25.4 °C, 1.1 m/s, 45.2 %

Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videAtzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde.

Pakalpojuma īss apraksts

Būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 15 darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi. Ja ir izdota būvatļauja, būvniecības ierosinātājam, lai iegūtu tiesības veikt būvdarbus (akceptēts būvprojekts), jāizpilda būvatļaujā iekļautie nosacījumi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

15 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” V daļu.

Pašvaldības nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS “SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS “Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS “Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS “Luminor Bank”

Veidlapas

Būvniecības informācijas sistēmā – Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums.

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv “Projektēšanas nosacījumu izpilde

Saņemšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv “Projektēšanas nosacījumu izpilde”

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Dokumentus var iesniegt elektroniski izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas e-pakalpojumu no būvniecības lietas.

Būvvalde izskata iesniegto būvprojektu, pārbauda tā atbilstību būvatļaujā ietvertajiem projektēšana nosacījumiem un būvniecības principiem, un nolemj veikt vai neveikt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi tiek izdarīta Būvatļaujā.

Pakalpojuma saņemšana.

Persona Būvatļauju ar veikto atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai atteikumu saņem Būvniecības informācijas sistēmā.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Būvniecības likums (01.10.2014);
  • Enerģētikas likums (06.10.1998);
  • Ēku energoefektivitātes likums (09.01.2013);
  • Ministru kabineta 2017.gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” (stājas spēkā 06.06.2017.);
  • Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” (stājas spēkā 25.10.2014.);
  • Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);
  • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);
  • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);
  • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);
  • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.).

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005576; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 08.09.2023.