11.7 °C, 3.6 m/s, 83.6 %

Arhīvs 2021

Arhīvs 2021

21.01.2021.

 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētās darbības nosaukums: vēja elektrostaciju parka “Laflora”būvniecība

 

Ierosinātājs: SIA “Laflora”, reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048, 54620040047, 54620040053, 54620040029, 54620040021, 54620040005, 54620040001, 54620040027, 54620040025, 54620040026, 54620040016, 54620040028, 54620040020, 54620040024, 54620040031, 54620040059, 54620040058, 54620040023, 54620040052.

 

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 4. jūnija lēmums Nr. 5-02/8.

 

Ziņojuma sagatavotājs: Vēja parka “Laflora” būvniecība ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu 2020. gada decembrī sagatavoja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

 

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 14. janvāra līdz 15. februārim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti 2021. gada 25. janvārī pulksten 16. Ne vēlāk, kā 2021. gada 22. janvārī tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija, kas izmantojamas, lai pievienotos sanāksmei, tiks publicēta:

  • SIA “Laflora” tīmekļa vietnē www.laflora.lv;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ nav iespējas piedalīties attālinātajā sabiedriskajā apspriešanā, aicinām par interesējošiem jautājumiem, saistībā par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, sazināties pa tālruni: +371 26464472 vai e-pasta adresēm: vejaparks@laflora.lvvejaparks@environment.lv.

 

Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Sanāksme tiks ierakstīta, un tās ieraksts būs pieejams SIA “Laflora”, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Jelgavas novada pašvaldības un Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnēs līdz 15. februārim.

 

Jautājumus par paredzēto darbību un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iesūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresēm: vejaparks@laflora.lv vai vejaparks@environment.lv.  Saņemtie jautājumi un atbildes uz jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 15. februārim, tiks publicēta SIA „Laflora” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnēs, kā arī nosūtītas uz jautājuma uzdevēja e-pastu.

 

Sakarā ar to, ka sabiedriskās apspriešanas process notiek attālināti, atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam, ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā kopsavilkumu no 14. janvāra var iepazīties attālināti:

1)      Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv;

2)      Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmeķļa vietnē www.jelgava.lv;

3)      SIA “Laflora” tīmekļa vietnē www.laflora.lv;

4)      ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē www.environment.lv .

 

Problēmu vai neskaidrību gadījumā, kas rodas, meklējot vai iepazīstoties ar informāciju, kā arī saistībā ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, lūdzam sazināties ar ziņojuma izstrādātajiem pa tālruni +371 67242411.

 

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2021. gada 15. februārim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

 

Tiešās adreses uz augšupielādētajiem dokumentiem:

 

Pielikumi:

 

1. pielikums. Programma Nr. 5-03/9 ietekmes uz vidi novērtējumam vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecībai Jelgavas novada Līvbērzes pagastā 

2. pielikums. Trokšņa emisijas dati

3. pielikums. VA Civilās aviācijas aģentūra vēstule

4. pielikums. Vēja elektrostaciju aizsargjoslas

5. pielikums. Biotopu eksperta atzinums

6. pielikums. Ornitologa atzinums

7. pielikums. Sikspārņu eksperta atzinums

8. pielikums. Kultūrvēstures eksperta atzinums

9. pielikums. Ainavu arhitekta atzinums

10. pielikums. LVGMC izziņa

11. pielikums. Trokšņa aprēķinu rezultāti

12. pielikums. Mirgošanas efekta aprēķina rezultāti

13. pielikums. Elektromagnētiskā starojuma novērtējums

14. pielikums. LVĢMC vēstule par radaru

15. pielikums. LGS vēstule

16. pielikums. Jelgavas novada domes vēstule

 

Elektroniskie pielikumi:

 

E.1. pielikums. Trokšņa modelēšanas ievades dati

E.2. pielikums. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti

E.3. pielikums. Mirgošanas efekta aprēķinu rezultāti WindPro

E.4. pielikums. Zemas frekvences trokšņa aprēķini