3.7 °C, 4.4 m/s, 83.2 %

Arhīvs 2020

Arhīvs 2020
18.12.2020.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rūpniecības iela 73A (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333), Jelgava.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Fortum Latvia” (reģistrācijas Nr. 40103854352) Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ievaros plānotas izmaiņas esošajā darbībā (2012.gada 4.decembra atļauja A kategorijas piesārņojošajai darbībai Nr.JE12IA0005 ar grozījumiem), proti, kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A, paredzot  no atkritumiem iegūtā kurināmā (turpmāk – NAIK) līdzsadedzināšanu. Plānots, ka, īstenojot paredzēto darbību, saražotais enerģijas daudzums palielināsies par 35 %, saražojot 460 GWh enerģijas (270 GWh siltumenerģijas un 190 GWh elektroenerģijas). Lai saražotu plānoto enerģijas daudzumu, sadedzināšanas iekārtā paredzēts izmantot sekojošus kurināmā veidus – NAIK (~ 30 000 tonnas/gadā) biomasu (220 000 tonnas/gadā), kūdru (15000 tonnas/gadā), dabasgāzi (1100 tūkst.m3/gadā), dīzeļdegvielu (45 tonnas/gadā), paredzot, ka iespējama dažādu kurināmo veidu aizstāšana. Paredzētajai darbībai tiks izmantota jau uzstādītā sadedzināšanas iekārta.

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” 2020.gada 18.decembrī iesniegts atzinuma sniegšanai Vides pārraudzības valsts birojā.

IVN ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto Ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā. 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai.

IVN ziņojumu sagatavoja: SIA “Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, LV-1002, tālr. 29262049, liga@enviro.lv.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties tīmekļa vietnē: www.fortum.lv

 

16.11.2020.

Detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā pilnveidotā projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 10.novembra lēmumu Nr.2-26.3/8575 tiek nodots publiskajai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā pilnveidotais projekts.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana norisināsies līdz 2021.gada 26.aprīlim neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 19.04.2021. plkst. 17.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma pilnveidoto projektu no 17.11.2020 var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtas stāvokļa laikā lūdzam ar detālplānojuma projekta materiāliem iepazīties attālināti. Par iespējam ar detālplānojuma materiāliem iepazīties klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldībā, Lielā iela 11, Jelgavā, lūdzam sazināties pa tālruņiem: 63005475; 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai uz adresi: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas esošā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Inženierkomunikāciju izvietojums

Apbūves nosacījumi

Pārskats par institūciju nosacījumiem

Pārskats par institūciju atzinumiem

 

15.10.2020.

Paziņojums par paredzētās darbības Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā”.

Paredzēto darbību plānots īstenot: Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333), SIA “Fortum Latvia” teritorijā.

Ierosinātājs: SIA “Fortum Latvia”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

2020. gada 15. oktobra ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā. Paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā darbībā, proti, jau uzstādītā sadedzināšanas iekārtā, plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā līdzsadedzināšana. 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai.

Ziņojumu sagatavoja: SIA “Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, LV 1002.

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 26. līdz 30.oktobrim. Ikvienam būs iespēja iepazīties ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmei sagatavotajām prezentācijām un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot pa e-pasta adresi liga@enviro.lv vai jautajumi@fortum.com. 2020. gada 28. oktobrī laika posmā no pulksten 17 līdz 19 notiks sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem. Saite uz videokonferenci tiks publicēta interneta vietnē www.fortum.lv.

Ar izstrādāto Ziņojumu var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā*, Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 14:30, kā arī Ierosinātāja mājas lapā www.fortum.lv.

Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus sūtīt līdz 2020. gada 17. novembrim (pasta zīmogs) uz pasta adresi: Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, www.vpvb.gov.lv , vai Ierosinātājam – SIA “Fortum Latvia”, adrese: Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008, tālr. 63007055, vai elektroniski uz e-pastu: jautajumi@fortum.com.

Paziņojums publicēts laikrakstā “Jelgavas Vēstnesis” ceturtdien, 2020.gada 15.oktobrī  Nr. NR.40(682).

*Ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, lūdzam izvēlēties iespēju ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem iepazīties attālināti.

 

20.08.2020.

Detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020. gada 12. augusta lēmumu Nr.2-26.3/5763 tiek nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā projekts.

Ar detālplānojuma redakciju no 20. augusta līdz 9. septembrim var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā: pirmdienās no 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8 līdz 17 un piektdienās no 8 līdz 14.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 9. septembrim (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā vai elektroniski, sūtot pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv .

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas: no 20. augusta līdz 9. septembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 31. augustā pulksten 18 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, konferenču zālē.

Paskaidrojuma rakstsTeritorijas esošā izmantošanaTeritorijas plānotā izmantošanaInženierkomunikāciju izvietojumsApbūves nosacījumiPārskats par institūciju nosacījumiem

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Arhitektūra un vide”, e-pasts: info@aunv.lv, tālr.: 29269076.

 

06.02.2020.

Lokālplānojuma kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 28.janvāra lēmumu Nr.2/7 tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojuma kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā, redakcija.

Publiskā apspriešana termiņš noteikts no 10.02.2020.-08.03.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 02.03.2020. plkst.18.00 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā konferenču zālē.

Ar lokālplānojuma materiāliem no 10.02.2020.-08.03.2020. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, 131.kab. pirmdienās no 8.00-19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-14.00.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 08.03.2020. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma rakstsTeritorijas esošā izmantošanaTeritorijas plānotā izmantošanaTransporta kustības shēmaTeritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi