs šī gada oktobrī – novembrī. Savukārt dokumentu gala redakcijas plānots apstiprināt 2022. gada pavasarī.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:

 • iedzīvotāju aptaujās;
 • fokusgrupu diskusijās;
 • tematiskajos semināros;
 • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā.

Iedzīvotāju fokusgrupu un tematisko grupu darbs plānošanas dokumentu 1. redakciju izstrādei plānots 2021. gada pavasarī, Covid-19 ierobežojumu dēļ darbu plānots organizēt attālināti, kādā no tiešsaistes programmām. Katra pašvaldība sabiedrības iesaisti organizēs savas teritorijas iedzīvotājiem.

Plānošanas dokumentu izstrādei tiks izveidotas šādas tematiskās darba grupas:

 • “KULTŪRA, TŪRISMS UN MARKETINGS” analizēs kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras aktivitāšu pieejamību, tūrisma piedāvājumu, plānos kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstību un marketinga aktivitātes;
 • “UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE un INOVĀCIJAS” analizēs pašvaldību teritoriju kā uzņēmējdarbības veikšanas vietu konkurētspēju, plānos nepieciešamos uzlabojumus uzņēmējdarbības vidē, nodarbinātības iespēju paplašināšanu, zinātnes un pētniecības ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā;
 • “IZGLĪTĪBA UN SPORTS” analizēs izglītības un sporta pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, identificēs mūžizglītības iespējas un sportisko aktivitāšu pieejamību, kā arī plānos izglītības un sporta infrastruktūras efektīvu izmantošanu un attīstību;
 • “SOCIĀLĀ JOMA un VESELĪBAS AIZSARDZĪBA” plānos pašvaldības sociālā atbalsta, aprūpes, rehabilitācijas iespējas, pasākumus ģimeņu stiprināšanai un sabiedrības integrācijas sekmēšanai;
 • “KVALITATĪVA DZĪVES VIDE” analizēs komunālo saimniecību un infrastruktūru, mājokļu jautājumus, ilgtspējīgu pašvaldības drošības pakalpojumu nodrošināšanu, sabiedriskās kārtības paaugstināšanu, plānos ceļu un ielu, velobraucēju, gājēju infrastruktūru, mobilitāti, sabiedriskā transporta pieejamību un attīstību, analizēs nozīmīgākās telpiskās struktūras un plānos vēlamās ilgtermiņa izmaiņas;
 • “VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA” noteiks pasākumus enerģētikas, publisko ēku un mājokļu energoefektivitātes un klimata pārmaiņu jomās, kā arī dabas resursu aizsardzībai un pārvaldībai, plānos publiskās ārtelpas ilgtspēju un ūdensmalu attīstību;
 • “ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA” izvērtēs esošo pašvaldību pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniegs redzējumu par pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamību, e-pārvaldes attīstību, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldību lēmumu pieņemšanā.

Aicinām Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus pieteikties dalībai darba grupās. Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām:

1. Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, turpinās pieteikšanās dalībai tematiskajās darba grupās!

Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām, lūdzam reģistrēties elektroniski ŠEIT. 

Plānotie tematisko darba grupu norises laiki:
KULTŪRA, TŪRISMS UN MĀRKETINGS 26.04.2021. plkst. 17:00
VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA 28.04.2021. plkst. 17:00
SOCIĀLĀ JOMA un VESELĪBAS AIZSARDZĪBA 10.05.2021. plkst. 17:00
KVALITATĪVA DZĪVES VIDE 12.05.2021. plkst. 17:00
IZGLĪTĪBA UN SPORTS 17.05.2021. plkst. 17:00
UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE un INOVĀCIJAS 19.05.2021. plkst. 17:00
ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA 24.05.2021. plkst. 17:00

2. Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību iedzīvotāji reģistrējas elektroniski ŠEIT. 

Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību kopēji organizēto tematisko darba grupu attālināto diskusiju laiki:
KULTŪRA 13.04.2021. plkst. 18:00
TŪRISMS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA 15.04.2021. plkst. 18:00
IZGLĪTĪBA UN SPORTS 20.04.2021. plkst. 18:00
SOCIĀLAIS ATBALSTS, VESELĪBA UN LABKLĀJĪBA 22.04.2021. plkst. 18:00
KVALITATĪVA DZĪVES VIDE 27.04.2021. plkst. 18:00
VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA 29.04.2021. plkst. 18:00
ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA 06.05.2021. plkst. 18:00

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastiem attistiba@dome.jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv.

Plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.

Jaunveidojamā Jelgavas novada plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties līdzdarbības aktivitātēs, jo Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, ka tiešsaistes tematisko darba grupu diskusijas tiek ierakstītas un video formātā tiks publicētas www.jelgava.lv

 

24.03.2021.

Detālplānojuma zemes gabalam 3.līnijā 22A, Jelgavā projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2021.gada 9.marta lēmumu Nr.2-26.3/1205 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam 3.līnijā 22A, Jelgavā projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies no 2021.gada 24.marta līdz 30.aprīlim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 22.04.2021. plkst. 17.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projektu no 24.03.2021 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtas stāvokļa laikā lūdzam ar detālplānojuma projekta materiāliem iepazīties attālināti. Konsultācijas tiek sniegtas pa tālruni: 26490841 vai e-pastā: dace.sture@dome.jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženiertīkli

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

12.03.2021.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums” un Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 15. janvāra atzinuma Nr.5-04/2 iesniegšanu paredzētās darbības akceptēšanai.

Paredzētās darbības nosaukums: Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas pilsēta.

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV–3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv

Datums, kad sniegts biroja atzinums par ziņojumu: Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 15. janvārī izdeva atzinumu Nr. 5-04/2, kas ir kompetentās iestādes viedoklis par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu “Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums”

Ierosinātāja  adrese, tālruņa numurs: 

Jelgavas pilsētas dome

adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001,

tālrunis: 63005569, 63005493,

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv.

Ierosinātāja  tīmekļa vietnes adrese, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu: Ar ziņojumu var iepazīties ŠEIT.

 

21.01.2021.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: vēja elektrostaciju parka “Laflora”būvniecība

Ierosinātājs: SIA “Laflora”, reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003.

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048, 54620040047, 54620040053, 54620040029, 54620040021, 54620040005, 54620040001, 54620040027, 54620040025, 54620040026, 54620040016, 54620040028, 54620040020, 54620040024, 54620040031, 54620040059, 54620040058, 54620040023, 54620040052.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 4. jūnija lēmums Nr. 5-02/8.

Ziņojuma sagatavotājs: Vēja parka “Laflora” būvniecība ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu 2020. gada decembrī sagatavoja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 14. janvāra līdz 15. februārim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti 2021. gada 25. janvārī pulksten 16. Ne vēlāk, kā 2021. gada 22. janvārī tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija, kas izmantojamas, lai pievienotos sanāksmei, tiks publicēta:

 • SIA “Laflora” tīmekļa vietnē www.laflora.lv;
 • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ nav iespējas piedalīties attālinātajā sabiedriskajā apspriešanā, aicinām par interesējošiem jautājumiem, saistībā par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, sazināties pa tālruni: +371 26464472 vai e-pasta adresēm: vejaparks@laflora.lvvejaparks@environment.lv.

Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Sanāksme tiks ierakstīta, un tās ieraksts būs pieejams SIA “Laflora”, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Jelgavas novada pašvaldības un Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnēs līdz 15. februārim.

Jautājumus par paredzēto darbību un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iesūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresēm: vejaparks@laflora.lv vai vejaparks@environment.lv.  Saņemtie jautājumi un atbildes uz jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 15. februārim, tiks publicēta SIA „Laflora” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnēs, kā arī nosūtītas uz jautājuma uzdevēja e-pastu.

Sakarā ar to, ka sabiedriskās apspriešanas process notiek attālināti, atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam, ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā kopsavilkumu no 14. janvāra var iepazīties attālināti:

1)      Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv;

2)      Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmeķļa vietnē www.jelgava.lv;

3)      SIA “Laflora” tīmekļa vietnē www.laflora.lv;

4)      ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē www.environment.lv .

Problēmu vai neskaidrību gadījumā, kas rodas, meklējot vai iepazīstoties ar informāciju, kā arī saistībā ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, lūdzam sazināties ar ziņojuma izstrādātajiem pa tālruni +371 67242411.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2021. gada 15. februārim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

Tiešās adreses uz augšupielādētajiem dokumentiem:

Pielikumi:

1. pielikums. Programma Nr. 5-03/9 ietekmes uz vidi novērtējumam vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecībai Jelgavas novada Līvbērzes pagastā

2. pielikums. Trokšņa emisijas dati

3. pielikums. VA Civilās aviācijas aģentūra vēstule

4. pielikums. Vēja elektrostaciju aizsargjoslas

5. pielikums. Biotopu eksperta atzinums

6. pielikums. Ornitologa atzinums

7. pielikums. Sikspārņu eksperta atzinums

8. pielikums. Kultūrvēstures eksperta atzinums

9. pielikums. Ainavu arhitekta atzinums

10. pielikums. LVGMC izziņa

11. pielikums. Trokšņa aprēķinu rezultāti

12. pielikums. Mirgošanas efekta aprēķina rezultāti

13. pielikums. Elektromagnētiskā starojuma novērtējums

14. pielikums. LVĢMC vēstule par radaru

15. pielikums. LGS vēstule

16. pielikums. Jelgavas novada domes vēstule

Elektroniskie pielikumi:

E.1. pielikums. Trokšņa modelēšanas ievades dati

E.2. pielikums. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti

E.3. pielikums. Mirgošanas efekta aprēķinu rezultāti WindPro

E.4. pielikums. Zemas frekvences trokšņa aprēķini