2.6 °C, 2.5 m/s, 92.6 %

Kolektīvo iesniegumu izskatīšana

Sākumlapa Kolektīvo iesniegumu izskatīšana
Kolektīvo iesniegumu izskatīšana
Nr.

p.k.

Saņemšanas datums,

iniciatīva

Virzība un izskatīšanas rezultāts
1.  2023. gada 19. janvāris   “Par gājējiem un velobraucējiem ērtu un drošu Kalnciema ceļu Jelgavā visā tā garumā!”   1. Izskatīts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 21.februāra sēdē : iesniegums nodots izvērtēšanai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība”.

2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome ar 2023.gada 25.maija lēmumu Nr. 5/7 nolēma:

Atbalstīt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi gājēju un velobraucēju ceļa ierīkošanai Kalnciema ceļa posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas robežai (turpmāk – būvprojekts).

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, iekļaut Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetā nepieciešamo finansējumu lēmuma 1.punktā minētā būvprojekta izstrādei.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” veikt nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā minētā būvprojekta izstrādei un ne retāk kā reizi trijos mēnešos iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai publicēšanai aktuālo informāciju par kolektīvā iesnieguma virzību, kā arī informēt par tā virzību personu, kura pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus.

3. 17.08.2023. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” informē, ka šobrīd turpinās darbs pie tehnisko specifikāciju sagatavošanas, lai varētu veikt iepirkuma procedūru būvprojekta izstrādei. Iesniedzējai 21.08.2023. nosūtīta vēstule Nr. PIL/1-12/23/502 par kolektīvā iesnieguma virzību.

4. 23.11.2023. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, informē, ka ir sagatavota tehniskā specifikācija un dokumentācija, lai varētu veikt iepirkuma procedūru būvprojekta izstrādei, kuru plānots izsludināt līdz 2023.gada beigām.

 

2. 2023. gada 28. jūlijs

“JELGAVAS “SKATE/PUMP” PARKS” izveide

1. Izkatīts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 24. augusta sēdē : iesniegums nodots izvērtēšanai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Sporta servisa centrs”.

2. JVPI “Sporta servisa centrs” viedoklis (12.09.2023.): skeitparks ar “pump track” trasi un citām aktivitāšu zonām Jelgavā ir nepieciešams.

3. Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 23.11.2023. lēmumu Nr.12/4 nolemts:

3.1. atbalstīt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un skeitparka izbūvi pie Jelgavas Pārlielupes pamatskolas;

3.2. atļaut JVPI “Centrālā pārvalde” iesniegt projekta iesniegumu “Pārlielupes skeitparka būvniecība publiskās ārtelpas attīstībai Jelgavā” (turpmāk – projekta iesniegums) Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) izsludinātajā 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” atklātu projektu iesniegumu atlasē, lai piesaistītu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu skeitparka idejas īstenošanai;

3.3. JVPI “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamentam ne retāk kā reizi trijos mēnešos iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Sabiedrisko attiecību departamentam informāciju par kolektīvā iesnieguma virzību publicēšanai pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī informēt par tā virzību personu, kura pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzēju.

4. Projekta iesniegums 30.11.2023. iesniegts CFLA vērtēšanai.

5. 04.03.2024. saņemts CFLA lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. Nosacījumu izpildei līdz 04.04.2024. projekta iesniegumā jāveic precizējumi, un pēc CFLA atzinuma par projekta nosacījumu izpildi saņemšanas tiks slēgta vienošanās par projekta iesnieguma īstenošanu.

6. 07.03.2024. izsludināts iepirkums būvprojekta “Sporta un fizisko aktivitāšu laukumu izbūve Jelgavā” izstrādei un autoruzraudzībai – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/111980